Print Friendly and PDF


ໂຄງສ້າງການເຈລະຈາແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດການ້າ

ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນຳ

ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາກວດສອບຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ພັດທະນາຈຸດຢືນຂອງການເຈລະຈາ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບຕົວແທນຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ:

ລັດຖະບານ: ມີຕົວແທນຈຳນວນແປດທ່ານຈາກໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ

ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ: ມີຕົວແທນຈຳນວນສອງທ່ານຈາກໂຮງເລື່ອຍໄມ້ຂອງປະເທດການ້າ

ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ: ມີຕົວແທນສອງທ່ານ (ທ່ານທຳອິດມາຈາກອົງການ Forest Watch ຂອງປະເທດການ້າ, ອີກທ່ານໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ)

ກຸ່ມປະຕິບັດວຽກງານ

ກຸ່ມປະຕິບັດວຽກງານທາງດ້ານເຕັກນິກຈຳນວນສີ່ກຸ່ມໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບອົງປະກອບການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ
  • ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ
  • ການປັບປຸງໂຄງສ້າງອຸດສາຫະກຳ
  • ຕະຫຼາດພາຍໃນ

ກຸ່ມປະຕິບັດວຽກງານກຸ່ມທີຫ້າຈະຮວບຮວມເອົາຄຳແນະນຳຂອງບັນດາກຸ່ມອື່ນໆເຂົ້າໃນຂອບເຂດວຽກງານທີ່ເກາະກ່າຍກັນ

ກຸ່ມປະຕິບັດວຽກງານແຕ່ລະກຸ່ມຈະມີຕົວແທນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄົນຈາກສາມກຸ່ມຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກ (ລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ)

ກອງເລຂາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ກອງເລຂາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໄດ້ປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງກອງເລຂາປະກອບດ້ວຍພະນັກງານສາມທ່ານຈາກຄະນະກຳມະທິການປ່າໄມ້, ເຊິ່ງເປັນສຳນັກງານຂອງກອງເລຂາ.