Print Friendly and PDF


ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ສຳລັບການນຳເຂົ້າໄມ້ທ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບສຳລັບການນຳເຂົ້າໄມ້ທ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເລັກໜ້ອຍລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແຕ່ລະສະບັບ ຍ້ອນວ່າເອກະສານຊ້ອນທ້າຍດັ່ງກ່າວແມ່ນອີງຕາມລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບສະບັບປີ 2005 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍດັ່ງກ່າວອະທິບາຍມາດຕະການຄວບຄຸມຕາມຊາຍແດນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ກຳນົດຂັ້ນຕອນ ທີ່ບັນດາໜ່ວຍງານຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຈະປະຕິບັດໃນເວລາທີ່ການຂົນສົ່ງໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ຈາກປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວມາຮອດ.

ມາດຕະການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມແມ່ນໄດ້ກຳນົດເຂົ້າໃນກົດລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບສະບັບປີ 2005 ແລະ ກົດລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສະບັບປີ 2008 ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້, ເມື່ອປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເລີ່ມຕົ້ນອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້, ບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ຖືກມອບໝາຍໃນປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຈະຕ້ອງກວດສອບວ່າໄມ້ທີ່ສົ່ງຈາກປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວມີ ໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ເອ​ກະ​ສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ​ໃນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ໄມ້​ທ່ອນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ການກວດ​ສອບ​ທັງ​ສອງ​ປະ​ເພດ​ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

  • ການກວດເອກະສານໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຕ່າງໆ​ເພື່​ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ໂຄງ​ຮ່າງ, ວັນ​ທີ ແລະ ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ທຸກ​ປະ​ການ
  • ອີງ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງ​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ພາ​ສີ​ໃນບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ, ການກວດສອບຕົວຈິງແມ່ນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນວ່າ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ສົ່ງ​ອອກ​ແມ່ນ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ