Print Friendly and PDF


ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ກຸ່ມ​ຕ່າງໆ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ, ທີ່​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຜົນ​ປ​ະ​ໂຫຍດ​ຂອງຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ດ້ານກຳ​ມະ​ສິດ, ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່, ສິດ​ທິ, ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ ແລະ ອື່ນໆ.

ກຸ່ມ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ຫຼາຍກຸ່ມແມ່ນ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ແຕ່​ບາງ​ສ່ວນ​ກໍ່ແມ່ນ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງຊຸມ​ຊົນ, ຄົນຊົນເຜົ່າ, ກຸ່ມເຊື່ອໝັ້ນ ຫຼື ສະ​ຫະ​ພາບ​ແຮງ​ງານ.

ກຸ່ມ​ຕ່າງໆຈາກ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ກຸ່ມ​ທີ່​ມີ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ເພື່ອ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ, ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ຈັດ​ແຈງ, ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ພັດທະ​ນາຈຸດຢືນຂອງການເຈລະຈາ.

ບັນດາກຸ່ມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມອາດຕ້ອງການ ການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ການສະໜອງທຶນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ/ຫຼື ບັນດາອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສາມາດຊ່ວຍບັນດາກຸ່ມທ້ອງຖິ່ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມ, ຈັດແຈງກອງປະຊຸມ ແລະ ສະແດງອອກຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາ.

ໃນ​ບາງ​ປະ​ເທດ, ເວທີຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ແຈງ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ຜົນ​ປ​ະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມທ້າທາຍຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມແມ່ນການພັດທະນາເວທີການເປັນຕົວແທນທີ່ກວມເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນ ແລະ ສະແດງອອກເປັນສຽງດຽວທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ. ບັນດາສະມາຊິກໃນເວທີດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງບັນລຸຄວາມເປັນເອກະພາບກັນຕໍ່ກັບບັນຫາຕ່າງໆ ເຖິງວ່າຈະມີລຳດັບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກໍຕາມ.

ບາງ​ກຸ່ມ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ປ​ະ​ໂຫຍດ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ຂອງຄົນຊົນເຜົ່າ, ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ເວ​ທີ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ​ ໂດຍບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ເວ​ທີ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່ກວ້າງ​ຂວາງ.

ທັດສະນະຄະຕິ.  ທ່ານ Elijah Danso ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນ​ປະ​ເທດ​ກາ​ນ້າ


“ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ພວກເຮົາເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະຕິຮູບຕ່າງໆ, ໂດຍຄ້າຍຄືກັບການປະມູນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການສຳປະທານ, ແລະ ການປ່ຽນແປງກຳມະສິດຕໍ່ກັບປ່າໄມ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຊາວໄຮ່ຊາວນາ. ພວກເຮົາຕ້ອງການອຳນາດໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ຖ້າຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາມີອຳນາດດັ່ງກ່າວ, ທຸກຢ່າງກໍ່ຈະລົ້ມເຫຼວ.”


ທ່ານ Elijah Danso ແມ່ນຜູ້ທີ່ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສັງຄົມ ແລະ ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານປ່າໄມ້ໃນປະເທດ ການ້າ/ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Pearce, F. 2012. Forest Stands: ວິທີການທີ່ກົດໝາຍດ້ານການຄ້າສະບັບໃໝ່ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຊ່ວຍບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ປະຊາຊົນ. FERN. 24pp. [ດາວໂຫຼດ PDF]

ຕົວ​ຢ່າງ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ປະ​ເທດ​ກາ​ນ້າ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນປະເທດການ້າ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິຂອງລັດຖະບານຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຮັບດ້ານບວກໄດ້. ຫຼັງຈາກທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນປີ 2005, ການຮວມໂຕກັນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຫຼາຍກວ່າ 35 ອົງການ, ເອີ້ນວ່າ Forest Watch Ghana, ທີ່ບໍ່ມີຕຳແໜ່ງໃນຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ຫຼັງຈາກທີ່ຕົວແທນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຍົກບັນຫາຂຶ້ນ, ລັດຖະບານກໍໄດ້ເຊື້ອເຊີນ Forest Watch Ghana ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະກຳມະການ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມກວ້າງຂຶ້ນ, ຄະນະລັດຖະບານປະສົມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມຕິດຕໍ່ປະສານງານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຊຸມຊົນ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ, ບັນດາສະຫະພາບ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ອົງການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ, ເຊິ່ງຕົວແທນຈຳນວນສອງຄົນຈາກກຸ່ມດັ່ງກ່າວຈະເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ.

ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ກຸ່ມປະຕິບັດວຽກງານ, ເຊິ່ງຄະນະກຳມະການ ແລະ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮ່າງບັນດາເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ, ການກວດສອບ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດ, ກົດລະບຽບຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳໄມ້ຄືນໃໝ່. ກຸ່ມຕິດຕໍ່ປະສານງານດັ່ງກ່າວແມ່ນດຳເນີນການເປັນຕົວແທນຂອງທຸກກຸ່ມທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ.

ປະ​ເທດ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນເພື່ອພັດທະນາ ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ກ່ອນເລີ່ມການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນປີ 2007. ນັບຈາກນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ບັນດາບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໄດ້ມີຕົວແທນໃນທີມງານເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແຫ່ງຊາດ ແລະ ກຸ່ມປະຕິບັດວຽກງານທາງດ້ານເຕັກນິກ, ເຊິ່ງພວກເຂົາໄດ້ດຳເນີນການສຳເລັດໃນບົດບາດການເປັນຜູ້ສັງເກດການອິດສະຫຼະ.

ບົດບາດການເປັນຜູ້ສັງເກດການອິດສະຫຼະ, ຫຼື ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍເອີ້ນວ່າຜູ້ຕິດຕາມກວດກາອິດສະຫຼະ, ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍໄມ້ຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. ບັນດາຕົວແທນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໄດ້ສະເໜີວ່າເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕໍ່ສື່ມ່ວນຊົນ ຮັບປະກັນວ່າບັນດາຕົວແທນດັ່ງກ່າວສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ການສັງເກດການອິດສະຫຼະມີຄວາມໝາຍຂຶ້ນ.

ບັນດາກຸ່ມທີ່ປະຕິບັດບົດບາດໃນການເປັນຜູ້ສັງເກດການອິດສະຫຼະ ປະກອບດ້ວຍ JPIK, ເຄືອຂ່າຍການຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ອິດສະຫຼະຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. ສະມາຊິກຂອງ JPIK ມີຫຼາຍກວ່າ 60 ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ມີສະມາຊິກເປັນບຸກຄົນຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນທົ່ວປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.

ປະ​ເທດ​ໄລ​ບີ​ເລຍ ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໄລ​ບີ​ເລຍ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແບບອື່ນໆ ເຊິ່ງໃນຊຸມ​ຊົນ​ແມ່ນ​ມີ​ເວ​ທີ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ໃນ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ບັນ​ຫາ ແລະ ບັນ​ດາ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ່​ເປັນ​ສະ​ມ​າ​ຊິກ​ຂອງຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ເຄືອຂ່າຍຂອງບັນດາກຸ່ມທ້ອງຖິ່ນ, ຄະນະກຳມະການພັດທະນາປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2008. ດັ່ງນັ້ນ, ຫຼັງຈາກທີ່ເລີ່ມຕົ້ນການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນປີ 2009, ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຊ່ອງທາງສຳລັບພາກສ່ວນທ້ອງຖິ່ນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ. ຄະນະກຳມະການພັດທະນາປ່າໄມ້ຊຸມຊົນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍການອອກອາກາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ຜ່ານທາງວິທະຍຸເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ.

ບັນດາຕົວແທນຊຸມຊົນ 7 ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກຈຳນວນ 4 ທ່ານ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນມູນນິທິສົ່ງເສີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຂອງປະເທດໄລບີເລຍ. ເຖິງວ່າຊຸມຊົນຕ່າງໆບໍ່ມີຕົວແທນຂອງຕົນໃນທີມງານເຈລະຈາແຫ່ງຊາດກໍຕາມ, ເຊິ່ງມີພຽງຕຳແໜ່ງດຽວສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພວກເຂົາກໍສາມາດເຂົາຮ່ວມການເຈລະຈາ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໄດ້.

ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ຄອງ​ໂກ ບັນດາກຸ່ມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັກສານິຕິກຳ ທີ່ໃຫ້ສິດແກ່ຄົນຊົນເຜົ່າ, ລວມທັງສິດສະເໝີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ການຜ່ານກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ວ່າດ້ວຍສິດຂອງຄົນຊົນເຜົ່າໄດ້ມີການຢຸດຕິຊົ່ວຄາວຈົນກວ່າກຸ່ມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຈະດຳເນີນການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງເປັນກົດໝາຍທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນທະວີບອາຟຣິກາ, ປະຈຸບັນໄດ້ລວມເຂົ້າໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ໜ້າເວັບພາຍນອກ

Capacity4Development. 2013. ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມແບ່ງປັນປະສົບການໃນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນກອງປະຊຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ 2013. [ອ່ານໃນອິນເຕີເນັດ]

Jeffree, M. 2014. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້, ການມອບອຳນາດປ່າໄມ້. Timber Trades Journal Online October 2014: 48–49.

Pearce, F. 2012. Forest Stands: ວິທີການທີ່ກົດໝາຍດ້ານການຄ້າສະບັບໃໝ່ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຊ່ວຍບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ປະຊາຊົນ. FERN, ບຣູແຊວ, ເບວຢຽມ. 24pp. [ດາວໂຫຼດ PDF]