Print Friendly and PDF


ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວ​ກັບມາດ​ຕະ​ການ​ເພີ່ມ​ເຕີມ

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຫຼາຍ​ສະ​ບັບ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ເອ​ກະ​ສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ທີ່​ກຳ​ນົດ​ມາ​ດ​ຕະ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທີ່ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໃຫ້​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ.

ບັນດາເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບມາດຕະການເພີ່ມເຕີມອາດຈະປະກອບດ້ວຍບັນດາມາດຕະການທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມເຕີມ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຫາແຫຼ່ງທຶນແບບມີການຄ້ຳປະກັນ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ ບັນດາເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບມາດຕະການເພີ່ມເຕີມຈະຊ່ວຍລັດຖະບານຂອງປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນການກຳນົດຂອບເຂດຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຊ່ວຍຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນການກຳນົດເປົ້າໝາຍການສະໜັບສະໜູນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເງິນທຶນເພື່ອປັບປຸງບັນດາລະບົບ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດ, ແຕ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຜູກມັດໃຫ້ສະຫະພາບເອີຣົບໃນການສະໜອງເງິນທຶນ. ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປັບປຸງບັນດາລະບົບ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດອາດຈະໄດ້ມາໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງການພັດທະນາແບບປົກກະຕິ. ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບອາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງກົດໝາຍທີ່ແນະນຳການນຳໃຊ້ ແລະ ການຈັດສັນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຈະແນະນຳທຸກຝ່າຍໃຫ້ປະຕິບັດວຽກງານໂດຍນຳໃຊ້ບັນດານິຕິກຳດັ່ງກ່າວ.

ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ອາດ​ຈະ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ:

  • ບັນດາໂຄງສ້າງໃໝ່ໆ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດ ທີ່ຈຳເປັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າ ແບບສະໝັກໃຈ (VPA)
  • ກົນ​ໄກ່ຕ່າງໆ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສະ​ໜອງ​ເງິນ​ທຶນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ບັນ​ດາ​​ຍຸດ​ທະສາດໃນ​ການເພີ່ມ​ເງິນ​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
  • ບັນດາມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນໃນການສ້າງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບດັ່ງກ່າວ, ຫຼື ປັບປຸງລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
  • ການປະຕິຮູບທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່
  • ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໄມ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ໃນ​ຕະຫຼາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ
  • ການພັດທະນາ ຫຼື ກົດລະບຽບຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ
  • ວິທີການໃນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າ ແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ລວມທັງບັນດາຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຕະຫຼາດພາຍໃນ
  • ກົນລະຍຸດຕ່າງໆໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)