Print Friendly and PDF


ໄລຍະການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຂັ້ນ​ຕອນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

Iໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ທຸກຝ່າຍຈະຕ້ອງຍົກລະດັບ ແລະ/ຫຼື ພັດທະນາບັນດາລະບົບ, ສະຖາບັນ, ຄວາມອາດສາມາດ, ຂອບເຂດວຽກງານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງທີ່ຕົກລົງກັນໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີລະບົບການ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ແລະ ການປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ.

ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ​ເພື່ອ:

 • ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດພັນ​ທະ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ກາ​ນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ
 • ເຮັດໃຫ້ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້
 • ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ສັນ​ຍາໃນ​ການ​​ສົ່ງ​ອອກ​ໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ໄປ​ຫາ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ
 • ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ລັບ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ
 • ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງສືບ​ຕໍ່​ດຳເນີນການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​
 • ເຮັດ​ໃຫ້ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ປະກົດເຫັນໄດ້ໃນຕະຫຼາດ

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແຕ່ລະສະບັບຈະກຳນົດຕາຕະລາງເວລາສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ກ່ອນການອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສ່ວນຫຼາຍມີຕາຕະລາງເວລາໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບກຳນົດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ລຳດັບ ແລະ ກຳນົດເວລາຂອງວຽກງານໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນສະເພາະເຈາະຈົງສຳລັບແຕ່ລະປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮວ່ມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ອາດທັບຊ້ອນກັບຂັ້ນຕອນການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ. ວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງອັນອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນການເຈລະຈາຈະສິ້ນສຸດ. ແຕ່ສຳລັບວຽກງານອື່ນໆເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະຕິຮູບແມ່ນຈະສືບຕໍ່ຫຼັງຈາກເລີ່ມຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຄຸນສົມບັດທີ່ສຳຄັນໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ອົງ​ການປົກ​ຄອງ​ທີ່​ຊີ້​ນຳສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ກະ​ຊວງ​ປ່າ​ໄມ້, ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ວຽກ​ງານ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິບັດໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ, ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ແລະ ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຈະກວດສອບກ​ານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ, ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ, ຈັດການກັບ​ການ​ຮ້ອງ​ທຸກ ແລະ ແກ້​ໄຂ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃໝ່ໆ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ.

ບາງ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໄດ້​ສ້າງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຊົ່​ວ​ຄາວ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ເຊື່ອມ​ໂຍງຊ່ອງ​ຫວ່າງລະ​ຫວ່າງ​ຈຸດ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຂອງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ແລະ ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຂອງ​ທັງສອງຝ່າຍ.

 

ບັນ​ດາວຽກ​ງານຫຼັກ

ບັນ​ດາ​ວຽກ​ງານຫຼັກ​ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີ:

ການສ້າງໂຄງສ້າງ ວຽກງານນີ້ປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂຄງສ້າງສອງຝ່າຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ບັນດາໂຄງສ້າງອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຈະປະກອບດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງຊາດ, ໜ່ວຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ສ້າງ​ເຫຼົ່ານີ້ໃນ​ພາກສ່ວນ​ເນື້ອ​ໃນ​ລະ​ອຽດ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວ​ກັບ ບັນດາໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ການພັດທະນາລະບົບ. ບັນດາປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງບັນດາລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາລະບົບໃໝ່ໆ ຖ້າອົງປະກອບທັງໝົດຂອງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ຍັງບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້. ທຸກປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄມ້ທີ່ໄດ້ເຊັນຮັບຮອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນປະຈຸບັນຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບບັນດາລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ກ່ອນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. Aທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້, ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ, ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ, ເຊິ່ງມີຟອມກອບໜ້າວຽກຕິດຄັດມາກັບຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) (ເບິ່ງຂໍ້ ການກວດສອບອິດສະຫຼະ). ສຳລັບວຽກງານອື່ນໆໃນການເຮັດໃຫ້ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງ ດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ລວມມີ:

 • ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂັ້ນ​ຕອນ ແລະ ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ລະ​ບົບ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໄມ້​ທີ່​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ
 • ເສີມ​ສ້າງການຕິດຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາ ຕາມ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ສະ​ໜອງ
 • ອະ​ນຸ​ມັດນິຕິກໍາທີ່ເອື້ອອໍານວຍ
 • ເສີມ​ສ້າງ​​ຂີດຄວາມ​​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ, ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກ​ນິກ ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ລະ​ບົບ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ສ້າງກົນໄກການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕໍ່ມວນຊົນ ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຈະ​ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ສຳ​ລັບ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ຕໍ່​ມວນ​ຊົນ, ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ໄວ້​ໃນ ເອ​ກະ​ສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕໍ່ມວນຊົນ.

ການ​ຮ່ວມປະ​ເມີນ​ຜົນ​ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ກ່ອ​ນທີ່​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຈະ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ຂອງ​ຕົນ ແລະ ສາ​ມາດເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ອອກໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້​ ໄດ້​ນັ້ນ, ທຸກຝ່າຍຈະ​ຕ້ອງໄດ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ໄວ້​ໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ເພື່ອບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈະແຕ່ງຕັ້ງຊ່ຽວຊານອິດສະຫຼະ ທີ່ດຳເນີນການປະເມີນລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ຕໍ່ກັບຂໍ້ກຳນົດຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ເຊິ່ງການປະເມີນຜົນດັ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບໍ່ແມ່ນການດຳເນີນການທີ່ເກີດຂຶ້ນພຽງຄັ້ງດຽວ. ໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ປະຈຸບັນ, ຈະມີການດຳເນີນການປະເມີນຜົນໃນຫຼາຍໆຂັ້ນເພື່ອກຳນົດການດຳເນີນການທີ່ຈຳເປັນກ່ອນຈະສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ໄດ້ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮູບແບບສຸດທ້າຍຂອງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ມີຄວາມສົມບູນຂຶ້ນ.

ຜູ້ປະເມີນຈະລາຍງານຫາຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈວ່າລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ເຮັດວຽກໄດ້ຕາມທີ່ຄາດການໄວ້ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າລະບົບດັ່ງກ່າວເຮັດວຽກໄດ້ຕາມທີ່ຄາດໄວ້ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ໄດ້.

ການຕັດສິນໃຈໃນການເລີ່ມຕົ້ນອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ແມ່ນມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ທັງສອງຝ່າຍ. ແຕ່ລະຝ່າຍຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງຕົນເອງເພື່ອຕົກລົງເຫັນດີຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ຄຳແນະນຳໃນການອະນຸຍາດເລີ່ມຕົ້ນການອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ຂັ້ນຕອນນີ້ປະກອບດ້ວຍ:

 • ການ​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້
 • ການ​ສ້າງ​ຊ່ອງ​ທາງ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ສື່​ສານ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາ
 • ດັດ​ແກ້​ກົດ​ລະ​ບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້, ເຊິ່ງ​ໃຫ້​ສິດ​ອຳ​ນາດ​ແກ່​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ​ໃນ​ການ​ກວດ​ສອບໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຕະຫຼາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີພຽງແຕ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຂອງປະເທດການ້າ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍເທົ່ານັ້ນທີ່ບັນລຸຂັ້ນຕອນການຮ່ວມປະເມີນລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງ ດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ຮ່ວມກັນ. ໃນກໍລະນີຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການປະເມີນຜົນຮ່ວມກັນໄດ້ນຳພາໃຫ້ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງແຜນງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທີ່ຈະນຳພາໄປສູ່ການອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ເຊິ່ງແຜນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍສູ່ມວນຊົນ (ເບິ່ງລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້).

ການສົ່ງອອກໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ແລະ ການຄວບຄູມເຂດຊາຍແດນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ເມື່ອທຸກຝ່າຍມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈທີ່ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ເຮັດວຽກໄດ້ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລ້ວ, ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາສາມາດເລີ່ມຕົ້ນອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ໃຫ້ແກ່ໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກກົດໝາຍຕາມຕາມປະເພດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບຂອບເຂດຜະລິດຕະພັນໄມ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີອາກອນໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບສາມາດກວດສອບຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ຕາມດ່ານຊາຍແດນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້.

ເບິ່ງ​ພາກ​ສ່ວນເນື້ອ​ໃນ​ລະ​ອຽດ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ນຳ​ເຂົ້າຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໄມ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້.

ການປະຕິຮູບທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ.ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ທີ່ກວ້າງ​ຂຶ້ນ​ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່ຮ່ວ​ມ​ສັນ​ຍາ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດທີ່​ເກີ​ນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄ​ອງ ແລະ ການປະຕິຮູບກົດ​ໝາຍ ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕໍ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້.

ເບິ່ງ​ພາກ​ສ່ວນເນື້ອ​ໃນ​ລະ​ອຽດ​ໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ເປັນ​ຜົນ​ມາ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ .

ການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບ. ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທຸກສະບັບຈະຜູກມັດທຸກຝ່າຍໃນການພັດທະນາຂອບເຂດວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບ. ດັ່ງນັ້ນ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈຶ່ງຮັບປະກັນວ່າຂອບເຂດວຽກງານແມ່ນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງບັນດາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ ແລະ ເພື່ອປະຕິບັດຂັ້ນຕອນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບ. ຂົງເຂດໃນການຕິດຕາມກວດກາອາດລວມມີຄວາມມີປະສິດມິພາບຂອງສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ, ກະແສການຄ້າ ແລະ ການຂັບເຄື່ອນຕະຫຼາດ, ການລັກລອບຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ສະພາບຂອງປ່າໄມ້, ຊີວິການເປັນຢູ່ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

ເບິ່ງ​ພາກສ່ວນ​ເນື້ອ​ໃນ​ລະ​ອຽດ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວ​ກັບ ການຕິດຕາມກວດກາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ການປູກຈິດສຳນຶກ. ທຸກຝ່າຍໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຕ່າງໆເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ເພີ່ມຈຳນວນໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ໃຫ້ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນຕະຫຼາດ. ເຊິ່ງອາດລວມມີວຽກງານຕ່າງໆຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດການຕິດຕໍ່ສື່ສານ.

ເບິ່ງ​ພາກ​ສ່ວນເນື້ອ​ໃນ​ລະ​ອຽດ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ສື່​ສານ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ຫຼັງ​ຈາກ ສິ້ນ​ສຸດ​ໄລ​ຍະ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສອງ​ຝ່າຍ, ໃນ​ໄລ​ຍະ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດແມ່ນຈະມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເປັນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ລະ​ບົບ​ ແລະ ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ. ເຊິ່ງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ອາດມີ​ບັນ​ດາ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຕ່າງໆເຂົ້າ​ຮ່ວມ​.

ມັນກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນສຳລັບລັດຖະບານຂອງປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ ໃນການຮັກສາຊັບພະຍາກອນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮັກສາການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນການກ້າວໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບພາກປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປ. ລັດຖະບານອາດພົບກັບສິ່ງທ້າທ້າຍໃນການສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ເພື່ອດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ຕົກລົງ

ປະສົບປະການກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ຊີ່ໃຫ້ເຫັນວ່າແຮງຜັກດັນໄດ້ຫຼຸດລົງໃນໄລຍະການປ່ຽນແປງຈາກການເຈລະຈາໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ແຮງຜັກດັນຈະຍັງຄົງຢູ່ ຖ້າສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສ້າງໂຄງສ້າງແບບຊົ່ວຄາວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ‘ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ’ ຫຼື ‘ຄະນະກຳມະການຮ່ວມການກະກຽມ’ ເພື່ອດຳເນີນການໃນລະຫວ່າງໄລຍະການສິ້ນສຸດການເຈລະຈາ ແລະ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ເຊິ່ງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍຜູ້ແທນໃນປະເທດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ຕາມທີ່ໄດ້ດຳເນີນການໃນທົ່ວສະຫະພາບເອີຣົບ ເຊິ່ງສະຫະພາບເອີຣົບເປັນຜູ້ນຳໃນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດການເຈລະຈາ ແລະ ທຸກຝ່າຍໄດ້ລົງລາຍເຊັນຮັບຮອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.

ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ໆອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ້າວຈາກໄລຍະການເຈລະຈາໄປສູ່ ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຕົວຢ່າງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາກເອກະຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະຮັບຮູ້ສິ່ງທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດຕາມນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທົ່ານັ້ນ. ໃນກໍລະນີຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ມີການກຳນົດເງື່ອນໄຂພິເສດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງເຟິນີເຈີ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂຶ້ນໃນການດັດແປງໃຫ້ເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຕາມແນວໂນ້ມໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ນັບຕັ້ງແຕ່ການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້. ຕົວຢ່າງໃນປະເທດການ້າ, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ນຳເຂົ້າໄມ້ເມື່ອການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ແຕ່ໃນປະຈຸບັນປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນການນຳເຂົ້າແລ້ວ, ໂດຍມີຜົນຕໍ່ກັບການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະ ໃນດ້ານອື່ນໆຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ໄພຄຸກຄາມປ່າໄມ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຫັນປ່ຽນ ຫຼື ການຂຸດຄົ້ນເພື່ອການກະສິກຳ, ທີ່ນອກເໜືອຈາກການລັກລອບຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ອາດສ້າງສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ໆຂຶ້ນໄດ້. ສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງແມ່ນວິທີການໃນການຮັບມືກັບໄມ້ທີ່ໄດ້ຈາກການຫັນປ່ຽນປ່າໄມ້ ໃນຂອບເຂດວຽກງານຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ຂັ້ນຕ່າງໆຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ໄລຍະກ່ອນການເຈລະຈາຂັ້ນຕອນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ໄລຍະການເຈລະຈາຂັ້ນຕອນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ວິທີທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເພີ່ມຄວາມຈະແຈ້ງໂປ່ງໃສຂອງສະຖາບັນ

ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຫ່ງຊາດ

ວິທີທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ດີ

ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ໜ້າເວັບພາຍນອກ

ແຜນ​ງານ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). [ດາວ​ໂຫຼດ PDF]

Falconer, J. 2013. ພາບລວມຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA): ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບໂຄງການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ສະເໜີໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ໃນກອງປະຊຸມປະສານງານ. ໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ 2013, ນະຄອນບຣຸກແຊນ. [ດາວໂຫຼດ PowerPoint presentation]

Centre pour l'Environnement et le Développement. 2013. ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນປະເທດແຄມມາຣູນ. ນະໂຍບາຍໂດຍຫຍໍ້. ເມສາ 2013. [ດາວໂຫຼດ PDF]