Print Friendly and PDF


ບັນດາຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ຫຼື ວຽກງານແມ່ນບຸກຄົນ, ບໍລິສັດ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂັ້ນຕອນ ຫຼື ວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ປ່າໄມ້ມີມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນາທຳໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່ານະໂຍບາຍປ່າໄມ້ໃດໜຶ່ງຈະມີບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍກຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມ.

ປະ​ສົບ​ປະ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສົ່ງ​ອອກ​ໄມ້ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ເຊິ່ງປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອ​ກະ​ຊົນ, ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ, ຊຸມ​ຊົນ ແລະ/ຫຼື ຄົນຊົນເຜົ່າເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງກຸ່ມຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະມີບຸລິມະສິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ທ່ອນ. ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນສຳລັບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນການເຊື່ອມໂຍງຄວາມແຕກຕ່າງເຂົ້າກັນແລະ ຍອມຮັບເອົາການສະໜັບສະໜູນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ດັ່ງ​ນັ້ນ, ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ​ໄດ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ສັນ​ຍາ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື.

ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ພາກສ່ວນ​ເນື້ອ​ໃນ​ລະ​ອຽດ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກ່ຽວ​ກັບ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.