Print Friendly and PDF


ການອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT

ໃບອະນຸຍາດ FLEGT ຈະຮັບປະກັນວ່າໄມ້ທີ່ມາຈາກປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ. ໃບອະນຸຍາດ FLEGT ແມ່ນອອກໃຫ້ເນື່ອງຈາກຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂໃນການຄວບຄຸມດ່ານຊາຍແດນ, ແລະ ບໍ່ແມ່ນສະຫຼາກສິນຄ້າ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແຕ່ລະສະບັບຈະມີໂຄງຮ່າງໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ໂຄງຮ່າງທົ່ວໄປຂອງໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແຕ່ລະປະເທດແມ່ນຈະຄ້າຍຄືກັນໃນເວລາທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາ​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ FLEGT ຕາມຈຳນວນໄມ້ ແລະ ໄມ້​ທ່ອນທີ່ສົ່ງອອກສູ່​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ, ເຊິ່ງລະບົບກວດສອບຈະມີຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ພິ​ສູດ​ວ່າຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ​ໝາຍ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ສອງວິ​ທີ​ໃນ​ການ​ອອກ​ໃບອະນຸຍາດ FLEGT ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  • ວິທີການທີ່ອີງຕາມການຊິບປິ້ງ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອອກໃບອະນຸຍາດຈະອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ໂດຍອີງຕາມການຂົນສົ່ງສິນຄ້າແຕ່ລະຄັ້ງ, ຫຼັງຈາກທີ່ກວດສອບຄັ້ງທຳອິດວ່າການຂົນສົ່ງໄມ້ແຕ່ລະຄັ້ງຖືກຕາມເງື່ອນໄຂຂອງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ.
  • ວິທີການທີ່ອີງຕາມຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ. ຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ອອກໃບອະນຸຍາດມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈວ່າຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບໍລິສັດປຸງແຕ່ງໄມ້, ສາມາດຄວບຄຸມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍແລ້ວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຈະອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ໃຫ້ແກ່ທຸກຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ຂົນສົ່ງຈາກບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.

​ທັ​ງ​ສອງ​ວິທີທີ່​ກ່າວ​ມາ​ນັ້ນ, ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄມ້ ແລະ ໄມ້​ທ່ອນແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ​ຈະຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ FLEGT.

ຫຼັງຈາກທີ່ລະບົບອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້, ບັນດາໜ່ວຍງານຄວບຄຸມປະຈຳຊາຍແດນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ຫຼື ‘ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ’, ຈະກວດກາຜະລິດຕະພັນທຸກອັນທີ່ຂົນສົ່ງຈາກປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບຂອບເຂດຜະລິດຕະພັນໄມ້. ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ FLEGT ແມ່ນສາມາດເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້. ຖ້າບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຈະມີພຽງແຕ່ໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້, ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຈຶ່ງສົ່ງເສີມຄວາມພະຍາຍາມຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາໃນການກຳຈັດການລັກລອບຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.

ປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບແຕ່ລະປະເທດຈະຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງຕັ້ງກົນໄກເພື່ອສະກັດກັ້ນການເຂົ້າມາໄມ້ທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຈາກປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ່ເປັນມາດຕະຖານຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໃນການກວດສອບໃບອະນຸຍາດ FLEGT, ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບສະບັບປີ 2005. ເຊິ່ງການຊິບປິ້ງທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຖືກຕີກັບທີ່ດ່ານຊາຍແດນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ເບິ່ງພາກເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໃນການນຳເຂົ້າໄມ້ທ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ໜ້າເວັບພາຍນອກ

EU. 2007. FLEGT Briefing Note 08: ການຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດໂດຍອີງຕາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ສະຫະພາບເອີຣົບ. [ ດາວໂຫຼດ PDF]