Print Friendly and PDF


ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ

ເອ​ກະ​ສານ​ຊ້ອ​ນ​ທ້າຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ເອ​ກະ​ສານ ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ທີ່ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄິດ​ວ່າຄວນ​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ແກ່ສື່ມວນ​ຊົນ ເພື່ອ​ເສີມ​ສ້າງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ສາມາດ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດກາການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງ ແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ກັບບັນດາພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕະຫຼາດສາກົນ, ທີ່ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນລະບົບທີ່ປະເທດໃດໜຶ່ງນຳໃຊ້. ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ປະເທດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະແໜງປ່າໄມ້ສູ່ສື່ມວນຊົນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມໂປ່ງໃສແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ໃນບາງປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ມີບົດບາດເປັນຜູ້ສັງເກດການອິດສະຫຼະເປັນຜູ້ນຳໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສູ່ສາທາລະນະ ຍ້ອນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ ກັບວຽກງານຂອງພວກເຂົາໃນຖານະເປັນຜູ້ສັງເກດການ

ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ, ເອ​ກະ​ສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່ຈະເປີດເຜີຍຕໍ່ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ ທີ່ສ້າງມາຈາກເງື່ອນ​ໄຂໃນ​ການ​ເປັນຜູ້ສັງເກດການອິດສະຫຼະ ພ້ອມ​ທັງ​ເສີມ​ສ້າງນິ​ຕິ​ກຳ​ກ່ຽວ​ກັບອິດສະຫຼະໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ​ປະ​ເທດ.

ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ເອ​ກະ​ສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ

ມາຮອດປະຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນມີຂໍ້ມູນສອງປະເພດຫຼັກໆໃນບັນດາເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ຈະເປີດເຜີຍສູ່ສາທາລະນະ. ປະເພດທີໜຶ່ງແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕີພິມອອກສູ່ສື່ມວນຊົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຂັ້ນຕອນ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງຂອງສະຖາບັນໃນການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງປ່າໄມ້. ປະເພດທີສອງແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕີພິມເປັນປະຈຳ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນ ແລະ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບກິດຈະການປ່າໄມ້.

ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ອາດ​​ລວມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ເອ​ກະ​ສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຖ້າ​ຫາກ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ສັນ​ຍາ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຕ້ອງ​ການ.

ໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຊັນ​ຮັບ​ຮອງ​ຈົ​ນ​ເຖິງ​ປະ​ຈຸ​ບັນ, ລາຍ​ການ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນທີ່ຈະເປີດເຜີຍຕໍ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ສ່ວນຫຼາຍ​ແລ້ວ​ແມ່ນຈະ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ:

ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ. ລວມມີແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່ເນື້ອໃນຂອງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງປະເທດ. ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະບຽບກົດໝາຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍອາກອນ ແລະ ໃນດ້ານອື່ນໆຂອງຂອບເຂດວຽກງານກົດໝາຍທີ່ອ້າງອີງເຖິງນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການຈັດສັນປ່າໄມ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ:

 • ຂັ້ນ​ຕອນຕ່າງໆໃນ​ການ​ປະ​ມູນ ແລະ ແຈ້ງ​ການ​ຮຽກ​ປະ​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ສັນ
 • ບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ​ຕ່າງໆທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ປະ​ມູນແບບ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ລາ​ຄາ
 • ລາຍ​ການ ແລະ ແຜນ​ວາດ​ຂອ​ງ​ການ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ສັກ​ສິດ ໂດຍ​ມີ​ຊື່​ຂອງ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົ​ນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ເປັນ​ບຸກ​ຄົນ ແລະ/ຫຼື ບໍ​ລິ​ສັດ
 • ສັນ​ຍາຕ່າງໆ
 • ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທາງ​ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ​ລະ​ຫວ່າງບັນດາຊຸມຊົນປ່າໄມ້ ແລະ ຜູ້​ຖື​ກຳ​ມະ​ສິດ​ຕາມໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ/ສັນ​ຍາ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງປ່າໄມ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບົດລາຍງານການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ, ເອກະສານກ່ຽວກັບການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ແຜນວາດ, ລາຍການ ແລະ ພື້ນທີ່ສຳປະທານທັງໝົດ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຜະລິດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບໍລິມາດຂອງໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດທີ່ຖືກຕັດ ແລະ ປຸງແຕ່ງ, ຈຳນວນການສຳປະທານ ແລະ ບໍລິສັດ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນລາຍການ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາໂຮງງານປຸງແຕ່ງ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບໍລິມາດຂອງໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດ, ຈຳນວນບໍລິສັດ ແລະ ປະເທດປາຍທາງ, ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄມ້ຜ່ານແດນ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້

 • ຄຳ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ດັ່ງ​ກ່າວ
 • ບັນ​ດາ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT
 • ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການກວດ​ກາ
 • ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງຜູ້ສັງເກດການອິດສະຫຼະ
 • ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້​ ທີ່​ອອກແລ້ວ
 • ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ເກີດ​ມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ​ແຜນ​ງານ​ການອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT
 • ການ​ດຳ​ເນີ​ນ​ການ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກວດສອບອິດສະຫຼະ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໜ້າວຽກຂອງການສຶກສາຂອງຜູ້ກວດສອບ, ການສະຫຼຸບການລາຍງານ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການກວດສອບທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການມອບອາກອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວກັບປ່າໄມ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນອາກອນຄ່າເຊົ່າ, ອາກອນການຕັດໄມ້, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປູກປ່າທົດແທນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລະເມີດ, ການຈັບກຸມ, ການລົງໂທດ ແລະ ການພິສູດການກະທຳຜິດ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງລັດຖະບານ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດວາງອົງປະກອບ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຫ່ງຊາດ.

ຊ່ອງ​ທາງ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ສື່​ສານ

ບັນດາເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ຈະເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຍັງໄດ້ກຳນົດຊ່ອງທາງໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສູ່ສື່ມວນຊົນ ເຊິ່ງຊ່ອງທາງດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ

 • ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ສື່ສານທາງກົງ ໂດຍທີ່ປະເທດຈະເປັນຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນຜ່ານຊ່ອງທາງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການປະຊຸມຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ຮັບການຕີພິມ ແລະ ແຈກຢາຍ ຫຼື ການປະກາດຜ່ານທາງສື່ມວນຊົນ
 • ຊ່ອງ​ທາງ​ການຕິດ​ຕໍ່​ສື່​ສານ​ທາງ​ອ້ອມ, ເຊິ່ງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂໍ້​ມູນ​ດັ່ງ​ກ່າວໄດ້, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ຜ່ານ​ທາງ​ເວັບ​ໄຊ, ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າ​ວ​ສານ ຫຼື ການ​ຕອບ​ກັບ​ໃບ​ສະ​ເໜີອິດສະຫຼະດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຂອງ​ປະ​ເທດ​ກາ​ນ້າ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ແນວ​ໃດ

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຂອງປະເທດການ້າ ເປັນສະບັບທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບການເຊັນຮັບຮອງ, ແຕ່ບໍ່ມີເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ຈະເປີດເຜີຍສູ່ສາທາລະນະ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ກຳນົດຂໍ້ມູນທີ່ຈະເປີດເຜີຍສູ່ສາທາລະນະໄວ້ແລ້ວ ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນພາກເນື້ອໃນຫຼັກຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ມາດຕາ 20, ກ່ຽວກັບການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສູ່ສາທາລະນະ, ໄດ້ລະບຸວ່າບັນດາກົນໄກການຮ່ວມຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການທົບທວນຄືນ ຈະບັນທຶກຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະເທດການ້າທີ່ນຳໄປສູ່ຄວາມໂປ່ງໃສ. ມາດຕາດັ່ງກ່າວອ້າງອີງເຖິງ:

 • ຄວາມໂປ່ງໃສກ່ຽວ​ກັບ​ສິດ​ໃນ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ໄມ້
 • ພື້ນ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ
 • ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ໃນ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ
 • ການ​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມໃນການຖືສິດນຳໃຊ້​ໄມ້ ແລະ ຄ່າ​ໃຊ່​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ໄມ້
 • ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ເຫັນດີຕໍ່ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ການ​ຈ່າຍ​ຄ່າຊົດ​ເຊີຍ​ຕໍ່ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ທີ່​ເສຍ​ຫາຍ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ໜ້າເວັບພາຍນອກ

Global Witness.2012. ການເຮັດໃຫ້ຂະແໜງປ່າໄມ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ. ການປະເມີນຊ່ອງວ່າງຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສະບັບປີ 2012 [ດາວໂຫຼດ PDF]