Print Friendly and PDF


ບັນ​ດາ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຂອງ​ປະ​ເທດໃນ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ໃນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງຊາດປະກອບດ້ວຍບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ້າໄມ້, ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ. ຄຳຄິດເຫັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຈະຕ້ອງບັນລຸ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງກຸ່ມຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (ເບິ່ງຕາຕະລາງ ‘ບຸລິມະສິດ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຳຄິດເຫັນຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)’.

ຄວາມ​ມຸ່ງ​ມາດ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ

ບຸລິມະສິດຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕກຕ່າງຈາກບຸລິມະສິດພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ກຸ່ມບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບັນດາກະຊວງການເງິນ ແລະ ປ່າໄມ້ອາດຈະບໍ່ເຫັນດີກັບສິ່ງທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສະໜອງໃຫ້. ສິ່ງຕ່າງໆຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ສະມາຊິກຂອງບັນດາກຸ່ມສາມາດດຳເນີນ:

ລັດ​ຖະ​ບານ

ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ

ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ

 • ຍອມ​ຮັບ​ມູນ​ຄ່າທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ຂອງ​ແຫຼ່ງ​ປ່າ​ໄມ້
 • ເພີ່ມ​ທຶນ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທຶນ​ແຫ່ງ​ຊາດ
 • ສະ​ກັດ​ກັ້ນການ​ສູນ​ເສຍ​ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ລັກ​ລອບ​ຕັດ​ໄມ້​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ
 • ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ/ຫຼື ສະ​ໜອງ​ທຶນ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ຂະ​ແໜງ​ປ່າ​ໄມ້
 • ສົ່ງ​ເສີມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານຈັດ​ການ​ປ່າ​ໄມ້
 • ເຮັດ​ໃຫ້ຂະແໜງດັ່ງກ່າວເປັນທາງການ/ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ
 • ຂະ​ຫຍາຍ​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ
 • ປັບປຸງພາບ​ລັກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການດັ່ງກ່າວ
 • ກຳ​ນົດ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ຂະ​ແໜງ​ປ່າ​ໄມ້​ໃຫ້ກ້າວ​ໜ້າ
 • ຂະ​ຫຍາຍ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ຕະຫຼາດ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ
 • ເຮັດ​ໃຫ້​ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ເທົ່າ​ທ​ຽມ​ກັນ​ໂດຍ​ການຫຼຸດ​ຜ່ອນການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ເປັນທໍາຈາກ​ການ​ລັກ​ລອບຕັດ​ໄມ້​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ
 • ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະໜາດນ້ອຍສາ​ມາດ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ໄດ້
 • ໃຫ້​ຄວາມ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ ແລະ ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເພື່ອຫຼຸດ​ຜ່ອນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
 • ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຕົ້ນທຶນ
 • ເພີ່ມ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ
 • ແກ້​ໄຂ​ລາ​ຄາ​ທີ່​ມີ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ໃນ​ຊຸ​ມ​ຊົນ
 • ເຮັດ​ໃຫ້ ‘ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ', ເຊິ່ງ​ຜູ້​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍຫຼາຍ​ຄົນມີ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພ​າບ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່ບໍ່​ຈະ​ແຈ້ງ
 • ຮັບ​ປະ​ກັນສິດ​ໃນ​ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ ແລະ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ
 • ໃຫ້​ຄວາມ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ ແລະ/ຫຼື ເຮັດ​ໃຫ້ສິດຂອງຊຸມຊົນເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂຶ້ນ
 • ໃຫ້​ຄວາມ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ ແລະ/ຫຼື ເຮັດ​ໃຫ້ສິດຂອງຄົນ​ຊົນ​ເຜົ່າເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂຶ້ນ
 • ຈັດ​ຕັ້ງ​ປ​ະ​ຕິ​ບັດ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ
 • ໃຫ້​ຄວາມ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງດ້ານສິດຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຜູ້​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຕໍ່​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ
 • ເກັບ ແລະ ຈັດ​ສັນ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ປ່າ​ໄມ້​ໃຫ້​ແກ່ຊຸມ​ຊົນ
 • ຮັບ​ປະ​ກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ (ການຈັດສັນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ)
 • ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂໍ້​ມູນກ່ຽວ​ກັບ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ໂຮງ​ເລື່ອຍເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສາ​ມາດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ

 

ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ການ​ຂັບ​ເຄື່ອນ

ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຈະຕ້ອງ​ເຮັດ​ໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາ​ມາດ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ແລະ ສະ​ແດງ​ອອກ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ຖ້າ​ມັນ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ມີ​ຄວາມໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື ສາ​ມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດໄດ້​ແທ້​ຈິງ ແລະ ສາ​ມາດ​ສ້າງຄວາມ​ຕ້ອງ​ການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ​ຂອງແຕ່​ລະບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ດຸ່ນດ່ຽງກັນໄດ້. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ໃນ​ດ້ານທີ່ວ່າ:

 • ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ການ​ຈັດ​ແຈງ​ໄດ້​ດີ​ປານ​ໃດ
 • ພວກ​ເຂົາ​ຈະເຂົ້າ​ໃຈຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໄດ້ດີ​ປານ​ໃດ
 • ພວກ​ເຂົາ​ຈະໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ​ດີ​ປານ​ໃດ
 • ພວກ​ເຂົາຈະມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ກຸ່ມໄດ້ແນວໃດ
 • ຈະສາມາດເຂົ້າ​ເຖິງ​ພວກ​ເຂົາໄດ້ງ່າຍປານໃດ
 • ພວກ​ເຂົາຕ້ອງການມີສ່ວນ​ຮ່ວມຫຼາຍປານໃດ

ລັດ​ຖະ​ບານກໍ່​ອາດ​ມີ​ຄວາມສະ​ໝັກໃຈ​ທີ່ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນໃນ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.

ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ບາງຄົນກໍ່ແມ່ນຜູ້ຖືສິດ. ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່. ຜູ້ຖືສິດອາດຈະປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນປ່າໄມ້ ແລະ/ຫຼື ຄົນຊົນເຜົ່າ. ສິດທີ່ພວກເຂົາມີຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫຼື ກົດໝາຍສາກົນ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍສິດທິໃນການປຶກສາຫາລື ຫຼື ສິດທິໃນການມີອິດສະຫຼະ, ການຍິນຍອມກ່ອນການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ.

ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໂດຍ​ກົງ ຫຼື ໂດຍ​ທາງ​ອ້ອມ​ກັບ​ປ່າ​ໄມ້. ເຊິ່ງ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ:

 • ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລະ​ດັບ​ຊາດ, ແຂວງ ແລະ ລະ​ດັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ປ່າ​ໄມ້
 • ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ພາ​ສີ
 • ຕົວ​ແທນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ແລະ ອາ​ກອນ
 • ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແລະ ແຮງ​ງານ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນິ​ຕິ​ກຳ​
 • ຕົວ​ແທນ​ພະ​ແນກ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ
 • ຕົວ​ແທນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ແລະ ອຸດ​ສະ​ຫະ​ກຳ
 • ຕົວ​ແທນ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ລັດຖະບານຈະຕ້ອງດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວໃນຫຼາຍໆດ້ານ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ລັດຖະບານຈະຕ້ອງສົ່ງເສີມຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃຫ້ດຳເນີນນອກເໜືອຈາກຂະແໜງປ່າໄມ້. ຕົວຢ່າງ: ກະຊວງການເງິນອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຍ້ອນຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການສູນເສຍລາຍໄດ້ໃນຂະແໜງໄມ້. ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍອາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຍ້ອນວ່າຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມອາດຊະຍາກອນອ່ອນແອລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕົວແທນຂອງລັດຖະບານບາງຄົນອາດຈະຄັດຄ້ານຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງ ຂະແໜງການດັງກ່າວ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອຳນາດຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ຕັດແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ບໍ່ເປັນທາງການຂອງພວກເຂົາ.

ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ພ​າກສ່ວນ​ເນື້ອ​ໃນ​ລະ​ອຽດ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ​ (VPA) ກ່ຽວ​ກັບ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ​ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ ແລະ ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບຜົນ​ປ​ະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ຂະ​ແໜງ​ປ່າ​ໄມ້. ເຊິ່ງ​ລວມມີ:

 • ເຈົ້າ​ຂອງ ແລະ ຜູ້​ຖື​ສິດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ປ່າ​ໄມ້ ຫຼື ກຳ​ມະ​ສິດ​ຕໍ່​ປ່າ​ໄມ້. ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ຜູ້​ຖື​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ເອ​ກະ​ຊົນ, ເຈົ້າ​ຂອງສວນ, ບັນ​ດາ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ຄົວ​ເຮືອນ
 • ບໍ​ລິ​ສັດ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໄມ້
 • ບັນ​ດາບໍ​ລິ​ສັດ ແລະ ຜູ້​ຄ່າ​ທີ່​ສົ່ງ​ອອກ​ໄມ້
 • ຜູ້​ຊື້/ຜູ້​ຂາຍ/ຜູ້​ນຳ​ເຂົ້າ/ຜູ້​ສົ່ງ​ອອກໄມ້ ແລະ ໄມ້​ທ່ອນ
 • ຂະແໜງການທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ
 • ບັນ​ດາ​ນາຍ​ຊ່າງ​ທີ່​ມີ​ສີ​ມື, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ຜູ້​ຜະ​ລິດເຟີ​ນີ​ເຈີ

ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່​ມີກຳ​ນົດ​ການ, ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ ແລະ ລະ​ດັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ.

ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ພ​າກສ່ວນ​ເນື້ອ​ໃນ​ລະ​ອຽດ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ​ (VPA) ກ່ຽວ​ກັບ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກເອກະຊົນແຫ່ງຊາດ.

ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ ແລະ ມີ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ ທີ່​ມີ​ການ​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ປ່າ​ໄມ້, ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບຫຼາຍ​ບັນ​ຫາ ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ, ສິດທິ ຫຼື ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ. ເຊິ່ງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມປະ​ກອບ​ດ້ວຍ:

 • ບັນດາຊຸມຊົນປ່າໄມ້ ຫຼື ບຸກ​ຄົນ​ທີ່ເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ​ປ່າ​ໄມ້
 • ຄົນຊົນເຜົ່າ
 • ບັນ​ດາ​ອົງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ດ້ານປະ​ເພ​ນີ
 • ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ສົ່ງ​ເສີມ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ປ່າ​ໄມ້ ຫຼື ສິດທິມະນຸດ
 • ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ
 • ສະ​ຫະ​ພາບ​ແຮງ​ງານ

ໃນ​ບາງ​ປະ​ເທດ​ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ຄົນຊົນເຜົ່າທີ່ຕ້ອງການເລືອກກຸ່ມທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ໂຕ​ເອງ ຫຼາຍກວ່າ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວທີຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ.

ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ພ​າກສ່ວນ​ເນື້ອ​ໃນ​ລະ​ອຽດ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ​ (VPA) ກ່ຽວ​ກັບ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ.

ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບາງ​ພາກ​ສ່ວນ ອາດ​​ຂຶ້ນ​ກັບລັດ​ຖະ​ບານ, ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ ຫຼື ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍ​ປະ​ເພດ ເຊິ່ງ​ບັນ​ດາ​ພາກ​ສ່ວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ:

 • ຊຸມ​ຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ແບບ​ຄອບ​ຄົວ
 • ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄມ້, ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂົນ​ສົ່ງ ຫຼື ບໍ​ລິ​ສັດ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໄມ້
 • ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຕາ​ມ​ທຳ​ນຽມ​ປະ​ເພ​ນີ ຫຼື ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທາງການ​ເມືອງ, ລວມທັງອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ດ້ານ​ປະ​ເພ​ນີ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, ຕົວ​ແທນທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ພາກພື້ນ
 • ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ຫຼື ນັກ​ວິ​ໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ​ຂະ​ແໜງ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ການ​ຄ້າ​ໄມ້

ຕົວຢ່າງ: ບັນດາຜູ້ອອກແຮງງານອາດສາມາດສະແດງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃນເວທີອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໄດ້ຢ່າງເປີດເຜີຍກວ່າໃນການປະຊຸມກັບນາຍຈ້າງພາກເອກະຊົນຂອງພວກເຂົາ. ເຊັ່ນດຽວກັບ, ຜູ້ຜະລິດແບບຄອບຄົວອາດສາມາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກຊຸມຊົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ໜ້າເວັບພາຍນອກ

Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. ຄຳແນະນຳທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). FERN. 68pp. [ດາວໂຫຼດ PDF]