Print Friendly and PDFການ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ຂັ້ນ​ຕອນຕ່າງໆໃນ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ຂັ້ນຕອນໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ປະກອບດ້ວຍຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ທັບຊ້ອນກັນ ແລະ ມີການພົວພັນກັນ. ບັນດາຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນຕໍ່ການຂັບເຄື່ອນດ້ານການເມືອງ ແລະ ດ້ານອື່ນໆໃນສະຫະພາບເອີຣົບ, ໃນປະເທດຄູ່ຮ່ວມສັນຍາທີ່ສົ່ງອອກໄມ້ ແລະ ໃນການເຈລະຈາສອງຝ່າຍ.

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນຊັບຊ້ອນ, ມີຄວາມຍາວ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງຄວາມສຳພັນທາງດ້ານອຳນາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ. ບໍ່ມີບຸກຄົນ ຫຼື ສະຖາບັນໃດໜຶ່ງທີ່ຄວບຄຸມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ. ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຈະເປັນຝ່າຍດຳເນີນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນລັກສະນະທີ່ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າມາຮວມກັນເພື່ອກຳນົດການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ. ໂຄງສ້າງທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ ການສະໜັບສະໜູນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້.

ທັດສະນະຄະຕິ. ຂອງ ທ່ານ John Hudson ຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

"“ໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າກໍຄື ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ; ບໍ່ຂຶ້ນກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ; ບໍ່ຂຶ້ນກັບພາກເອກະຊົນແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ. ແຕ່ມັນແມ່ນຂອງທຸກພາກສ່ວນຮ່ວມກັນກຳນົດສາເຫດຫຼັກ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຄວາມສຳເລັດທີ່ເກີດຂຶ້ນປະຈຸບັນແມ່ນຜົນຮັບຂອງການຮ່ວມມືກັນຈາກຫຼາຍຝ່າຍ. ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັນໂດຍທຳມະຊາດ. ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ. ແລະ ແນ່ນອນວ່າຍັງມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ມີຈຸດໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ວ່າມັນຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົນໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາ.”

ທ່ານ John Hudson, ອາດີດຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານປ່າໄມ້ຂັ້ນອະວຸໂສ ຂອງກົມພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລາດຊະອານາຈັກ/ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ:ບົດສຳພາດຂອງ EU FLEGT Facility ໃນປີ 2014

ການ​ຂັບ​ເຄື່ອນຂອງ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສົ່ງ​ອອກ​ໄມ້

ການ​ຂັບ​ເຄື່ອນທີ່​ມີ​ຜົນ​ຕໍ່​ຂັ້ນ​ຕອນໃນ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສົ່ງ​ອອກ​ໄມ້​ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຕໍ່​ສະ​ພາບ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ລະ​ຫວ່າງ​ກຸ່ມບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ລະ​ຫວ່າງ​ກຸ່ມບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ທາງ​ດ້ານ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ລະ​ຫວ່າງ ກຸ່ມບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນ​ສົ່ງ​ຜົນ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ ແລະ ການ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເຈ​ລາ​ຈາ ຫຼື ບໍ່ (ເບິ່ງ​ໃນຕາ​ຕະ​ລາງ ‘ຄວາມ​ມຸ່ງ​ມາດ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ'). ຕົວຢ່າງ:

 • ລັດ​ຖະ​ບານ​ອາດ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນ​ເຄື່ອງ​ມືໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ, ການ​ເພີ່ມ​ລາຍ​ຮັບ​ອາ​ກອນ​ຈາກ​ຂະ​ແໜງ​ປ່າ​ໄມ້ ຫຼື ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ​ຂອງ​ປ່າ​ໄມ້
 • ຜູ້​ສົ່ງ​ອອກ​ໄມ້​ອາດ​ຈະ​ເຫັນ​ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນ​ວິ​ທີໜຶ່ງ​ໃນ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕະຫຼາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ຫຼື ເປັນ​ການ​ກຳ​ຈັດ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຈາກ​ໄມ້​ທີ່ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່ມີ​ລາ​ຄາ​ຖືກ
 • ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ອາດ​ຈະ​ເຫັນ​ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນ​ເຄື່ອງ​ມື​ສຳ​ລັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຫຼື ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ

ບູລິມະສິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງຍາກສຳລັບກຸ່ມບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຊອກຫາເຫດຜົນສ່ວນລວມ, ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດກໍ່ເປັນການລິເລີ່ມ. ປະຫວັດຂອງຄວາມສຳພັນທີ່ອ່ອນແອ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງກຸ່ມຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ລວມທັງລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ຂັດຂວາງຄວາມກ້າວໜ້າໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໄດ້ສ້າງຄວາມສົມດຸນຂອງອຳນາດໃນການຂັບເຄື່ອນ ແລະ ຮັບຮອງແນວທາງນະໂຍບາຍປະຕິສຳພັນແບບສ້າງສັນລະຫວ່າງກຸ່ມຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄວາມທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນສຳລັບແຕ່ລະກຸ່ມຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນການເຮັດໃຫ້ກຸ່ມອື່ນໆເຂົ້າໃຈໃນແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນ ແລະ ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຄຸກຄາມໃດໆ. ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນແນວຄວາມຄິດຂອງຄົນອື່ນຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດກຳນົດແນວທາງໃນການຍອມຮັບ ແລະ ຮັບຮອງການປ່ຽນແປງທີ່ຈະນຳຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ທຸກພາກສ່ວນ. ຄວາມມານະພາກພຽນ, ການປຶກສາຫາລືແບບເປີດກວ້າງ ແລະ ຄວາມເຕັມໃຈໃນການປະນີປະນອມແມ່ນສ່ວນທີ່ສຳຄັນໃນຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ.

ບຸລິມະສິດສາມາດປ່ຽນແປງພາຍໃນກຸ່ມບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນພາກເອກະຊົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ບາງອົງການແມ່ນແນໃສ່ຫົວຂໍ້ສະເພາະ ທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບດ້ານໃດໜຶ່ງເປັນຕົ້ນແມ່ນສິດທິມະນຸດ, ຄວາມທຸກຍາກ ຫຼື ຊີວະນາໆພັນ ແຕ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ດ້ານອື່ນ.

ການເຈລະຈາແຫ່ງຊາດ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງກຸ່ມບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກຳນົດສະຖານະພາບຂອງປະເທດໃນ ການເຈລະຈາສອງຝ່າຍໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກັບສະຫະພາບເອີຣົບ. ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ແລະ ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສຳເລັດໂດຍຂັ້ນຕອນແຫ່ງຊາດເຫຼົ່ານີ້.

ຄວາມ​ມຸ່ງ​ມາດ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ

ບຸລິມະສິດຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕກຕ່າງຈາກບຸລິມະສິດພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ກຸ່ມບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບັນດາກະຊວງການເງິນ ແລະ ປ່າໄມ້ອາດຈະບໍ່ເຫັນດີກັບສິ່ງທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສະໜອງໃຫ້. ສິ່ງຕ່າງໆຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ສະມາຊິກຂອງບັນດາກຸ່ມສາມາດດຳເນີນ:

ລັດ​ຖະ​ບານ

ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ

ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ

 • ຍອມ​ຮັບ​ມູນ​ຄ່າທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ຂອງ​ແຫຼ່ງ​ປ່າ​ໄມ້
 • ເພີ່ມ​ທຶນ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທຶນ​ແຫ່ງ​ຊາດ
 • ສະ​ກັດ​ກັ້ນການ​ສູນ​ເສຍ​ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ລັກ​ລອບ​ຕັດ​ໄມ້​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ
 • ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ/ຫຼື ສະ​ໜອງ​ທຶນ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ຂະ​ແໜງ​ປ່າ​ໄມ້
 • ສົ່ງ​ເສີມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານຈັດ​ການ​ປ່າ​ໄມ້
 • ເຮັດ​ໃຫ້ຂະແໜງດັ່ງກ່າວເປັນທາງການ/ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ
 • ຂະ​ຫຍາຍ​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ
 • ປັບປຸງພາບ​ລັກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການດັ່ງກ່າວ
 • ກຳ​ນົດ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ຂະ​ແໜງ​ປ່າ​ໄມ້​ໃຫ້ກ້າວ​ໜ້າ
 • ຂະ​ຫຍາຍ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ຕະຫຼາດ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ
 • ເຮັດ​ໃຫ້​ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ເທົ່າ​ທ​ຽມ​ກັນ​ໂດຍ​ການຫຼຸດ​ຜ່ອນການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ເປັນທໍາຈາກ​ການ​ລັກ​ລອບຕັດ​ໄມ້​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ
 • ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະໜາດນ້ອຍສາ​ມາດ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ໄດ້
 • ໃຫ້​ຄວາມ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ ແລະ ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເພື່ອຫຼຸດ​ຜ່ອນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
 • ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຕົ້ນທຶນ
 • ເພີ່ມ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ
 • ແກ້​ໄຂ​ລາ​ຄາ​ທີ່​ມີ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ໃນ​ຊຸ​ມ​ຊົນ
 • ເຮັດ​ໃຫ້ ‘ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ', ເຊິ່ງ​ຜູ້​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍຫຼາຍ​ຄົນມີ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພ​າບ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່ບໍ່​ຈະ​ແຈ້ງ
 • ຮັບ​ປະ​ກັນສິດ​ໃນ​ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ ແລະ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ
 • ໃຫ້​ຄວາມ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ ແລະ/ຫຼື ເຮັດ​ໃຫ້ສິດຂອງຊຸມຊົນເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂຶ້ນ
 • ໃຫ້​ຄວາມ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ ແລະ/ຫຼື ເຮັດ​ໃຫ້ສິດຂອງຄົນ​ຊົນ​ເຜົ່າເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂຶ້ນ
 • ຈັດ​ຕັ້ງ​ປ​ະ​ຕິ​ບັດ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ
 • ໃຫ້​ຄວາມ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງດ້ານສິດຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຜູ້​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຕໍ່​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ
 • ເກັບ ແລະ ຈັດ​ສັນ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ປ່າ​ໄມ້​ໃຫ້​ແກ່ຊຸມ​ຊົນ
 • ຮັບ​ປະ​ກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ (ການຈັດສັນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ)
 • ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂໍ້​ມູນກ່ຽວ​ກັບ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ໂຮງ​ເລື່ອຍເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສາ​ມາດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ

ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ການ​ຂັບ​ເຄື່ອນ

ການຂັບເຄື່ອນຂັ້ນຕອນໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ເມື່ອການເຈລະຈາຂອງສອງຝ່າຍສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄມ້ເລີ່ມພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີ. ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຳຄັນສຳລັບພາກເອກະຊົນ. ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າການພົວພັນກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນມີແນວໂນ້ມເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມທ້າທາຍໃໝ່ໆແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ອາດຈະສູນເສຍແຮງຜັກດັນ ຫຼື ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ. ໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໄດ້ໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະການເຈລະຈາ. ເຊິ່ງລະດັບພະລັງງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງເມື່ອຂັ້ນຕອນໃນຂໍ້ຕົກລົງກ້າວໄປສູ່ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ປະສົບການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຄືບໜ້າແມ່ນມີຄວາມວ່ອງໄວຂຶ້ນເມື່ອບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ໃນເວລາດຽວກັນ, ລັດຖະບານມັກຈະແນໃສ່ມຸມມອງດ້ານການຄ້າໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ ການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຫຼາຍກວ່າປະເດັນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ. ລັດຖະບານອາດຈະພິຈາລະນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເປັນໂຄງການພັດທະນາຫຼາຍກວ່າເປັນຂັ້ນຕອນທາງດ້ານການເມືອງ. ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ຄວາມທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວອາດສ້າງອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນການທີມີປະສິດທິພາບ. ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອາດຈະມີອຸປະສັກຖ້າບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາວ່າຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວເປັນວິທີການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ.

​ຄວາມ​ສ່ຽງອື່ນໆ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດແມ່ນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາປ່ຽນ​ແປງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ອອກ​ກົດ​ໝາຍ​ອື່ນ ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ REDD+ ຫຼື ກຳ​ນົດ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ກົດ​ໝາຍທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ສະ​ໜອງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ​ພາຍນອກ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ແລະ/ຫຼື ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ.

ເພື່ອເອົາ​ຊະ​ນະ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ລັດ​ຖະ​ບານ​ສາ​ມາດ:

 • ປັບ​ປ່ຽນ​ກົນໄກການປຶກສາຫາລືກັບບັນ​ດາພາກ​ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂັ້ນ​ຕອນໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເພື່ອ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ສະ​ເພາະ​ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 • ສ້າງ ແລະ ກຳ​ນົດ​ບົດ​ບາດ ແລະ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບັນ​ດາ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຄືນ​ໃໝ່
 • ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ແຕ່​ລະ​ກຸ່ມຂອງ​ບັນ​ດາ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃນ​ມຸມມອງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດສະເພາະ
 • ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວຽກ​ງານ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ
 • ນຳ​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ສົມ​ດຸນ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ​ເອ​ກະ​ສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ແທນ​ທີ່​ຈະຈັດ​ລຳ​ດັບ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃຫ້ວຽກງານ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ​ສຳ​ຄັນ​ກວ່າ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ
 • ຕິດ​ຕໍ່​ສື່​ສານລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບຕໍ່ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​

ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ສາ​ກົນ​ຕໍ່​ກັບ​ຂັ້ນ​ຕອນ ແລະ ການ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ບັນ​ດາ​ປັດ​ໄຈ​ສາ​ກົນ​ສາ​ມາດມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຕໍ່​ກັບ​ຂັ້ນ​ຕອນຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສົ່ງ​ອອກ​ໄມ້. ເຊິ່ງປັດ​ໄຈ​ເຫຼົ່ານີ້​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ: ເຊິ່ງປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍ:

 • ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ຜູ້​ບໍລິໂພກໄມ້ ແລະ ໄມ້​ທ່ອນ
 • ຄ່າ​ນິ​ຍົມ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ​ສາ​ກົນ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຈາກ​ຕະຫຼາດ​ພາຍນອກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບເພີ່ມຂຶ້ນຕົວ​ຢ່າງ: ຕະຫຼາດ​ໃນປະ​ເທດ​ຈີນ, ອິນ​ເດຍ ແລະ ໄນ​ຈີ​ເລຍ
 • ສ້າງ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ໃຫ້​​ປະ​ເທດຕ່າງໆ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປ່າ​ໄມ້ ເຊິ່ງເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ໃນ​ການ​ຈຳ​ກັດການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ
 • ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທາ​ງ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ລັກ​ລອບ​ຕັດ​ໄມ້​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ

ການ​ຂັບ​ເຄື່ອນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ

ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ປີ 2003 ແມ່ນການຕອບໂຕ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຕໍ່ກັບຄວາມກັງວົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານລົບທີ່ເກີດຈາກການລັກລອບຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.

ຄວາມກົດດັນຕໍ່ກັບການດຳເນີນການແມ່ນມາຈາກ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, iລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບບາງປະເທດ. ຄວາມກົດດັນຍັງເກີດຈາກການປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເມືອງໃນ G8 ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບພາກພື້ນໃນທະວີບອາຊີ ແລະ ອາຟຣິກາ ໃນຕອນທ້າຍຂອງຊຸ່ມປີ 1990 ແລະ ຕົ້ນຊຸ່ມປີ 2000.

ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ, ໂດຍ​ລວມ​ກັບ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ, ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ເກີດ​ແຜນ​ງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ.

ພາຍໃຕ້ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ພັດທະນາຂອບເຂດວຽກງານ ສຳລັບ ການເຈລະຈາສອງຝ່າຍ ກັບບັນດາປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄມ້. ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການ ຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນການປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ໃນສະພາເອີຣົບ. ສະພາສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ແຈ້ງກ່ຽວກັບກົດລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບສະບັບປີ 2005 ແລະ ບັນດາຂໍ້ແນະນຳໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະທິການເອີຣົບຮັບຊາບ ແລະ ແນະນຳກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ພາຍໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດັ່ງກາວ.

ໃນໄລຍະການປະຊຸມ, ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊັກຊວນໃຫ້ສະພາສະຫະພາບເອີຣົບເຫັນດີກັບການຮວມເອົາຄວາມຄາດຫວັງຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບສາມາດສະແດງອອກເຖິງຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງຕອນຕົ້ນຂອງການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຈລະຈາກັບປະເທດແຄມມາຣູນ, ການ້າ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ມາເລເຊຍ.

ໃນລະຫວ່າງ ການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ຄະນະກໍາມະທິການເອີຣົບຈະແຈ້ງໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຮັບຊາບເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ເຊື້ອເຊີນບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມທີມງານເຈລະຈາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ການຂັບເຄື່ອນດັ່ງກ່າວຈະມີການປ່ຽນແປງເມື່ອການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ. ເມື່ອສິ່ງດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ຄະນະກໍາມະທິການເອີຣົບປະຈຳນະຄອນບຣຸກແຊນຈະຜ່ານຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃຫ້ແກ່ຜູ້ແທນສະຫະພາບເອີຣົບໃນປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ.

ໃນຂະນະທີ່ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ/ຫຼື ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຈະຕ້ອງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ການປະຕິຮູບຕ່າງໆ. ສະຫະພາບເອີຣົບຈະຕ້ອງຊຸກຍູ້ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເພື່ອກຳນົດຂອບເຂດດ້ານການເມືອງ ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະສືບຕໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ທົ່ວທຸກ​ຂັ້ນ​ຕອນໃນ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ທິ​ການ​ເອີ​ຣົບຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ​ຖີ່​ຖ້ວນ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ, ລວມ​ທັງ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ກຸ່ມພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ ແລະ ສະພາເອີຣົບ.