Print Friendly and PDF


ມາດ​ຕະ​ການ​ຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ຕະຫຼາດໄມ້ພາຍໃນຂອງບັນດາປະເທດເຂດຮ້ອນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະໃຫຍ່ກວ່າຕະຫຼາດສົ່ງອອກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕະຫຼາດພາຍໃນແມ່ນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. . ຜູ້ສະໜອງຂະໜາດນ້ອຍ, ຜູ້ສະໜອງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການທີ່ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງຂາດສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍທີ່ຊັດເຈນ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ. ຜູ້ສະໜອງຂະໜາດນ້ອຍມີຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ມີລັກສະນະກະແຈກກະຈາຍ, ຜູ້ສະໜອງທີ່ບໍ່ເປັນທາງ ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມກິດຈະການຂອງພວກເຂົາເປັນເລື່ອງຫຍຸ້ງຍາກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍແບບດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຫຼາຍຄອບຄົວດີຂຶ້ນ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຜະລິດ ຕະພັນໄມ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍໃນປະເທດ..

ໃນປະເທດແຄມມາຣູນ, ອີງຕາມການສຶກສາຂອງສູນວິໄຈປ່າໄມ້ສາກົນ (CIFOR), ຈຳນວນຂອງໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕະຫຼາດພາກພື້ນ ເພີ່ມຂຶ້ນສິບເທົ່າໃນລະຫວ່າງປີ 1996 ແລະ 2010 ຕະຫຼາດໄມ້ພາຍໃນໄດ້ຈ້າງງານກຳມະກອນ 45,000 ຄົນ, ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າຈຳນວນພະນັກງານຂອງບັນດາບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກຳເພື່ອການສົ່ງອອກສາມເທົ່າ. ຜູ້ຕັດໄມ້ດ້ວຍຈັກຕັດໄມ້ດຳເນີນການຜະລິດໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຈຳນວນ 75% ເພື່ອນຳໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ.

ຄວາມບໍ່ເປັນທາງການຂອງການຄ້າໄມ້ພາຍໃນປະເທດແຄມມາຣູນ ແລະ ບັນດາປະເທດອື່ນໆພາໃຫ້ເກີດລາຍຮັບອາກອນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ການຕັດໄມ້ແບບບໍ່ຍືນຍົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມສ່ຽງຂອງການລັກລອບຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍເພື່ອຕອບສະໜອງຕະຫຼາດພາຍໃນແມ່ນປະປົນກັນກັບໄມ້ເພື່ອການສົ່ງອອກ ເປັນສິ່ງຄຸກຄາມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)..

ດັ່ງ​ນັ້ນ, ເຖິງ​ວ່າຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຖືກຄາດ​ການ​ໄວ້ແລ້ວໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ວ່າຈະ​ກວມ​ເອົາ​ການ​ຄ້າ​ສາ​ກົນ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ, ແຕ່ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາ​ໄດ້​ເລືອກໃຫ້ລວມ​ເອົາ​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ​ເຂົ້າ​ໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຂອງ​ພວກ​ເຂົານຳ.

ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍຕ່າງໆ

ຄວາມທ້າທາຍໃນການ​​ຄຸ້ມຄອງ​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ, ແລະ ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວອາດ​ຈະ​ປະ​ກອບດ້ວຍ:

 • ຂອບ​ເຂດ​ວຽກ​ງານ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່ບໍ່​ພຽງ​ພໍ ​ເຊິ່ງຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ເລື່ອງ​ຍາກ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ຕັດ​ໄມ້​ຂະໜາດນ້ອຍ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ​ໄມ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ
 • ກົດ​ລະ​ບຽບ ແລະ ລະ​ບຽບ​ການສົ່ງ​ອອກ ແລະ ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ
 • ການ​ຂາດ​ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄ້າ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ວິ​ສະ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ ຂະ​ໜາດ​ກາງ
 • ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກຳ​ມະ​ສິດບໍ່​ຈະແຈ້ງ, ລວ​ມ​ທັງ​ການ​ຂັດ​ແຍ່ງໃນເລື່ອງ​ສິດທິ​ລະ​ຫວ່າງ​ຊຸມ​ຊົນ, ຜູ້​ຖື​ກຳ​ມະ​ສິດ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ຜູ້​ຖື​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຕັດ​ໄມ້
 • ຄວາມ​ບໍ່​ເຕັມ​ໃຈ​ໃນການເປີດເຜີຍເປັນທາງການຂອງບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃນຂະແໜງການທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ພັນ​ທະ​ອາ​ກອນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກຳ​ໄລ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາຫຼຸດ​ລົງ
 • ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມໄມ້ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ທີ່​ໝູນ​ວຽນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຜູ້​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ
 • ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ການພົວພັນ​ກັບຜູ້​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຂາດ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ເປັນ​ລະ​ບົບ

ໂອກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໄດ້ເປີດໂອກາດໃນການແກ້ໄຂ. ໃນຂໍ້ຕົກລົງ, ໂອກາດຕ່າງໆປະກອບມີ:

 • ການເຮັດ​ໃຫ້​ຊັດ​ເຈນ​ວ່າ​ສິ່ງ​ໃດ​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ສິ່ງ​ໃດ​ບໍ່​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ​ໂດຍ​ຜ່ານຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ທົບ​ທວນທາງ​ດ້ານ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ, ຄືກັບປະ​ເທດ​ແຄມມາ​ຣູນ, ກາ​ນ້າ ແລະ ໄລ​ບີ​ເລຍ
 • ການພັດ​ທະ​ນາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໃໝ່ໆ​ສຳ​ລັບ​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ, ​ຄື​ກັບປະ​ເທດແຄມມາ​ຣູນ ແລະ ກາ​ນ້າ
 • ການກຳ​ນົດ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໄມ້​ໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເພື່ອຫຼີກ​ລ້ຽງບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ດ້ານ​ລົບ​ຕໍ່​ກັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ ຂະ​ໜາດ​ກາງ
 • ການຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ແບບ​ງ່າຍ​ດາຍ​ໃນ​ການ​ກຳ​ນົດ​ການ​ຕັດ​ໄມ້​​ຂະໜາດນ້ອຍທີ່​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ, ຄື​ກັບປະ​ເທດ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ
 • ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ກິດ​ຈະ​ການ​ຕ່າງໆ​ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການກັບກາຍມາເປັນກິດຈະການທີ່ເປັນ​ທາງ​ການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ​ການ​ຕັດ​ໄມ້​ດ້ວຍ​ຈັກ​ຕັດ​ໄມ້, ຄື​ກັບໃນປະ​ເທດ​ໄລ​ບີ​ເລຍ, ທີ່ໄດ້​ພັດທະນາລະ​ບຽບ​ການ​​ໃໝ່ ແລະ ລວມ​ເອົາ​ລະ​ບ​ຽບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເຂົ້າ​ໃນນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງ​ຕົນ
 • ເຮັດ​ໃຫ້​ສິດ​ຖືຄອງທີ່​ດິນ ແລະ ຕົ້ນ​ໄມ້​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ ແລະ ຈະແຈ້ງ​ຂຶ້ນ
 • ປັບ​ປຸງ​ການ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ ແລະ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຕໍ່​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ
 • ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສະ​ຖາ​ບັນ ແລະ/ຫຼື ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃໝ່ຂອງ​ຜູ້​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະໜາດນ້ອຍ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຮ່ວມ​ມືຂອງ​ຜູ້​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດຂະໜາດນ້ອຍ
 • ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ ຂະ​ໜາດ​ກາງ
 • ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ໃນ​ດ້ານຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ສິນ​ຄ້າ, ໂດຍ​ຜ່ານນະໂຍບາຍການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຂອງພາກລັດ
 • ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ອາ​ກອນ​ທີ່​ເປັນ​ການຊຸກ​ຍູ້ ແທນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ໂທດ​ຜູ້​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ
 • ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຕໍ່​ກັບຜູ້​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ

ຜົນຮັບໃນການເຈລະຈາຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບຕະຫຼາດພາຍໃນ ອາດຈະລວມ ຫຼື ບໍ່ລວມເຂົ້າໃນຂໍ້ຕົກລົງ ການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ຂໍ້ຕົກລົງສ່ວນຫຼາຍທີ່ລົງນາມຮັບຮອງເອົາມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລາຍລະອຽດຂອງການປະຕິຮູບຕະຫຼາດພາຍໃນຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແທນການກຳນົດການປະຕິຮູບທີ່ເປັນຮູບປະທຳ. . ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນສຳລັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຮັກສາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ ທີ່ປ່ຽນແປງຈາກໄລຍະການເຈລະຈາໄປເປັນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ..

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ໜ້າເວັບພາຍນອກ

Pye-Smith, C. 2010. ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ຊະຊາຍຂອງປະເທດແຄມເມີຣູນ. . CIFOR. ເມືອງ ໂບໂກ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. . 30pp. [ດາວໂຫຼດ PDF]

Tropenbos International. 2014. ການແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າໄມ້ພາຍໃນ ແລະ ພາກພື້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ວຍຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການ ຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ [ອ່ານໃນອິນເຕີເນັດ]