Print Friendly and PDF


ການຕັດສິນໃຈແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການປະກອບສ່ວນທີ່ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີຕໍ່ຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ, ທັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງມັນເອງ, ແລະ ເປັນຜົນມາຈາກພັນທະສັນຍາທີ່ທຸກຝ່າຍໄດ້ກຳນົດເຂົ້າໃນພາກເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເປັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ສະ​ບັບ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ໂດຍ​ຜ່ານ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວ​ມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຫຼາຍພາກ​ສ່ວນ ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ປ່າ​ໄມ້.

ການມີສ່ວນຮ່ວມບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຍັງນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈ ທີ່ອາດຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ຈິງ, ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັບຄວາມເປັນເອກະພາບກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຈະຂາດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຖ້າບໍ່ມີຂັ້ນຕອນການມສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ, ສະຫະພາບເອີຣົບຈຶ່ງຄາດຫວັງໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປະເທດ, ເບິ່ງໃນພາກເນື້ອໃນຫຼັກຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສາມາດຍົກລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ.

 

ທັດສະນະຄະຕິ. ທ່ານ Saskia Ozinga ກ່ຽວກັບຄວາມລະອຽດໃນການປຶກສາຫາລືຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

“ລະດັບການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ມາກ່ອນ. ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ການປຶກສາຫາລືດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃສມາກ່ອນເລີຍ, ລວມທັງໃນເອີຣົບ.”

ທ່ານ Saskia Ozinga, ຜູ້ປະສານງານດ້ານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຢູ່ອົງການ FERN, ອະດີດຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານປ່າໄມ້ຂັ້ນອາວຸໂສທີ່ກົມພັດທະນາສາກົນຂອງລັດຖະບານແຫ່ງສະຫະລາດຊະອານາຈັກ/ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ: Jeffree, M. 2014. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້, ການມອບອຳນາດປ່າໄມ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ Timber Trades Journal Online ເດືອນຕຸລາ 2014 48–49

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ໜ້າເວັບພາຍນອກ

Canby, K. 2013. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPAs) ຫຼື ວິທີການໃນການດຳເນີນການປຶກສາຫາລືຢ່າງມີປະສິດທິພາບສຳລັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ບົດສະເໜີ Forest Trends PowerPoint [ດາວໂຫຼດ PDF]