Print Friendly and PDF


ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ຂັ້ນຕອນໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນລຳດັບຂອງໄລຍະເວລາທີ່ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນສິ້ນສຸດລົງໃນໄລຍະການຕັດສິນໃຈ (VPA). ໄລຍະການຕັດສິນໃຈຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໄປເປັນໄລຍະເວລາໃໝ່, ເຊິ່ງອາດປ່ຽນແປງລັກສະນະຄວາມສຳພັນ ແລະ ການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ຂັ້ນຕອນໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍ. ເຊິ່ງມີການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ແລະ ປ່ຽນແປງໄປຕາມການພັດທະນາຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ບໍ່ມີລາຍການ ຫຼື ໂຄງສ້າງແບບຕາຍຕົວສຳລັບຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ. ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງໃນຕົວຈິງແລ້ວອາດແມ່ນການທັບຊ້ອນກັນ. ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດຈາກການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄມ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເຊິ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການພິຈາລະນາໄລຍະຂອງອົງປະກອບ. ລາຍລະອຽດນີ້ຈະກຳນົດສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂັ້ນຕອນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນການກຳນົດວິທີການທີ່ຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຈະດຳເນີນໃນອະນາຄົດ.

ໄລຍະກ່ອນການເຈລະຈາ ໃນໄລຍະນີ້, ປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄມ້ຈະປຶກສາຫາລືກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອພິຈາລະນາວ່າຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຫຼື ບໍ່. ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງຊາດຈະຕ້ອງໄດ້ລິເລີ່ມຈັດແຈງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບໃນການກະກຽມສຳລັບການເຈລະຈາ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມໃນພາກເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນ ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນໄລຍະກ່ອນການເຈລະຈາ.

ໄລ​ຍະ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ການເຈລະຈາພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງກຸ່ມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄມ້ ແລະ ລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ເພື່ອກຳນົດເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ລະບຸເຂົ້າໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຂໍ້ຜູກມັດທາງກົດໝາຍ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມໃນພາກເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນ ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນໄລຍະກ່ອນການເຈລະຈາ.

ຂະ​ບວນ​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ

ຂະບວນການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເປັນທາງການຂຶ້ນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທົ່ວໄປໃນສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມສັນຍາສຳລັບສົນທິສັນຍາສາກົນ. ຂະບວນການໃນການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອທຸກຝ່າຍກຳນົດຈຸດສິ້ນສຸດໃນການເຈລະຈາ ໂດຍການລິເລີ່ມດຳເນີນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ປະຈຸບັນການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຈາກຫຼາຍເດືອນຫາຫຼາຍປີ. ປະຈຸບັນການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຈາກຫຼາຍເດືອນຫາຫຼາຍປີ. ເຊິ່ງການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສາມາດອອກ ໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ໄດ້. ທຳອິດ, ປະເທດດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າໃນທຸກໆດ້ານຂອງ ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ທີ່ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ. ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ ແລະ/ຫຼື ຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບທີມີຢູ່ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).


ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ ການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ບໍ່ແມ່ນການລິເລີ່ມຢ່າງເປັນທາງການຈົນກວ່າທຸກຝ່າຍຈະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. ເຖິງຢາງໃດກໍ່ຕາມໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ຈະມີການລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ອນຂະບວນການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຈະສຳເລັດ. ໃນໄລຍະນີ້, ທຸກຝ່າຍຈະຕ້ອງພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ, ລວມທັງການປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້. ການອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ຈະສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ ຫຼັງຈາກທີ່ທຸກຝ່າຍໄດ້ຮ່ວມກັນປະເມີນລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າການເຮັວຽກຂອງລະບົບດັ່ງກ່າວດຳເນີນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ. ຫຼັງຈາກລິເລີ່ມການອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້, ກໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ການປະຕິຮູບກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ. ທຸກຝ່າຍຈະຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ທົບທວນບົດລາຍງານຈາກຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ. ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນ ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຈະບໍ່ມີຈຸດສິ້ນສຸດ. ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ໄປໂດຍບໍ່ມີກຳນົດ ເວັ້ນແຕ່ວ່າຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຈະຕັດສິນໃຈຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມໃນພາກເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນ ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນໄລຍະກ່ອນການເຈລະຈາ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ໜ້າເວັບພາຍນອກ

Falconer, J. 2013. ພາບລວມຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA): ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບໂຄງການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ສະເໜີໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ໃນກອງປະຊຸມປະສານງານ. ໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ 2013, ນະຄອນບຣຸກແຊນ. [ດາວໂຫຼດ PowerPoint presentation]