Print Friendly and PDF


ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ໃນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນປະຈຸບັນ, ແຜນງານການພັດທະນາໄດ້ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ/ຫຼື ພາກເອກະຊົນ, ເຊິ່ງການສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ຄຳແນະນຳທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຂົນສົ່ງ ໃນລະຫວ່າງ ໄລຍະກ່ອນການເຈລະຈາ, ໄລຍະການເຈລະຈາ ແລະໄລຍະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​​ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້

ຂັ້ນຕອນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ເປັນກາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ທີ່ສະຫະພາບເອີຣົບໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກດັ່ງກ່າວຈະສະໜັບສະໜູນຂັ້ນຕອນ, ຊ່ວຍຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິພາບຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ຫຼື ປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເງິນທຶນແກ່ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງເປັນກາງເພື່ອນຳໄປສູ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ໂດຍການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ.

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສົ່ງ​ອອກ​ໄມ້​ອາດ​ຕ້ອງ​ການການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເພີ່ມເຕີມໃນ​ດ້ານ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ສະ​ເພາະ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ການຕິດຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງ​ໄມ້.

ແຜນງານການພັດທະນາ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນຈະມີບັນດາຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກເຮັດວຽກໃນສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານໃນບັນດາປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ. ບັນດາປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນການສະໜັບສະໜູນບັນດາຊ່ຽວຊານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາທົບທວນ ແລະ ຈັດແຈງຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການເຈລະຈາ ແລະ/ຫຼື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ໃນການເຈລະຈາສອງຝ່າຍ, ບັນດາຜູ້ຊ່ວຍທາງດ້ານເຕັກນິກດັ່ງກ່າວຈະສະໜັບສະໜູນບັນດາປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄມ້, ເຊິ່ງຜູ້ຊ່ວຍທາງດ້ານເຕັກນິກຍັງສາມາດສະໜັບສະໜູນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

 • ຊ່ວຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ໂຄງ​ສ້າງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນ ຫຼື ວິ​ທີ​ການ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະມີ​ຂໍ້​ມູນທີ່ສະເໜີໃຫ້
 • ກຳ​ນົດ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດທີ່ຈຳເປັນ
 • ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທາງ​ດ້ານການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ແຈງກອງ​ປະ​ຊຸມ, ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ, ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແລະ ບັນ​ດາ​ກິດ​ຈຳ​ກຳທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ

ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ແລະ ໜ່ວຍ​ງານ​ພັດ​ທະ​ນາ

ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໄດ້​ສ້າງ​ແຜນ​ງານ ຫຼື ສະ​ໜອງ​ເງິນ​ທຶນ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງ​ຊາດດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

 • ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂັ້​ນ​ຕອນ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)
 • ເສີມ​ສ້າງ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປ່າ​ໄມ້
 • ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນ​ດ້ານ​ອື່ນໆ

ນອກ​ຈາກຄະນະກໍາມະທິການເອີຣົບແລ້ວ, ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຕ່າງໆທີ່​ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງ​ຊາດ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ:

 

ອົງ​ການ EU FLEGT Facility

ອົງ​ການ EU FLEGT Facility, ສ້າງຂຶ້ນໂດຍສະ​ຖາ​ບັນ​ປ່າ​ໄມ້​ແຫ່ງ​ເອີ​ຣົບ​, ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ​ແກ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ອື່ນໆ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສົ່ງ​ອອກ​ໄມ້ ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແລະ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ເຊິ່ງອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ສາ​ມາດ:

 • ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ, ການ​ເສີມ​ສ້າງ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ໃນລະ​ດັບ​ພາກ​ພື້ນກ່ຽວ​ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້
 • ແຈ້ງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຮັບ​ຊາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)
 • ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ລະດັບຊາດ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ວ່າ​ຈະ​ດຳ​ເນີນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຫຼື ບໍ່
 • ໃຫ້​ຄວາມ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ​ທາງດ້ານ​ເຕັກ​ນິກຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ, ເປົ້າ​ໝາຍ​ທາງ​ດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 • ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ອື່ນໆ
 • ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ພັດ​ທະ​ນາລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ
 • ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນ​ການ​ວາງ​ແຜນ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອໃຫ້​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ ແລະ ພັນ​ທະ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)
 • ຊ່ວຍ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ການ​ກຳ​ນົດ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອ​ໃຫ້ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​​ໃນ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນສະຫະພາບເອີຣົບແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນບັນດາປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄມ້. ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານປະກອບດ້ວຍການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ເພື່ອນຳໃຊ້ຊ່ອງວ່າງການເຈລະຈາທີ່ເກີດຈາກຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງຕ່າງໆ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ກຸ່ມ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສົ່ງ​ອອກ​ໄມ້ ໂດຍ​ຜ່ານການ​ເສີມ​ສ້າງ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວກິດ​ຈະ​ກຳ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ:

ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ​ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສົ່ງ​ອອກ​ໄມ້ ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ:

ສະມາຄົມການຄ້າກໍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເຊັ່ນດຽວກັນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ສະມາຄົມດັ່ງກ່າວຍັງຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ນຳເຂົ້າຂອງເອີຣົບໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບເງື່ອນໄຂໃນບັນດາປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ດັ່ງນັ່ນພວກເຂົາຈຶ່ງສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າພວກເຂົານຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຊິ່ງສະມາຄົມການຄ້າປະກອບດ້ວຍ:

 • ສະ​ຫະ​ພັນ​ການ​ຄ້າ​ໄມ້​ແຫ່ງ​ເອີ​ຣົບ (www.ettf.info) ແລະ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ການ​ຄ້າ​ໄມ້​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ການ​ຄ້າ​ໄມ້​ແຫ່ງ​ສະ​ຫະ​ລາດ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ (www.ttf.co.uk)
 • The Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (www.atibt.com)

ເຄື່ອ​ຂ່າຍສິດຂອງຊຸມຊົນ

ເຄືອຂ່າຍສິດຂອງຊຸມຊົນແມ່ນເຄືອຂ່າຍສາກົນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້. ສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງປະເທດທີ່ກຳລັງດຳເນີນການເຈລະຈາ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວຈະເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນທຸກໆສອງປີເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ພັດທະນາຍຸດທະສາດຕ່າງໆ. ເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວນຳສະເໜີສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ຄະນະກໍາມະທິການເອີຣົບ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາເອີຣົບ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ໜ້າເວັບພາຍນອກ

Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. ຄຳແນະນຳທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). FERN. 68pp. [ດາວໂຫຼດ PDF]