Print Friendly and PDF


ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວ​ກັບຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັງຈາກທີ່ທຸກຝ່າຍໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ກຳນົດໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ.

ໃນ​ບາງ​ກໍ​ລະ​ນີ, ທຸກ​ຝ່າຍ​ທີ່ເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ແມ່ນ​ໃຊ້​ເວ​ລາ ແລະ ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ບັນ​ດາ​ກົນ​ໄກ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມກວດກາ ແລະ ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ລ່ວງ​ໜ້າ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເອ​ກະ​ສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ​ກ່ຽວ​ກັບຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນຈະມີ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ເນື້ອ​ໃນຫຼັກ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມໃນພາກເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ