Print Friendly and PDF


လုပ်နိုင်စွမ်းအားကို VPA မှ ဘယ်လို မြှင့်တင်ခြင်းနိုင်သလဲ

စွမ်းဆောင်ရည်သည်မည်သည့်အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးပါသနည်း။

ကောင်းမွန်သော သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သည် ဗဟုသုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ စနစ်များနှင့် သယံဇာတ များ အပေါ်မူတည်၍အစိုးရနှင့် အခြားအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအနေဖြင့် အောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ် ရန်လိုအပ်ပါ သည်။

 • ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်များကိုထိန်းချုပ်ရန်
 • တရား၀င်သစ်ဖြစ်ကြောင်းကို စစ်ဆေးခြင်း
 • သစ်တောပြစ်မှုများကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်နှင့် အပြစ်ပေးရန်
 • ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုတည်ထောင်ရန်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်လုပ်ငန်းစဉ် များတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်
 • ဥပဒေလိုအပ်ချက်များကို လေးစားလိုက်နာရန်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လိုက်ဖက်အောင် ပြင်ဆင်ရန်
 • လုပ်ငန်းများကို ညှိနှိုင်းရန်
 • ထိရောက်စွာဆက်သွယ်ဆက်ဆံရန်

သို့ငြားလည်း မကြာခဏဆိုသလို အစိုးရများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအကြား စွမ်းဆောင်ရည်ကွာဟမှုများသည် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကျရှုံးမှုများ၏ အကြောင်းရင်းခံများဖြစ်သည်။ ဆန္ဒ အလျောက် မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPA) လုပ်ငန်းစဉ်များသည် အဆိုပါ ကွာဟချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဖော်ထုတ်ပြီးကူညီနိုင်ပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းကို VPA လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်နေစဉ်နှင့်VPA စာသားနှင့်နောက်ဆက်တွဲများတွင် အဖွဲ့ဝင်များမှပြုလုပ် သည့် ကတိကဝတ်များ၏ ရလဒ်အနေဖြင့်လည်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

စွမ်းဆောင်ရည်ကို VPA လုပ်ငန်းစဉ်မှ မည်သို့ အားဖြည့်ပေးသနည်း။

VPA လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်း ကိုယ်တိုင်က စွမ်းဆောင်ရည်ကို တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ဥပမာ အကျိုး ဆက်စပ် ပတ်သက်သူများသည် သတင်းအချက်အလက်များဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် မျှဝေခြင်းဖြင့် အသိပညာ များရရှိနိုင်သည်။ အစိုးရများသည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲများကို စီမံကိုင်တွယ်ခြင်းကဲ့သို့ လက်တွေ့စမ်းရင်း အမှားတွေ့လျှင် ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြင့် ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းမှတဆင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ သင်ယူနိုင်သည်။

အဓိပ္ပါယ်ရှိသောနည်းလမ်းဖြင့်ပါဝင်နိုင်ရန် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် မကြာခဏဆိုသလို ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပထမဦးစွာအားဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ အစိုးရများ၊ EU အဖွဲ့အစည်းများ၊ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့များ၊ အစိုးရမဟုတ်သောနှင့်နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ သစ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများသည် VPA လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်နိုင်ရန် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ရာတွင် ကဏ္ဍမျိုးစုံ၌ ပါ၀င်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်သည့် လှုပ်ရှားမှုများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်ပါသည်။

 • အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများမိမိတို့ဘာသာမိမိတို့စုစည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ အရေးကြီးသော ကိစ္စရပ် များဆွေးနွေးရန် နှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းဆိုင်ရာရပ် တည်ချက် များဖြစ်ပေါ် လာရန်ထောက်ကူသည့် ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများအတွက် အားပေး ကူညီခြင်း
 • သစ်ခြေရာခံခြင်းကဲ့သို့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍သင်တန်းပေးခြင်း
 • အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အရေးကြီးသောကိစ္စများ၊ ရပ်တည်ချက်စာတမ်းများ၊ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ရန်ပုံ ငွေရှာဖွေခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းစသည့် ထောက်ခံမှုကိုအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သင်တန်းပေး ခြင်း
 • ဥပဒေဆိုင်ရာစာသားများကို သုတေသနပြုခြင်းနှင့် စိစစ်ခြင်း
 • ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍလေးစားလိုက်နာမှုမှ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် စိန်ခေါ်မှုများရှိသည့်နယ်ပယ်များနှင့် ၎င်းစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်အဆင့်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရန်ကူညီခြင်း
 • ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်များ နှင့် ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်လိုအပ်ချက်များကို နားလည်မှု တည် ဆောက်ခြင်း
 • မတူညီသောနိုင်ငံများမှ VPA အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအကြား အပြန်အလှန်လည်ပတ် ခြင်းကို အားပေးခြင်း
 • အစိုးရများနှင့်အခြားသူများကို နည်းပညာဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေးခြင်း
 • အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအစည်းအဝေးများတွင်ပါဝင်နိုင်ရန်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • NGO ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သူများခန့်အပ်ရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း

VPA လုပ်ငန်းစဉ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်စဉ် မကြာခဏအခြားစွမ်းဆောင်ရည် ကွာဟချက်များသည် သိသာလာ ပါသည်။ ကွာဟချက်များတွင် သာဓကအားဖြင့် သစ်တောများကိုစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့် ဥပဒေ များအကျိုး သက်ရောက်ရေး စသောလက်ရှိ လုပ်ပိုင်ခွင့်များဖြည့်ဆည်းရန် နိုင်ငံအာဏာပိုင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ပါဝင်ပါသည်။ VPA အကောင်အထည် ဖော်ရန်နှင့် ၎င်း၏သက်ရောက်မှုကို စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရန် အစိုးရများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများအကြား စွမ်းဆောင်ရည် ကွာဟချက်များလည်း ရှိနေနိုင်သည်။ သာဓကအားဖြင့်တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ် ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်ခြင်းသည် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွင် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ခြင်း အတွက်လိုအပ်ချက် ကိုဖော်ပြပါသည်။

VPA လုပ်ငန်းစဉ်သည် သစ်တောကဏ္ဍတစ်ရပ်လုံး ၏စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ရာတွင် ထိရောက်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ကောင်းမွန်သောသစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော် လည်း VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများသည် ထုံးစံအတိုင်းသစ်တောကဏ္ဍအတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို ယခင်က အကဲဖြတ်ဖူးခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ VPA လုပ်ငန်းစဉ်မှ ဖော်ထုတ်ထားသည့် စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

 • သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အေဂျင်စီများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ အတွက် နည်းပညာနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ
 • နည်းပညာ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ
 • ထပ်တိုးဝန်ထမ်းများ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှုများ
 • အသေးစား ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ သမဝါယမအသင်းများကဲ့သို့ အဖွဲ့အစည်း အသစ်များ
 • တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးအတည်ပြုသည့် သို့မဟုတ် FLEGT လိုင်စင်များထုတ်ပေး သည့် အေဂျင်စီများ ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းအသစ်များ

စွမ်းဆောင်ရည်ကွာဟချက်များဖော်ထုတ်ရာတွင် VPA လုပ်ငန်းစဉ်သည် သစ်တောကဏ္ဍ၏ရှိရင်းစွဲ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ၎င်းကိုကြီးကြပ်ရန်စိန်ခေါ်မှုများ အဘယ့်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ် နေရသည်ဆို သည့်အချက် အပေါ်အလေးထားပါသည်။ VPA လုပ်ငန်းစဉ်သည် စွမ်းဆောင်ရည်ကွာဟချက်ကို မြင်သာစေ သော ကြောင့် နိုင်ငံရေးသမား များထိုကွာဟချက်များကို တည့်မတ်ပေးရေးအာရုံစိုက်လာစေရန် ထောက်ကူပါသည်။ နိုင်ငံများသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကွာဟချက်ကို မတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့် တုံ့ပြန်လေ့ရှိသည်။

အချို့သော VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများသည် စွမ်းဆောင်ရည် တည်ဆောက်ခြင်းကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲများတွင် ဖြေရှင်းပြီး စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကို၊ ပူးတွဲအစီအမံများနှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ဆက်တွဲနှင့်တရားဝင် သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ် နှင့် ပတ်သက်သည့် နောက်ဆက်တွဲသို့မဟုတ် VPA ၏ တစ်နေရာရာတွင် အကြမ်းဖျဉ်းဖော်ပြထားပါသည်။ လိုအပ်ချက်များကို ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်ပေးရန် နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သောအသုံးစရိတ်အကူအညီ သို့မဟုတ် အလှူရှင်အထောက်အပံ့ ရရှိရေးကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

အခြားနိုင်ငံများက ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကွာဟချက်များကိုနားလည်ပြီး အဆိုပါ ကွာဟချက်များကို VPA အကောင်အထည်ဖော်သည့်အဆင့် တွင် ဖြေရှင်းမည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောဆို ထားသည်။ VPA တွင် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ခြင်းကို ဖော်ပြထားသည်ဖြစ်စေ၊ မဖော်ပြထားသည် ဖြစ်စေ၊ အရေးကြီးသည်မှာ လုပ်ငန်းစဉ်သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကွာဟချက်၊ ဦးစားပေးလုပ် ဆောင်ချက် များနှင့် လိုအပ်သော သယံဇာတများ ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။