Print Friendly and PDF


ເອ​ກະ​ສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວ​ກັບ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໄມ້

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ກຳນົດຂອບເຂດໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດສັດສ່ວນຂອງພາກເອກະຊົນທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທຸກສະບັບຈະລວມມີໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ເລື່ອຍ, ໄມ້ປອັກ, ໄມ້ອັດ ແລະ ໝອນຮອງທາງລົດໄຟ, ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ອາດຈະລວມມີຜະລິດຕະພັນໄມ້ອື່ນໆເພີ່ມເຕີມອີກ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ເພື່ອກວມເອົາໄມ້ທັງໝົດທີ່ສົ່ງອອກສູ່ສະຫະພາບເອີຣົບ, ບັນດາປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທັງໝົດໄດ້ລວມເອົາຜະລິດຕະພັນໄມ້ອື່ນໆເຂົ້າໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນຕາຕະລາງທີ 2.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ກຳນົດສິນຄ້າແຕ່ລະປະເພດໂດຍນຳໃຊ້ ‘ລະຫັດມາດຕະຖານສິນຄ້າ (HS code)’, ຄວບຄູ່ກັບລະບົບໃນການຈັດແບ່ງປະເພດຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອງສະຫະພັນພາສີໂລກ. ລະຫັດມາດຕະຖານສິນຄ້າ (HS code) ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີໃນສະຫະພາບເອີຣົບສາມາດລະບຸປະເພດຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ນຳເຂົ້າໄດ້.

ຕາຕະລາງທີ 2. ຄວາມແຕກຕ່າງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້

ປະເທດ

ຜະລິດຕະພັນປະກອບດ້ວຍໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ເລື່ອຍ, ໄມ້ປອັກ, ໄມ້ອັດ ແລະ ໝອນຮອງທາງລົດໄຟ

ເຟີນີເຈີ, ໄມ້ຟືນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້

ເຟີ​ນີ​ເຈີ, ໄມ້ຟືນ ແລະ ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ໄມ້

ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ

ເຟີ​ນີ​ເຈີ, ໄມ້ຟືນ, ອຸ​ປະ​ກອນ​ ແລະ ວັດ​ສະ​ດຸ​ບັນ​ຈຸ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ໄມ້

ປະເທດການ້າ

ເຟີ​ນີ​ເຈີ

ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ເຟີ​ນີ​ເຈີ, ໄມ້ຟືນ, ອຸ​ປະ​ກອນທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້​, ວັດ​ສະ​ດຸ​ບັນ​ຈຸ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ໄມ້, ໄມ້ເຍື່ອເຈ້ຍ, ເຈ້ຍ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ເຈ້ຍ, ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ໃນ​ຄົວ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ສຳ​ລັບ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ອາ​ຫານ

ປະເທດໄລບີເລຍ

ເຟີນີເຈີ, ໄມ້ຟືນ, ອຸປະກອນທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້, ວັດສະດຸບັນຈຸສິນຄ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ແລະ ໄມ້ບົດຢາງພາລາ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປຈະລວມເອົາຖ່ານເຂົ້ານຳ

ສາທາລະນະລັດຄອງໂກ

ເຟີ​ນີ​ເຈີ, ໄມ້ຟືນ, ອຸ​ປະ​ກອນ​ ແລະ ວັດ​ສະ​ດຸ​ບັນ​ຈຸ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ໄມ້

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ບາງສະບັບປະກອບດ້ວຍເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສອງພາກສ່ວນກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້. ພາກທີສອງຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍດັ່ງກ່າວຈະລະບຸຊະນິດຂອງໄມ້ ແລະ/ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນການສົ່ງອອກ. ຕົວຢ່າງໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ພາກ (ກ) ຈະກຳນົດລາຍການຜະລິດຕະພັນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ແຜນງານການອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. ພາກ (ຂ) ຈະກຳນົດລາຍການຜະລິດຕະພັນຈຳນວນ 4 ໝວດທີ່ຫ້າມສົ່ງອອກ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຮັບໃບອະນຸຍາດຮັບຮອງໄດ້.

ປະຈຸບັນ, ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທຸກສະບັບໄດ້ລວມເອົາການສົ່ງອອກໄມ້ທັງໝົດເຂົ້າໃນຂອບເຂດຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່ການສົ່ງອອກສູ່ສະຫະພາບເອີຣົບເທົ່ານັ້ນ. ຂອບເຂດຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ນອກຈາກຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງແລ້ວ, ຍັງລວມເອົາຕະຫຼາດພາຍໃນພ້ອມທັງຕະຫຼາດສົ່ງອອກ ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະພັດທະນານິຕິກຳທີ່ເໝາະສົມສຳລັບປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ຊ່າງໄມ້ທີ່ມີສີມື ເພື່ອປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ກ່ອນທີ່ຈະລວມເອົາຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).