ຄຳ​ສັບ
C

CEEAC: ເບິ່ງ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດຂອງບັນດາລັດໃນປະເທດອາຟຣິກາກາງ

ຄະນະກຳມະທິການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແຫ່ງອາຟຣິກາກາງ (COMIFAC): ອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານໃນອາຟຣິກາກາງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງພາກພື້ນຢ່າງຍືນຍົງ. ປະເທດບູລັນດີ, ປະເທດຄາເມລູນ, ປະເທດກາດ, ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ, ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄ໋ອງໂກ, ປະເທດອີໂຄຕໍລຽວ ກີເນຍ, ປະເທດກາບອນ, ສາທາລະນະລັດຄ໋ອງໂກ, ປະເທດອາວັນດາ ແລະ ຊາວໂຕເມ ແລະ ປຣິນຊີປີ. ຄະນະກຳມະທິການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແຫ່ງອາຟຣິກາກາງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນ ມີນາ 1999 ໃນໄລຍະການຖະແຫຼງການຂອງ ຢາອຸນະເດ. ເບິ່ງ ເວັບໄຊຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແຫ່ງອາຟຣິກາກາງ.

ໃບອະນຸຍາດ CITES: ເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ຊື້ຂາຍແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຄ້າສັດໃກ້ສູນພັນ (CITES). ໄມ້ທ່ອນທີ່ມາພ້ອມກັບໃບອະນຸຍາດ CITES ຈະຖືກຍອມຮັບວ່າປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ຂັ້ນຕອນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ EUTR ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ກັບໄມ້ທ່ອນທີ່ມີໃບອະນຸຍາດຂອງ CITES. ໃບອະນຸຍາດ CITES ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຂອງ FLEGT ເພາະພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ CITES ຂອງໂຕເອງ. ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ: ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຄ້າສັດໃກ້ສູນພັນ

CITES: ສົນ ທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຄ້າສັດໃກ້ສູນພັນ

ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດອຳນາດ: ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບ FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບການມອບ ໝາຍໂດຍແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບເພື່ອກວດສອບໃບອະນຸຍາດຂອງ FLEGT. ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EUTR), ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໂດຍ ແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບເພື່ອຕິດຕາມການປະຕິບັດຢ່າງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການໂດຍຜູ້ປະກອບການ ແລະ ເພື່ອກວດສອບວ່າອົງການກວດສອບແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ. ໃນບາງປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດອຳນາດຂອງ EUTR ແມ່ນລັດຖະການພາສີ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄວບຄຸມຊາຍແດນ. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆຂອງສະຫະພາບເອີຣົບມອບໝາຍໜ້າທີ່ນີ້ໃຫ້ໜ່ວຍງານອື່ນໆຂອງລັດ. ໃນບາງປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດອຳນາດຂອງ EUTR ແລະ FLEGT ແມ່ນສະຖາບັນດຽວກັນ (ແລະ ແມ້ແຕ່ກຸ່ມຄົນຍັງແມ່ນກຸ່ມດຽວກັນ). ເບິ່ງລາຍການກົດລະບຽບ FLEGT ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດອຳນາດ [PDF] ແລະ ລາຍການກົດລະບຽບຄຸ້ມ ຄອງໄມ້ທ່ອນສະຫະພາບເອີຣົບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດອຳນາດ [PDF].

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ:ສຳລັບການຄ້າໄມ້ທ່ອນໂດຍກຸ່ມຄ້າອາວຸດ, ລາຍຮັບຈາກການຄ້າດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳໃຊ້ເປັນທຶນໃນການກໍ່ຄວາມຂັດແຍ່ງທາງດ້ານອາວຸດ. ຄະນະມົນຕີຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກຳນົດ 'ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ' ໃນປີ 2004 ໃນມະຕິຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1521.

ໜ່ວຍງານປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ (CAB): ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງໝາຍເຖິງການກວດເບິ່ງວ່າຜະລິດຕະພັນ, ອຸປະກອນ, ການບໍລິການ, ລະບົບຕ່າງໆ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງໆແມ່ນສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນ VPAs, ໜ່ວຍງານປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງອາດຈະຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້. ໜ່ວຍງານປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໂດຍການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຢູ່ໃນເອກະສານສະເພາະ ISO/IEC ທີ່ເປັນມາດຕະຖານ, ແລະ ສະເພາະແມ່ນໂດຍການຂໍການຮັບຮອງຕາມມາດຕະຖານຂອງເຫຼົ່ານັ້ນ.

ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຄ້າສັດໃກ້ສູນພັນ: ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງລັດຖະບານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຄ້າສັດປ່າ ແລະ ພືດພັນຕ່າງໆບໍ່ຄຸກຄາມສັດໃກ້ສູນພັນທີ່ຍັງຄົງຢູ່. ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ: ໃບອະນຸຍາດ CITES.

ການກະທຳທີ່ຖືກຕ້ອງ:ໃນ VPAs, ການກະທຳທີ່ຜູ້ມີບົດບາດຕ້ອງປະຕິບັດໃນລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບທີ່ໜ່ວຍງານກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະໄດ້ລະບຸ.D

DG DEVCO: ເບິ່ງ ຄະນະບັນຊາການໃຫຍ່ເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາສາກົນ

DG ENV: ເບິ່ງ ຄະນະບັນຊາການໃຫຍ່ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ

ຄະນະບັນຊາການໃຫຍ່ເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາສາກົນ (DG DEVCO): ຄະນະບັນຊາການໃຫຍ່ຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງນະໂຍບາຍການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາສາກົນຂອງເອີຣົບ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນທົ່ວໂລກ. ຄະນະບັນຊາການໃຫຍ່ເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາສາກົນແມ່ນ, ຮ່ວມກັບຄະນະບັນຊາການໃຫຍ່ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ, ໜຶ່ງໃນຄະນະບັນຊາການໃຫຍ່ນຳພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ໃນນັ້ນ, ຄະນະບັນຊາການໃຫຍ່ເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາສາກົນນຳພາການເຈລະຈາກ່ຽວກັບ VPA ກັບ ບັນດາປະເທດອາຟຣິກາ ແລະ ບາງປະເທດໃນອາເມລິກາລາຕິນ, ແລະ ດຳເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາແບບ ທະວິພາຄີເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຂອງ FLEGT. ເບິ່ງ ເວັບໄຊ DG DEVCO.

Directorate-General for the Environment (DG ENV): ຄະນະບັນຊາການໃຫຍ່ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນຄະນະກຳມະການເອີຣົບເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານນະໂຍບາຍຂອງສະຫະພາບເອີຣົບກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄະນະດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງ, ສະຫງວນ ແລະ ປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອຄົນຮຸ່ນປັດຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ, ສະເໜີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນສູງ ແລະ ສະຫງວນຄຸນນະພາບ ຊີວິດຂອງພົນລະເມືອງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ນອກນັ້ນ ຄະນະດັ່ງກ່າວຍັງ ຮັບປະກັນວ່າບັນດາປະເທດສະມາຊິກນຳໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະພາບເອີຣົບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັງເປັນຕົວແທນໃຫ້ສະຫະພາບເອີຣົບກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນກອງປະຊຸມສາກົນ. ຄະນະບັນຊາການໃຫຍ່ເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາສາກົນແມ່ນ, ຮ່ວມກັບຄະນະບັນຊາການໃຫຍ່ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ, ໜຶ່ງໃນຄະນະບັນຊາການໃຫຍ່ນຳພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງສະຫະ ພາບເອີຣົບ FLEGT. ເບິ່ງ ເວັບໄຊ DG ENV.

Due care:ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ການກວດສອບຢ່າງຮອບຄອບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນສະເພາະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ. ການກວດສອບຢ່າງຮອບຄອບຈະຖືກນຳໃຊ້ກັບປະເພດບຸກຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ ລະບົບກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ.

ລະບົບກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ:ບັນດາຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບນຳໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການເກັບມ້ຽນໄມ້ ຫຼື ໄມ້ທ່ອນທີ່ ຜິດກົດໝາຍໃນຕະຫຼາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. 3 ອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງລະບົບກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຄື: 1) ຂໍ້ມູນ: ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໄມ້ ຫຼື ໄມ້ທ່ອນ, ປະເທດຕົ້ນກຳເນີດ, ພັນໄມ້, ປະລິມານ, ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມນິຕິກຳແຫ່ງຊາດ. 2) ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຜູ້ປະກອບການຄວນປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງໄມ້ທ່ອນທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ຢູ່ໃນຕ໋ອງໂສ້ ການສະໜອງຂອງຕົນ, ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຂ້າງເທິງ ແລະ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໄວ້ໃນກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. 3) ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: ເມື່ອຜົນການປະເມີນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຂອງວ່າຈະມີໄມ້ທ່ອນທີ່ຜິດກົດໝາຍຢູ່ໃນຕ໋ອງໂສ້ການສະໜອງ, ຄວາມສ່ຽງນັ້ນສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ໂດຍການຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ຂໍການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກຜູ້ສະໜອງ.

ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ: ເບິ່ງ:ລະບົບກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ.E

ECCAS: ເບິ່ງ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດຂອງບັນດາລັດໃນປະເທດອາຟຣິກາກາງ

ປະຊາຄົມເສດຖະກິດຂອງບັນດາລັດໃນປະເທດອາຟຣິກາກາງ (ECCAS, CEEAC): ປະຊາຄົມເສດຖະກິດຂອງບັນດາລັດໃນປະເທດອາຟຣິກາກາງແມ່ນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອັນໜຶ່ງຂອງສະຫະພາບອາຟຣິກາເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດພາກພື້ນໃນອາຟຣິກາກາງ. ມີຈຸດປະສົງເພື່ອບັນລຸອິດສະຫຼະພາບຮ່ວມກັນ, ຍົກລະດັບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເສດຖະກິດໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ. ປະຊາຄົມດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ 10 ປະເທດສະມາຊິກ: ປະເທດອັງໂກລາ, ປະເທດບູລັນດີ, ປະເທດຄາເມລູນ, ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ, ປະເທດກາດ, ສາທາລະນະລັດຄ໋ອງໂກ, ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄ໋ອງໂກ, ປະເທດອີໂຄຕໍລຽວ ກີເນຍ, ປະເທດກາບອນ ແລະ ຊາວໂຕເມ ແລະ ປຣິນຊີປີ. ເບິ່ງ ເວັບໄຊຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດຂອງບັນດາລັດໃນປະເທດອາຟຣິກາກາງ.

ຄະນະຜູ້ແທນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ: ຕົວແທນຂອງຄະນະກຳມະທິການເອີຣົບໃນເມື່ອກ່ອນ, ໃນປະຈຸບັນຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພາບເອີຣົບແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ທີ່ດຳເນີນການໃນຖານະເປັນສະຖານທູດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທັງເປັນຕົວແທນດ້ານການທູດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໃນທົ່ວໂລກ. ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພາບເອີຣົບທັງໝົດມີໜ້າທີ່ສ້າງສາຍສຳພັນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຮ່ວມກັບປະເທດໃດໜຶ່ງ, ເບິ່ງແຍງການສ້າງສາຍສຳພັນກັບບາງກຸ່ມປະເທດ ຫຼື ພາກພື້ນໃດໜຶ່ງ ແລະ ບາງສ່ວນກໍ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ປະຈຳການຢູ່ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສະຫະພາບອາຟຣິກາ, ອາຊຽນ ຫຼື ສະຫະປະຊາຊາດ. ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EEAS) ແລະ ເວັບໄຊ EEAS.

ແຜນງານ FLEGT ຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກຳຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ: ແຜນງານລິເລີ່ມ 5 ປີລະຫວ່າງປີ 2012 ແລະ 2016 ເຊິ່ງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບັນດາປະເທດທີ່ຜະລິດໄມ້ທ່ອນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ກຳນົດເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານ FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ແຜນງານ FLEGT ຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກຳຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO). ແຜນງານດັ່ງກ່າວແມ່ນແຜນງານຊ່ວງຕໍ່ມາຈາກແຜນງານການສະໜັບສະໜູນ ACP-FLEGT (2008-2012). ເບິ່ງ ເວັບໄຊແຜນງານ FLEGT ຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກຳຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.

ແຜນງານ FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (FLEGT) ມາດຕະການຕອບໂຕ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຕໍ່ບັນຫາການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ. ໂດຍມີການຕົກລົງເຫັນດີຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໃນປີ 2003, ແຜນງານ FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ຮັບຮູ້ບົດບາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໃນຖານະເປັນຕະຫຼາດສົ່ງອອກສຳລັບບັນດາປະເທດ ທີ່ມີລະດັບການເຮັດຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການປົກຄອງທີ່ບໍ່ເຂັ້ມແຂງໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ແຜນການປະກອບດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະຫະພາບເອີຣົບມີສ່ວນຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນໂດຍມີທັດສະນະເພື່ອປັບປຸງການປົກຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຄ້າໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ອົງ​ການ FLEGT Facility ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ: ກອງທຶນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນຫຼາຍລາຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ VPAs ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆຂອງແຜນງານ FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ອົງ​ການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2007 ແລະ ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແຫ່ງເອີຣົບ. ເບິ່ງ ເວັບໄຊອົງ​ການ FLEGT Facility ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.

ອົງ​ການ REDD Facility ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ: ກອງທຶນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນຫຼາຍລາຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ການເສື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້, ແລະ ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ. ອົງ​ການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2010 ແລະ ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແຫ່ງເອີຣົບ. ເບິ່ງ ເວັບໄຊອົງ​ການ REDD Facility ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.

ກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EUTR): ກົດລະບຽບ (ສະຫະພາບເອີຣົບ) ສະບັບເລກທີ 995/2010, ເຊິ່ງກຳນົດພັນທະຂອງຜູ້ປະກອບການທີ່ຈຳໜ່າຍໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນໃນຕະຫຼາດເພື່ອສະກັດກັ້ນການຄ້າໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນທີ່ລັກລອບຕັດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ. ກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EUTR) ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານ FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້) ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລັກລອບຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍໃນທົ່ວໂລກ. ກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ກຳນົດວ່າການຈຳໜ່າຍໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນທີ່ລັກລອບຕັດຢ່າງຜິດກົດໝາຍໃນຕະຫຼາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຄັ້ງທຳອິດແມ່ນການລະເມີດກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ປະກອບການທີ່ຈຳໜ່າຍໄມ້ ຫຼື ໄມ້ທ່ອນໃນຕະຫຼາດເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຕ້ອງມີລະບົບການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງວ່າໄມ້ທີ່ຈຳໜ່າຍແມ່ນຖືກ ລັກລອບຕັດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ. ກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 3 ມີນາ 2013 ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໂດຍກົງກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກທັງໝົດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ເບິ່ງທີ່ ເວັບໄຊຂອງກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຂອງຄະນະກຳທິການເອີຣົບ.

ຄະນະກຳມະທິການເອີຣົບ (EC): ໜ່ວຍງານບໍລິຫານຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານສິດຜົນປະໂຫຍດໂດຍລວມຂອງເອີຣົບ (ຫຼາຍກວ່າສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດໃດປະເທດໜຶ່ງ). ຄຳວ່າ 'ກຳມະທິການ' ໝາຍເຖິງທັງຄະນະລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຕົວຂອງສະຖາບັນເອງ – ເຊິ່ງມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ເມືອງ ​ນະ​ຄອນບ​ຣຸກ​ແຊນ, ປະເທດເບວຢຽມພ້ອມທັງມີຫ້ອງການຢູ່ປະເທດລຸກຊຳບວກ. ກຳມະທິການກໍ່ຍັງມີຫ້ອງການທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ 'ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ' ໃນທຸກປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ເບິ່ງ ເວັບໄຊຂອງກຳມະທິການເອີຣົບ.

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EEAS / ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພາບເອີຣົບ): ການບໍລິການທາງດ້ານການທູດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ຊ່ວຍຫົວໜ້າການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ – ຕົວແທນຂັ້ນສູງສຳລັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ – ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໄປຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພາບເອີຣົບ) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນທົ່ວໂລກ. ເບິ່ງ ເວັບໄຊ EEAS ENV.

ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແຫ່ງເອີຣົບ (EFI): ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍບັນດາປະເທດໃນເອີຣົບທີ່ດຳເນີນການສຳຫຼວດ ແລະ ສະໜອງນະໂຍບາຍ ສະໜັບສະໜຸນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້. ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແຫ່ງເອີຣົບເປັນເຈົ້າການໃນອົງການ FLEGT ແລະ REDD Facility. ເບິ່ງ ເວັບໄຊ EFI ENV.

ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU): ເປັນສະຫະພາບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງ 28 ປະເທດໃນເອີຣົບ. ສະຫະພາບເອີຣົບດຳເນີນການຜ່ານລະບົບຂອງສະຖາບັນອິດສະຫຼະສາກົນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລະໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກ. ເບິ່ງ ເວັບໄຊ EU ENV.F

ແຜນງານຂອງ FAO ACP FLEGT: ແຜນງານສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ສຳລັບບັນດາ ປະເທດອາຟຣິກາ, ຄາຣີບບຽນ ແລະ ປາຊີຟິກ (ACP) ເປັນແຜນງານລິເລີ່ມ 4 ປີລະຫວ່າງປີ 2008 ແລະ 2012 ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ ACP. ແຜນງານ FLEGT ຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກຳຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO). ແຜນງານປະກອບດ້ວຍສອງອົງປະກອບຫຼັກຄື: ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ກຸ່ມປະເທດຂອງ ACP ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນຳໃຊ້ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ; ແລະ ສະໜັບສະໜູນການເກັບກຳ, ການວິເຄາະ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບ FLEGT ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກກຸ່ມປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງກ່າວ. ໃນປີ 2012 ແຜນງານການສະໜັບສະໜູນຂອງ ACP-FLEGT ໄດ້ຖືກຕິດຕາມໂດຍແຜນງານ FAO FLEGT ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (2012-2016). ເບິ່ງ ເວັບໄຊແຜນງານ FAO FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.

ຄະນະກຳມະການ FLEGT: ເປັນຄະນະກຳມະການທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປະສານບັນດານະໂຍບາຍຂອງສະຫະພາບເອີຣົບພາຍໃຕ້ແຜນງານຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ FLEGT. ກຳມະທິການເອີຣົບເປັນປະທານຂອງຄະນະກຳມະການ. ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການ FLEGT ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.

ໃບອະນຸຍາດ FLEGT: ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ VPA ເປັນຜູ້ອອກໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກໄມ້ ຫຼື ໄມ້ທ່ອນທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຕະຫຼາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ໃບອະນຸຍາດຢັ້ງຢືນວ່າໄມ້ ຫຼື ໄມ້ທ່ອນທີ່ສົ່ງອອກພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ໄມ້ ຫຼື ໄມ້ທ່ອນທີ່ມາພ້ອມກັບໃບອະນຸຍາດ FLEGT ຈະຖືວ່າຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ເພາະສະນັ້ນຜູ້ນຳເຂົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ກັບໄມ້ ຫຼື ໄມ້ທ່ອນທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ FLEGT. ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ ໄມ້ທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ FLEGT.

ແຜນການອະນຸຍາດ FLEGT: ການອອກໃບອະນຸຍາດສຳລັບໄມ້ ຫຼື ໄມ້ທ່ອນທີ່ສົ່ງອອກຈາກປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ VPA ສູ່ສະຫະພາບເອີຣົບ, ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສະຫະພາບເອີຣົບ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຊາຍແດນ.

ກົດລະບຽບຂອງ FLEGT: ກົດລະບຽບຂອງ EC ສະບັບເລກທີ 2173/2005 ກ່ຽວກັບການກຳນົດແຜນການອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ສຳລັບການນຳໄມ້ເຂົ້າສູ່ສະຫະພາບເອີຣົບ. ກົດລະບຽບ FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບກຳນົດວ່າການນຳເຂົ້າໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນຈາກບັນດາປະເທດທີ່ສະຫະພາບເອີຣົບເຊັນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເຂົ້າສູ່ສະຫະພາບເອີຣົບ ເປັນການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເວັ້ນເສຍແຕ່ປະເທດສົ່ງອອກໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ສຳລັບໄມ້ດັ່ງກ່າວເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ກົດລະບຽບ FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບກວມເອົາໄມ້ທີ່ນຳເຂົ້າຈາກປະເທດຜູ້ຜະລິດທີ່ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກັບສະຫະພາບເອີຣົບເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ທີ່ຕົກລົງກັນໃນ VPA ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ຜ່ານນິຕິກຳພາຍໃນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບສະບັບນີ້. ເບິ່ງທີ່ ກົດລະບຽບ FLEGT ສະບັບຄົບຖ້ວນ.

FLEGT: ແມ່ນອັກສອນຫຍໍ້ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ຄຳສັບດັ່ງກ່າວໝາຍເຖິງ a) ການລິເລີ່ມຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການລັກລອບຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ: ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້; ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ ແຜນງານ FLEGT ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ, b) ບັນດາກິດຈະກຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ຫຼື c) ກິດຈະກຳອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ແຕ່ວ່າເກີດຂຶ້ນຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງແແຜນງານ FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ .

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT): ເບິ່ງ FLEGT.

ສະພາຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້: ເບິ່ງ FSC.

FSC: ສະພາຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ (FSC) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ເປັນອົງການທີ່ປະກອບຂຶ້ນໂດຍຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1993 ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໂລກຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ເຄື່ອງມືຫຼັກໃນການບັນລຸວຽກງານນີ້ແມ່ນການຕັ້ງມາດຕະຖານ, ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ການຕິດສະຫຼາກຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້. G

ການຈັດຊື້ຂອງພາກລັດແບບສີຂຽວ: ເບິ່ງ ການຈັດຊື້ຂອງພາກລັດ.H

ລະບົບສາລະບານສິນຄ້າແບບລວມສູນ (HS Nomenclature): ແມ່ນລະບົບຊື່ ແລະ ຕົວເລກມາດຕະຖານສາກົນທີ່ຈັດປະເພດຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຂາຍ. ລະບົບສາລະບານສິນຄ້າແບບລວມສູນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາພາຍໃຕ້ການອຸປະຖຳຂອງອົງການພາສີໂລກ. ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງຕົນແມ່ນຄູ່ສັນຍາຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍລາຍລະອຽດສິນຄ້າ ແລະ ລະບົບການເຂົ້າລະຫັດແບບລວມສູນ. ລະບົບສາລະບານສິນຄ້າແບບລວມສູນ ປະກອບດ້ວຍສິນຄ້າ 5000 ກຸ່ມ. ສາລະບານສິນຄ້າຂອງສະຫະພາບເອີຣົບເຊື່ອມໂຍງເອົາລະບົບສາລະບານສິນຄ້າແບບລວມສູນ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຕົວເລກຍ່ອຍ 8 ຕົວເລກເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ບົດອະທິບາຍທາງດ້ານກົດໝາຍເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສິນຄ້າ. ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ ລະຫັດ HS.J

ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (JIC): ໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ, ຄະນະກຳມະການຮ່ວມຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາມີຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. ຄະນະກຳມະການມີກອງປະຊຸມທັງສອງຢະເພດຄືກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ການເມືອງ. ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການເປັນຕົວແທນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ຫຼື ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ VPA. ຂໍ້ຕົກລົງ VPA, ເຊິ່ງຢູ່ໃນເນື້ອໃນຫຼັກ ຫຼື ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ, ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການດຳເນີນການຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ VPA ບາງປະເທດ ມີຊື່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຕົວຢ່າງໃນປະເທດການາ, ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວຖືກເອີ້ນວ່າ ກົນ​ໄກ​ການ​ຮ່ວມ​ຕິດ​ຕາມກວດກາ ແລະ ການ​ທົບ​ທວນຄືນ. ໃນປະເທດຄາເມລູນ, ຄະນະກຳມະການປະກອບດ້ວຍສອງໜ່ວຍງານ: ຄະນະກຳມະການຕິດຕາມຮ່ວມ ແລະ ສະພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມ.L

ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ: VPA ແຕ່ລະສະບັບໃຫ້ນິຍາມ ‘ໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ' ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ. ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍແຫ່ງຊາດກຳນົດເງື່ອນໄຂທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນທີ່ຈະອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT. ບັນດາກົດໝາຍທີ່ກວມເອົາທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການປຸງແຕ່ງໄມ້. ຄຳນິຍາມຍັງໃຫ້ມາດຖານ ແລະ ບັນດາຕົວຊີ້ວັດເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍແມ່ນໜຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ຂອງ VPA ເບິ່ງ ບົດອະທິບາຍຫຍໍ້ FLEGT 2. ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ ໄມ້ທີ່ຜະລິດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ໄມ້ທີ່ຜະລິດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ: ໄມ້ ຫຼື ໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກຕັດ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຄ້າຂາຍຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວ.

ອົງການຈັດຕັ້ງ​ທີ່​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ: ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໂດຍປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ VPA ເພື່ອອອກ ແລະ ກວດສອບໃບອະນຸຍາດ FLEGT.

ສະຖານທີ່ສຳລັບມ້ຽນໄມ້: ສະຖານທີ່ສຳລັບມ້ຽນໄມ້ໝາຍເຖິງພື້ນທີ່ໂລ່ງທີ່ນຳໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ມ້ຽນໄມ້ກ່ອນທີ່ຈະນຳເອົາໄມ້ດັ່ງກ່າວຂຶ້ນເທິງລົດບັນທຸກ. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນ ‘ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ’ ຂອງໄມ້ທັງໝົດ ເຊິ່ງມີການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ມີການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ.M

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດ: ຜູ້ປະກອບການ, ພາກລັດ ຫຼື ພາກເອກະຊົນ, ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານປ່າໄມ້ ຫຼື ການແປຮູບ ຫຼື ການຄ້າໄມ້ທ່ອນ

ຂະບວນການຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ: ການລວມຕົວກັນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ, ພາກລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆເພື່ອສົ່ງເສີມການຕັດສິນໃຈທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ໂດຍຮັບປະກັນວ່າແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ປະກອບການຫຼັກກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈສະເພາະ ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັນໃນທຸກລະດັບ, ໂດຍຜ່ານການສົນທະນາ ແລະ ການ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ກັນ​. ວິທີການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຄວາມເຊື່ອຖືລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທັງສອງຝ່າຍ (ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ). ວິທີການດັ່ງກ່າວແມ່ນເນັ້ນໜັກໃຫ້ຄົນເປັນສູນກາງ ແລະ ທຸກຄົນຈະມີສ່ວນຮ່ວມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນລັບ. ເນື່ອງຈາກການນຳໃຊ້ວິທີການແບບກວມລວມ ແລະ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີເຫດມີຜົນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຕັດສິນໃຈ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນການປະຕິບັດຕາມວິທີການດັ່ງກ່າວ. ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.O

ຜູ້ປະກອບການ:ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຈຳໜ່າຍໄມ້ ຫຼື ໄມ້ທ່ອນໃນຕະຫຼາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. P

PEFC: ອົງການຮັບຮອງແຜນງານຢັ້ງຢືນປ່າໄມ້ (PEFC) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ທີ່ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ, ແລະ ອົງການເຄືອຄ່າຍສາກົນທີ່ດຳເນີນການປະເມີນຜົນອິດສະຫຼະ, ການຮັບຮອງ ແລະ ຮັບຮູ້ລະບົບການຢັ້ງຢືນປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ.

ອົງການຮັບຮອງແຜນງານຢັ້ງຢືນປ່າໄມ້:ເບິ່ງ PEFC.

ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້ຂອງພາກລັດ: ເບິ່ງ ການຈັດຊື້ຂອງພາກລັດ.

ການຈັດຊື້ຂອງພາກລັດ: ການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງລັດ. ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້ ‘ສີຂຽວ’ ແມ່ນຂັ້ນຕອນໜຶ່ງທີ່ພະນັກງານລັດຊອກຫາຊື້ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ວຽກງານທີ່ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຫຼຸດລົງທົ່ວວົງຈອນຊີວິດ ເມື່ອປຽບທຽບກັບສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ວຽກງານດັ່ງກ່າວທີ່ມີໜ້າທີ່ຫຼັກດຽວກັນິທີ່ຈະຖືກຈັດຊື້ມາ. ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້ ‘ສີຂຽວ’ ແມ່ນຂັ້ນຕອນໜຶ່ງທີ່ພະນັກງານລັດຊອກຫາຊື້ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ວຽກງານທີ່ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຫຼຸດລົງທົ່ວວົງຈອນຊີວິດ ເມື່ອປຽບທຽບກັບສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ວຽກງານດັ່ງກ່າວທີ່ມີໜ້າທີ່ຫຼັກດຽວກັນິທີ່ຈະຖືກຈັດຊື້ມາ. ການຈັດຊື້ຂອງພາກລັດແມ່ນໜຶ່ງໃນມາດຕະການຂອງ ແແຜນງານ FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ .R

REDD+: ກົນໄກໜຶ່ງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດໂດຍມີແນວຄວາມຄິດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ຢືນຕົ້ນມີຄຸນຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າປ່າໄມ້ທີ່ຖືກຕັດ. ພາຍໃຕ້ ກົນໄກ REDD+, ການເກັບຮັກສາກາກໂບນິກຂອງປ່າໄມ້ຖືກຄິດໄລ່ ແລະ ຖືກປະເມີນຜົນ, ແລະ ທຶນຖືກສະໜອງໃຫ້ເພື່ອເປັນສິ່ງຈູງໃຈໃນການສະຫງວນ ຫຼື ຜັນຂະຫຍາຍປະລິມານປ່າໄມ້.

ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ການເສື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້: ເບິ່ງ REDD+.S

ການສົ່ງສິນຄ້າ: ໃນທາງການຄ້າ, ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຫຼື ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າແມ່ນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃນຮູບການໃບບິນສົ່ງສິນຄ້າທາງເຮືອ ຫຼື ໃບບິນສົ່ງສິນຄ້າທາງອາກາດ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງປະລິມານ ຫຼື ຈຳນວນຂອງຕູ້ບັນຈຸສິນຄ້າ, ສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່, ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ. ໃນ VPAs, ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າແມ່ນປະລິມານຂອງໄມ້ ຫຼື ໄມ້ທ່ອນຈາກປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ VPA ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍໃບອະນຸຍາດ FLEGT. ສິນຄ້າທີ່ຖືກສົ່ງຈາກປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ VPA ໂດຍຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າ ຫຼື ຜູ້ຂົນສົ່ງ, ແລະ ເປັນສິນຄ້າທີ່ແຈ້ງກັບລັດຖະການພາສີຂອງປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຈຳໜ່າຍໃນຕະຫຼາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ໃນເນື້ອໃນຂອງ VPAs ແລະ ໃບອະນຸຍາດ FLEGT ໂດຍສະເພາະ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄືກັນ. ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ ການອອກໃບອະນຸຍາດຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ  ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ.

ການອອກໃບອະນຸຍາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ: ໃນ VPAs, ການອອກໃບອະນຸຍາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າແມ່ນລະບົບການອະນຸຍາດ ເຊິ່ງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດອຳນາດ ຂອງ ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ VPA ອອກໃບອະນຸຍາດທີ່ກຳນົດຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງໄມ້ທີ່ສົ່ງອອກຈາກສະຫະພາບເອີຣົບໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ.

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ: ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະບວນການ ຫຼື ກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງແມ່ນປະຊາຊົນ, ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂະບວນການ ຫຼື ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ. ປ່າໄມ້ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນາທຳໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ສະນັ້ນນະໂຍບາຍໃດໜຶ່ງຈະມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍກຸ່ມ. ໃນກໍລະນີຂອງ VPAs, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນປະເທດສົ່ງອອກໄມ້ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບລວມມີລັດຖະບານ, ຜູ້ປະກອບການເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ ແລະ/ຫຼື ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ເບິ່ງເພີ່ມຕືມ ຂະບວນການຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ຕ໋ອງໂສ້ການສະໜອງ: ຕ໋ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ທ່ອນແມ່ນລະບົບຂອງອົງການ, ປະຊາຊົນ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ກິດຈະກຳ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາຕ່າງໆທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ສົ່ງໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນຈາກບ່ອນຕັດ ຫຼື ນຳເຂົ້າເຖິງຈຸດຂາຍສຸດທ້າຍ.

ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ (SFM): ແນວຄວາມຄິດທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ພັດທະນາທີ່ມີຈຸດປະສົ່ງເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄຸນຄ່າດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທຸກໆຊະນິດຂອງປ່າໄມ້, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນຮຸ່ນປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ.T

ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ (TLAS): ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ VPA. ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ VPA ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍແມ່ນເປັນແນວໃດ, ສາມາດກວດສອບວ່າໄມ້ໄດ້ຖືກຕັດ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ຄ້າຂາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່, ສາມາດຕິດຕາມໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນຈາກຕົ້ນກຳເນີດເຖິງຈຸດສົ່ງອອກ, ສາມາດອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະຖືກສົ່ງອອກສູ່ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ມີລະບົບກວດສອບທັງໝົດເປັນອິດສະຫຼະ.

ຜູ້ຄ້າຂາຍ: ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນສາມາດດຳເນີນກິດຈະກຳທາງການຄ້າ, ຂາຍ ຫຼື ຊື້ໃນຕະຫຼາດໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນພາຍໃນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຕາມຕະຫຼາດພາຍໃນ. V

ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ: ໝາຍເຖິງການປະເມີນເບິ່ງວ່າໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່. ໃນ VPAs, ການກວດສອບຮັບປະກັນວ່າເງື່ອນໄຂຂອງນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, ທີ່ໃຫ້ນິຍາມໃນລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ເບິ່ງ ບົດອະທິບາຍຫຍໍ້ FLEGT 5.

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA): ຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານການຄ້າທະວິພາຄີທີ່ມີຂໍ້ຜູກມັດຕາມກົດໝາຍລະຫວ່າງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດສົ່ງອອກໄມ້ທີ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດສະຫະພາບເອີຣົບ. VPA ແຕ່ລະສະບັບມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນຖືກນຳເຂົ້າມາສະຫະພາບເອີຣົບຈາກປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.

ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ VPA: ປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄມ້ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາເພື່ອເຊັນ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກັບສະຫະພາບເອີຣົບ.