Print Friendly and PDF


ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວ​ກັບການກວດສອບອິດສະຫຼະ

ການກວດສອບອິດສະຫຼະ ແມ່ນພາກບັງຄັບຂອງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທຸກສະບັບ. ການກວດສອບອິດສະຫຼະຈະສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ ແລະ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.

ການກວດສອບອິດສະຫຼະຈະສະໜອງຫຼັກຖານທີ່ລະບຸວ່າລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ແມ່ນປະຕິບັດງານຢ່າງໄດ້ຜົນດີ. ບົດບາດຂອງຜູ້ກວດສອບບໍ່ແມ່ນການຄົ້ນຫາຫຼັກຖານການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ແຕ່ແມ່ນການປະເມີນວ່າລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ແມ່ນປະຕິບັດງານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຫຼັກຖານທີ່ໄດ້ຈາກການກວດສອບຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວ​ກັບ​ການກວດ​ສອບ​ອິດ​ສະຫຼະ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ກຳ​ນົດ​ຂອບ​ເຂດ ແລະ ຫຼັກ​ການຕ່າງໆ​ໃນ​ການກວດ​ສອບ​ອິດ​ສະຫຼະ, ແລະ ເພື່ອ​ກຳ​ນົດສິ່ງ​ເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າ​ໃສ່​ໃນໜ້າວຽກຂອງການສຶກສາສຳ​ລັບ​ຜູ້ກວດ​ສອບ, ເຊິ່ງຈະກຳນົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ
 • ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ປ່າ​ໄມ້
 • ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
 • ວຽກ​ງານ, ວິ​ທີ​ການ ແລະ ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ
 • ບັນ​ດາຫຼັກ​ການ, ວິ​ທີ​ການ ແລະ ກຳ​ນົດ​ການ​ລາຍ​ງານ

ເອ​ກະ​ສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ​ແຕ່​ລະ​ສະ​ບັບ​ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບການກວດສອບອິດສະຫຼະ ຍັງ​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາ​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້ໃນການວ່າ​ຈ້າງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ​ຜູ້ກວດ​ສອບ, ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກັບ​ສະ​ຫະ​ພ​າບ​ເອີ​ຣົບ, ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ສັນ​ຍາ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ​ຕອບ​ຮັບ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ຜູ້ກວດ​ສອບ.

ການກວດສອບອິດສະຫຼະແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດ ໝາຍຂອງໄມ້ຂອງປະເທດ ແລະ ຈະຕ້ອງມີການນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວກ່ອນທີ່ຈະສາມາດອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ໄດ້ . ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກຳນົດຄວາມຖີ່ໃນການກວດສອບ, ບົດບາດໃນການກວດສອບ ແລະ ລັກສະນະຂອງບົດລາຍງານຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະປະເທດ, ຕາມທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງທີ 3.

ຕາຕະລາງທີ 3 ຄວາມແຕກຕ່າງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບການກວດສອບອິດສະຫຼະ

ປະເທດ

 

ແຄມມາຣູນ

 • ຊື່: ການກວດສອບລະບົບແບບອິດສະຫຼະ
 • ຄວາມຖີ່ໃນການກວດສອບ: ຫົກເດືອນຫຼັງຈາກທີ່ສ້າງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ອີກໜຶ່ງຄັ້ງໃນປີຕໍ່ມາ
 • ບົດລາຍງານ: ບົດລາຍງານທີ່ສົມບູນ ແລະ ບົດສະຫຼຸບລາຍງານຕໍ່ສື່ມວນຊົນ

ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ

 • ຊື່: ການກວດສອບລະບົບແບບອິດສະຫຼະ
 • ຄວາມຖີ່ໃນການກວດສອບ: ສາມຄັ້ງໃນປີທຳອິດ. ສອງຄັ້ງໃນປີທີສອງ ແລະ ທີສາມ. ອີກໜຶ່ງຄັ້ງໃນປີຕໍ່ມາ
 • ບົດລາຍງານ: ບົດລາຍງານທີ່ສົມບູນ ແລະ ບົດສະຫຼຸບລາຍງານຕໍ່ສື່ມວນຊົນ

ປະເທດການ້າ

 • ຊື່: ການຕິດຕາມກວດກາແບບອິດສະຫຼະ
 • ຄວາມຖີ່ໃນການກວດສອບ: ທຸກໆຫົກເດືອນໃນປີທຳອິດ. ອີກໜຶ່ງຄັ້ງໃນປີຕໍ່ມາ
 • ບົດລາຍງານ: ບົດລາຍງານທີ່ສົມບູນ ແລະ ບົດສະຫຼຸບລາຍງານຕໍ່ສື່ມວນຊົນ

ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

 • ຊື່: ການປະເມີນຜົນເປັນໄລຍະ
 • ຄວາມຖີ່ໃນການກວດສອບ: ຕ້ອງມີການກວດສອບຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງບໍ່ເກີນ 12 ເດືອນ
 • ບົດລາຍງານ: ບົດລາຍງານທີ່ສົມບູນ ແລະ ບົດສະຫຼຸບລາຍງານຕໍ່ສື່ມວນຊົນ

ປະເທດໄລບີເລຍ

 • ຊື່: ການກວດ​ສອບ​ອິດ​ສະຫຼະ
 • ຄວາມຖີ່ໃນການກວດສອບ: ສາມຄັ້ງໃນປີທຳອິດ. ອີກໜຶ່ງຄັ້ງໃນປີຕໍ່ມາ
 • ບົດລາຍງານ: ສ້າງບົດລາຍງານຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮັບຮອງຈາກຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວກ່ອນເປີດເຜີຍສູ່ສື່ມວນຊົນ

ສາທາລະນະລັດຄອງໂກ

 • ຊື່: ການກວດສອບລະບົບແບບອິດສະຫຼະ
 • ຄວາມຖີ່ໃນການກວດສອບ: ຢ່າງໜ້ອຍສາມຄັ້ງໃນສອງປີທຳອິດ. ໜ້ອຍລົງໃນປີຕໍ່ມາ, ແຕ່ຕ້ອງມີການກວດສອບແບບສຸ່ມກວດ
 • ບົດລາຍງານ: ບົດລາຍງານສະບັບດຽວ, ເຊິ່ງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈະເປັນຜູ້ທົບທວນ ແລະ ຕີພິມ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ການກວດສອບອິດສະຫຼະ