Print Friendly and PDF


ວິ​ທີ​ທີ່​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເພີ່ມ​ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ

ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ລັດຖະບານ, ບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະດຳເນີນການ. ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາປະຕິບັດ ແລະ ກະກຽມຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບຜົນຮັບໃນດ້ານຕ່າງໆ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ດີ ເຊິ່ງສະແດງອອກດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ຄວາມຮັບຜິດຊອບສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ໂດຍປັບປຸງຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆໃນການຈັດສັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ແລະ ເກັບພັນທະອາກອນ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ
 • ຄວາມຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍຍົກລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງສະຖາບັນຈັດຕັ້ງຂອງລັດ
 • ຄວາມຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກທຸລະກິດຕັດໄມ້ ສາມາດສະແດງອອກຄວາມເດືອດຮ້ອນຂອງຕົນກັບບັນດາບໍລິສັດ ຫຼື ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
 • ຄວາມຮັບຜິດຊອບເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການມີຄວາມຍຸຕິທຳຂຶ້ນສຳລັບບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຕັດໄມ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດໃນການລັກລອບຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ແລະ ໂດຍການລະບຸ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ກິດຈະການທີ່ຜິດກົດໝາຍ
 • ຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະຊ່ວຍກຳນົດການກວດສອບ ແລະ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນອຳນາດລັດ

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະເຮັດໃຫ້ການລັກລອບຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຍັງສາມາດທຳລາຍລະບຽບການທາງກົດໝາຍ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ປະເທດອ່ອນແອລົງ ຖ້າປະຊາຊົນສູນເສຍຄວາມສັດທາໃນຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

ວິ​ທີ​ທີ່​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເພີ່ມ​ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ກຳນົດບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ແລະ ບັນດາຂັ້ນຕອນທີ່ພວກເຂົາຄວນປະຕິບັດຕາມ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຈະຍົກລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປ່າໄມ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຍັງສະໜອງວິທີການໃຊ້ອຳນາດເພື່ອພິຈາລະນາບັນຫາໃຫ້ແກ່ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ ຖ້າລັດບໍ່ສາມາດດຳເນີນການຕາມໜ້າທີ່ໄດ້.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນຂຶ້ນກັບມຸມມອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໂປ່ງໃສ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດໃນການກຳອຳນາດເພື່ອພິຈາລະນາ, ເຊິ່ງແຕ່ລະມຸມມອງຈະສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສາມາດປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃນການປັບປຸງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຫຼາຍໆວິທີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ການມີສ່ວນຮ່ວມ. ທໍາອິດ, ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນລະດັບການເປີດກວ້າງ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດຕໍ່ປະຊາຊົນໃນການສະແດງອອກຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາ. ຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈະສ້າງພື້ນທີ່ສຳລັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຂົ້າໃຈບົດບາດ, ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແລະ ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນຂຶ້ນກັບຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ ແລະ ການປະຕິຮູບທາງດ້ານກົດໝາຍ. ເບິ່ງໃນພາກເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບ ວິທີການທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ.

ເສີມສ້າງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ. ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ກຳນົດສິ່ງທີ່ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກເອກະຊົນຈະຕ້ອງດຳເນີນການເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍໃນການດຳເນີນການຄ້າ, ເຊິ່ງລະບົບດັ່ງກ່າວຈະຮວບຮວມຫຼັກຖານເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລະບົບດັ່ງກ່າວຍັງຊ່ວຍໃຫ້ບົດບາດຂອງການກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງກັນມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ຖ້າພົບເຫັນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ. ການກວດສອບລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ແບບອິດສະຫຼະ ຍັງຊ່ວຍກວດສອບເພີ່ມເຕີມອີກວ່າ ບໍລິສັດ ແລະ ໜ່ວຍງານລັດຖະບານກຳລັງດຳເນີນການໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບທົ່ວຂະແໜງການ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມາດກຳນົດມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ. ເບິ່ງໃນພາກເນື້ອໃນຫຼັກຂອງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສາມາດ ຍົກລະດັບຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໂປ່ງໃສທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ.

ກົນໄກການແກ້ໄຂຄວາມເດືອດຮ້ອນ. ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໄດ້ກຳນົດ. ຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວທຸກສະບັບໄດ້ສ້າງຂໍ້ກຳນົດສຳລັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຍົກບັນຫາຂຶ້ນສະເໜີຕໍ່ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍການຂຽນໜັງສືເຖິງທັງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ໜ່ວຍງານໃນປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈະປຶກສາຫາລືບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ບາງສະບັບຍັງກຳນົດການອ້າງອີງເຖິງຜູ້ແຈ້ງເບາະແສ.

ຜົນຮັບອື່ນໆໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ອາດຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຫຼາຍວິທີການເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

 • ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕໍ່ມວນຊົນ (ເບິ່ງໃນພາກ ວິທີການທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຍົກລະດັບຄວາມໂປ່ງໃສ)
 • ການລວມເອົາຂໍ້ຕົກລົງການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດເຂົ້າໃນເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)
 • ການກຳນົດພັນທະສັນຍາໃນການຮັກສາຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການປະຕິຮູບກົດໝາຍຕາມແຜນການ
 • ການຕີພິມແຜນວຽກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ
 • ການລະບຸກ່ຽວກັບການສະເໜີຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະຕໍ່ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 • ການຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຍອມຮັບບົດບາດຂອງຜູ້ສັງເກດການອິດສະຫຼະ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ພາກ​ເນື້ອ​ໃນ​ລະ​ອຽດ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ຕົວຢ່າງ. ບັນດາຊຸມຊົນໃນປະເທດໄລບີເລຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາ

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິຮູບປ່າໄມ້ຂອງປະເທດໄລບີເລຍສະບັບປີ 2006, ລັດຖະບານຈະຕ້ອງມອບອາກອນໃຫ້ແກ່ບັນດາຊຸມຊົນປ່າໄມ້ຈຳນວນ 30% ຂອງອາກອນລາຍຮັບຈາກຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນທີ່ບັນດາບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນປ່າໄມ້ຊຳລະເພື່ອດຳເນີນການຕັດໄມ້ໃນທີ່ດິນຂອງຊຸມຊົນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນປີ 2013, ບໍ່ມີຊຸມຊົນໃດທີ່ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ ເຖິງແມ່ນວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາເວົ້າໃນຫຼາຍເວທີກໍ່ຕາມ. ພາຍຫຼັງໃນປີ 2013 ທີ່ໄລບີເລຍໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງມີຕົວແທນຊຸມຊົນໄດ້ຍົກບັນຫາ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລັດຖະບານໄດ້ຕົກລົງເຫັນແຈກຢາຍສ່ວນແບ່ງກອງທຶນຊຸມຊົນຄືນໃຫ້ແກ່ກອງທຶນສ່ວນແບ່ງຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ ຕາມທີ່ໄດ້ຄາດໄວ້ໃນກົດໝາຍປະຕິຮູບປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ. ປະຈຸບັນ ລັດຖະບານໄຊບີເລຍໄດ້ຈ່າຍເງິນງວດທຳອິດເຂົ້າກອງທຶນດັ່ງກ່າວຄິດເປັນມູນຄ່າ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ການໂອນເງິນຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນງວດທຳອິດເຂົ້າກອງທຶນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເຫັນໄດ້ວ່າເປັນຄວາມສຳເລັດອັນມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ເມື່ອກອງທຶນດັ່ງກ່າວເລີ່ມດຳເນີນງານ, ບັນດາຊຸມຊົນຕ່າງໆຈະສາມາດນຳໃຊ້ເງິນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາໂຄງການກອງທຶນຊຸມຊົນຕ່າງໆ. ຄະນະກຳມະກອນກອງທຶນດັ່າງກ່າວທີ່ເປັນປະທ່ານໂດຍຄະນະກຳມະການຮ່ວມອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ພ້ອມສະມາຊິກລວມມີຕົວແທນ ຈາກຊຸມຊົນຕ່າງໆ ແລະ ລັດຖະບານ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ວິທີທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ດີ

ວິທີທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ

ວິທີທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ

ວິທີທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ວິທີທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເພີ່ມຄວາມຈະແຈ້ງໂປ່ງໃສຂອງສະຖາບັນກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ

ວິທີທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມ

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ໜ້າເວັບພາຍນອກ

Bollen, A. and Ozinga, S. 2013. Iການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້. ການປຽບທຽບລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. FERN. 50pp. [ດາວໂຫຼດ PDF]

Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. ຄຳແນະນຳທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). FERN. 68pp. [ດາວໂຫຼດ PDF]

Faure, N. and Lesniewska, F. 2012. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA): ກຳນົດວິທີການສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນການປະຕິຮູບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. ການປະຊຸມລະດັບພາກພື້ນຂອງປະເທດການ້າ: ປະສົບການຈາກຂັ້ນຕອນ FLEGT/VPA ໃນບັນດາປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ທະວີບອາຟຣິກາກາງ ແລະ ຕາເວັນຕົກ. ClientEarth. [ດາວໂຫຼດ PDF]