Print Friendly and PDF


ຜົນ​ຂອງ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ປະສົບການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເຈລະຈາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ນຳມາເຊິ່ງຄວາມສຳເລັດທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຈະກໍານົດຜົນຮັບທີ່ທຸກຝ່າຍແນໃສ່ໃຫ້ເປັນຈິງ. ໃນສ່ວນຄວາມສຳເລັດອື່ນໆແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວເອງ. ບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໄດ້ກຳນົດວິທີການທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແຕ່ລະສະບັບສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມສຳເລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ແນວໃດ, ເຊິ່ງຄວາມສຳເລັດດັ່ງກ່າວອາດຈະປະກອບດ້ວຍສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ການຕັດສິນໃຈແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ສະຫະພາບເອີຣົບສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນການເຈລະຈາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມີລັກສະນະເປັນເຈົ້າການຂອງປະເທດນັ້ນ. ທ້າຍທີ່ສຸດ, ລັດຖະບານແຫ່ງຊາດຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຕັດສິນໃຈວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຄາດຫວັງໃຫ້ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເປັນຂັ້ນຕອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເນັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມເປັນເອກະພາບນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າບັນດາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນກຳລັງສ້າງບາດກ້າວໃຫຍ່ໃນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕັດສິນໃຈ. ການມີສ່ວນຮ່ວມອາດຈະມີຫຼາຍຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.

 • ໄລຍະກ່ອນການເຈລະຈາ. ໃນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, ລັດຖະບານໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາກັບສະຫະພາບເອີຣົບ. ການປຶກສາຫາລືຈະດຳເນີນຕໍ່ໃນໄລຍະຕໍ່ມາຂອງຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຖ້າຍັງມີການເຈລະຈາຢູ່.
 • ໄລຍະການເຈລະຈາ. ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງສ້າງແບບເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່ເປັນທາງການ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເວທີຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທີມງານເຈລະຈາແຫ່ງຊາດ. ໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທີ່ເຊັນຮັບຮອງຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, ບັນດາປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາໄດ້ຕັດສິນໃຈລວມເອົາບັນດາຕົວແທນຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງການເຈລະຈາ.
 • ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທຸກສະບັບມາຮອດປະຈຸບັນປະກອບດ້ວຍມາດຕາໃດໜຶ່ງໃນພາກເນື້ອໃນຫຼັກທີ່ກຳນົດຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. ການມີສ່ວນຮ່ວມອາດແມ່ນຮູບແບບການເປັນຕົວແທນໃນຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໂຄງສ້າງແຫ່ງຊາດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ/ຫຼື ຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຕ່າງໆ.

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເປັນຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານການຄ້າສະບັບທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍພາກສ່ວນ. ໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄມ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງບໍ່ເຄີຍມີຂັ້ນຕອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມນີ້ມາກ່ອນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມໃນພາກເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຍົກລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ.

ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້

ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ແມ່ນ​ສ່ວນ​​ສຳ​ຄັນ​ທີ່ສຸດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາ​ສາ​ມາດ:

 • ກຳ​ນົດ​ໄມ້​ທີ່​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ
 • ຄວບ​ຄຸມ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ສະ​ໜອງ​ໄມ້ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໄມ້ຈາກ​ປ່າ​ໄມ້​ຈົນ​ເຖິງ​ທ່າ​ເຮືອ
 • ກວດສອບ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ໄມ້
 • ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້​ໃຫ້​ແກ່​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໄມ້​ທີ່​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ
 • ດຳ​ເນີນ​ການກວດສອບອິດສະຫຼະຕາມລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້

ອ່ານເພີ່ມເຕີມໃນພາກເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບ ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້.

ການ​ຄ້າ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ມີເປົ້າໝາຍແນ່ໃສ່ສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກກົດໝາຍ ໂດຍການນຳເອົາຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າຂອງຕະຫຼາດນອກສະຫະພາບເອີຣົບ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທຸກສະບັບໄດ້ກວມເອົາການສົ່ງອອກທັງໝົດຂອງປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ, ລວມທັງການສົ່ງອອກສູ່ສະຫະພາບເອີຣົບ. ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຍັງລວມເຖິງໄມ້ທີ່ຄ້າຂາຍໃນຕະຫຼາດພາຍໃນອີກດ້ວຍ. ບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແຕ່ລະສະບັບ ໄດ້ລະບຸຈຳນວນໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ທີ່ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາໄດ້ອອກໃຫ້ ແລະ ຈຳນວນໃບອະນຸຍາດທີ່ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ຮັບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕິດຕາມກວດກາຕະຫຼາດແບບອິດສະຫຼະ ເພື່ອວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ທີ່ມີຕໍ່ການຄ້າໄມ້.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມໃນພາກເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບ ການຄ້າຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້.

ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການພິຈາລະນາແຫ່ງຊາດໃນຂັ້ນຕອນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ພົບບັນຫາໃນການໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂອບເຂດກົດໝາຍທີ່ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງການຈະປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນລວມມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ຫຼື ຊ່ອງວ່າງໃນກົດໝາຍກ່ຽວກັບຂະແໜງປ່າໄມ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການພິຈາລະນາສິ່ງທີ່ຖືກກົດໝາຍ. ບັນຫາອື່ນໆເກີດຂຶ້ນໃນບ່ອນທີ່ກົດໝາຍມີລັກສະນະທີ່ເໝາະສົມດີແຕ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອາດພິຈາລະນາກົດໝາຍບາງມາດຕາວ່າບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ເນື່ອງຈາກກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃສ່ໂທດຕໍ່ກັບຄົນທຸກຍາກ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ນຳພາໄປສູ່ການປະຕິຮູບກົດໝາຍ ແລະ/ຫຼື ນະໂຍບາຍ, ເຊິ່ງຂອບເຂດຂອງການປະຕິຮູບແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນບາງປະເທດໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າບັນດາກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ນັ້ນພຽງພໍແລ້ວ. ໃນປະເທດອື່ນ, ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວນຳໄປສູ່:

 • ການ​ປັບປຸງນະ​ໂຍ​ບາຍ
 • ນິຕິກໍາທີ່ເອື້ອອໍານວຍແກ່ການອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT
 • ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່ກວ້າງ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂຈຸດ​ອ່ອນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວໃນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີການທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສາມາດຍົກລະດັບຄວາມໂປ່ງໃສຂອງສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກົດໝາຍ.

ຂີດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ເຂັ້ມແ​ຂງ​ຂຶ້ນ

ຂັ້ນຕອນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສາ​ມາດ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ບຸກ​ຄົນ​ໃນ​ກຸ່ມ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ເພື່ອ​ຮ່ວມ​ກັນ:

 • ກຳ​ນົດ​, ຄວບ​ຄຸມ ແລະ ກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງກັນ
 • ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ
 • ຈັດ​ແຈງ ແລະ ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ
 • ປະ​ຕິ​ບັດ ແລະ ດັດ​ແກ້​ໜ້າ​​ວຽກ​​ການ​ດຳ​ເນີນທຸ​ລະ​ກິດ
 • ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນກາ​ນ​ສະ​ໜັ​ບ​ສະ​ໜູນ
 • ດຳ​ເນີນ​ການ​ສັງ​ເກດ​ການ​ອິດ​ສະຫຼະ
 • ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ຜົນ​ກະ​ທົບຕ່າງໆ
 • ຕິດ​ຕໍ່​ປະ​ສານ​ງານ​ທົ່ວ​ລັດ​ຖະ​ບານ

ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແຜນງານທາງດ້ານການເງິນສາກົນ ຫຼື ພາຍໃນປະເທດ ອາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມທີ່ຈະເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຈະກຳນົດຄວາມຈຳເປັນໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດເພີ່ມເຕີມໄວ້ໃນບັນດາເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມໃນພາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີການທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ..

ມາດ​ຕະ​ການ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ

ໃນປະເທດເຂດຮ້ອນຫຼາຍປະເທດ, ຕະຫຼາດໄມ້ພາຍໃນແມ່ນຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນ, ແຕ່ຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວແມ່ນມີລັກສະນະທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນີ້ອາດຈະເກີດຈາກນິຕິກຳທີ່ບໍ່ຮັດກຸມ, ການຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ມີຂີດຄວາມສາມາດທີ່ຈຳກັດ ຫຼື ມີການກະທຳຜິດທາງກົດໝາຍຢ່າງຕັ້ງໃຈ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຕະຫຼາດໄມ້ພາຍໃນບໍ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະເທດໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ. ໃນຫຼາຍໆປະເທດ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າຕະຫຼາດອຸດສາຫະກຳ ທີ່ປະເທດໃນອາຊີສົ່ງອອກໄມ້. ບາງປະເທດເລືອກນຳໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເປັນເຄື່ອງມືໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຈາກການຄ້າໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນພາຍໃນປະເທດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ມີລະບຽບຄຸ້ມຄອງ. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ອາດນຳໄປສູ່ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ ຫຼື ກົດໝາຍຕ່າງໆ, ຫຼື ຕໍ່ກັບໂຄງສ້າງ ແລະ ການຈັດແຈງຕະຫຼາດພາຍໃນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແກ້ໄຂຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ງ່າຍດາຍ, ຍ້ອນວ່າບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນກະຈັດກະຈາຍ, ບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍສະເພາະຖ້າພວກເຂົາກຳລັງດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມໃນພາກເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ຄວາມໂປ່ງໃສ

ຄວາມໂປ່ງໃສຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດຄວບຄຸມລັດຖະບານ, ບໍລິສັດ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. ໃນບັນດາປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄມ້ຫຼາຍປະເທດ, ບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການສູນເສຍລາຍຮັບຈາກຄ່າເຊົ່າ ແລະ ອາກອນ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຕັດໄມ້ແບບບໍ່ຍືນຍົງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ, ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ກັບຊຸມຊົນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສປ່າໄມ້ຍັງຄົງມີຢູ່ ເນື່ອງຈາກຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ມີສ່ວນປະກອບທີ່ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສໄດ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

 • ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ
 • ການກວດສອບອິດສະຫຼະໃນລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້
 • ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ປ່າ​ໄມ້​ຢ່າງ​ອິດ​ສະຫຼະ
 • ການ​ເປີ​ດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ຕໍ່​ສາທາລະນະ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ພາກ​ເນື້ອ​ໃນຫຼັກ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຫຼື ໃນ​ເອ​ກະ​ສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່ຈະເປີດເຜີຍຕໍ່ສາ​ທາ​ລະ​ນະ
 • ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ສູ່ສາທາລະນະໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ຜ່ານ​ການ​ສະຫຼຸບ, ກາ​ນ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ເວັບ​ໄຊ ຫຼື ການ​ປະ​ຊຸມແບບ​ເປີດ​ເຜີຍ
 • ການຕີພິມບົດລາຍງານປະຈໍາປີໂດຍຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ການດຳເນີນການໃນຕອນຕົ້ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໄດ້ພັດທະນາການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກຳນົດຂັ້ນຕອນໃນການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຄວາມສຳເລັດໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນການປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສທີ່ຂຶ້ນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວໃນພາກວິທີການທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສາມາດຍົກລະດັບຄວາມໂປ່ງໃສ.

ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ສື່​ສານ

ນອກຈາກພັນທະຂອງລັດຖະບານຂອງປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕໍ່ສາທາລະນະເພື່ອປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສແລ້ວ, ການຕິດຕໍ່ສື່ສານໃນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ. ຂໍ້ຕົກລົງບາງສະບັບປະກອບດ້ວຍແຜນຍຸດທະສາດໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃຫ້ແກ່ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສື່ມ່ວນຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຕາມຜົນຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນ. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານອາດຈະປະກອບດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສປ່າໄມ້, ບັນດາທຸລະກິດແຫ່ງຊາດທີ່ພົວພັນກັບການຄ້າໄມ້ ແລະ ຜູ້ຊື້ໄມ້ໃນເອີຣົບ. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃນການຮັກສາການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ພັນທະສັນຍາຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມໃນພາກເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ສື່ສານໃນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ການ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮັບປະກັນວ່າທຸກຝ່າຍຈະປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວຍັງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຈາກຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ແລະ ຮັບມືກັບການຮ້ອງທຸກ ຫຼື ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ຄະນະກຳມະການຈະຮັບເອົາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຈາກຜູ້ກວດສອບແບບອິດສະຫຼະໃນລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ແລະ ບົດລາຍງານຈາກຜູ້ສັງເກດການອິດສະຫຼະຖ້າຫາກມີພຽງແຕ່ຜູ້ດຽວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຫະພາບເອີຣົບຈະແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕິດຕາມກວດກາຕະຫຼາດອິດສະຫຼະເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຈາກການຄ້າໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ FLEGT ທີ່ມີຕໍ່ຕະຫຼາດໄມ້.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມໃນພາກເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ ແລະ ຜົນ​ກະ​ທົບຕ່າງໆ​ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ອາດຈະມີຜົນກະທົບ ຫຼື ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງທີ່ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດຂອບເຂດການປະຕິຮູບໃນພາກເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ. ຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ອາດນຳໄປສູ່ການດຳເນີນການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຫຼື ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຫຼື ເພື່ອກຳນົດການປະຕິຮູບ ແລະ ການປ່ຽນແປງອື່ນໆ. ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ອາດຈະປະກອບດ້ວຍການລິເລີ່ມສ້າງກົດໝາຍຕ່າງໆ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ REDD+ ແລະ ການປະຕິຮູບທາງດ້ານສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງໃນຂະແໜງປ່າໄມ້, ຫຼື ກະຕຸ້ນການດຳເນີນການໃນຂະແໜງການອື່ນໆເຊັ່ນ: ຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ຫຼື ກະສິກຳ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ວິທີການທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຍົກລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ

ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້

ການຄ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້

ວິທີທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຍົກລະດັບຄວາມໂປ່ງໃສຂອງສະຖາບັນກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ

ວິທີທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ

ການຕິດຕໍ່ສື່ສານໃນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດພາຍໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ວິທີທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ

ການຕິດຕາມກວດກາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ໜ້າເວັບພາຍນອກ

ປະເທດໄລບີເລຍ–ສະຫະພາບເອີຣົບ. 2012. ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ: ກ້າວຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. 2011-2012. [ດາວໂຫຼດ PDF]

ປະເທດການ້າ–ສະຫະພາບເອີຣົບ. 2012. ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2012: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ລະຫວ່າງປະເທດການ້າ–ສະຫະພາບເອີຣົບ [ດາວໂຫຼດ PDF]

ປະເທດແຄມມາຣູນ–ສະຫະພາບເອີຣົບ. 2013. ບົດລາຍງານຮ່ວມປະຈໍາປີ 2013: ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ໃນປະເທດແຄມມາຣູນ [ດາວໂຫຼດ PDF; ສະບັບພາສາຝຣັ່ງ]

Bollen, A. and Ozinga, S. 2013. ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້. ການປຽບທຽບລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. FERN. 50pp. [ດາວໂຫຼດ PDF]