ເນື້ອ​ໃນ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນ​ຫຍັງ ແລະ ມັນ​ປະ​ກອບ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

ເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ມີຄວາມສົນ ຫຼື ກໍາລັງປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນສຳລັບຜູ້ອ່ານທີ່ຍັງບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບແນວຄວາມຄິດເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ. VPA Unpacked is also available in Spanish, AVA paso a paso, and French, APV de A à Z

ເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ປະກອບດ້ວຍຫົກໝວດ, ເຊິ່ງອະທິບາຍມຸມມອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)  ຄລິກໃສ່ສັນຍະລັກໃດໜຶ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້ເພື່ອເບິ່ງໝວດຕ່າງໆ.