Print Friendly and PDF


VPA လုပ်ငန်းစဉ်များအရ ဥပဒေရေးရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ

ယနေ့အထိ သဘောတူပြီးသမျှဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPAs) များအားလုံးသည် လက်ရှိဥပဒေဘောင်များ၏ချို့ယွင်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ပေးသည့် အလွှာစုံမှ အကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်သောလုပ်ငန်းစဉ်များမှထွက်ပေါ်လာပါသည်။ ချို့ယွင်းချက်များမှာ

 • မြေနှင့် သစ်ပင်များ အကျိုးခံစားခွင့် မရှင်းလင်းခြင်း
 • လက်ရှိဥပဒေများ၏ အာဏာသက်ရောက်မှု အားနည်းခြင်း သို့မဟုတ် တပြေးညီမရှိခြင်း
 • ရှေ့နောက်မညီသောဥပဒေများ
 • ဌာနဆိုင်ရာတာ၀န်များ ထပ်နေခြင်း
 • FLEGT လိုင်စင်ချပေးခြင်းအတွက် လိုအပ်သော ဥပဒေဆိုင်ရာများ မရှိခြင်း

ဥပဒေဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များကို မြင်သာအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် VPA လုပ်ငန်းစဉ်သည် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများအဖြေရှာရာတွင်ထောက်ကူပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံသည် ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး VPA လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဖော်ထုတ်ခဲ့သော စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် ဥပဒေအသစ်များ ချမှတ်ကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့သည်။

အချို့နိုင်ငံများသည် ၊ တရားဝင်ဖြစ်မှုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ပတ်သက်သော နောက်ဆက်တွဲအခြားနိုင်ငံ များက VPA အကောင်အထည်ဖော်ရေးအချိန်ဇယား၏အစီအစဉ်သို့မဟုတ်တွဲဖက်ပါဝင်သောဆောင် ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်သော နောက်ဆက်တွဲ တွင် ၎င်းတို့၏ ပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒကိုဖော်ပြကြသည်။

ယနေ့အထိ VPAs များတွင် ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်အဆင့်များသည် အချိန်ကိုက်ခြင်းနှင့် ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကွဲလွဲကြပါသည်။ ကာလတိုပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးများတွင် FLEGT လိုင်စင်ပေးခြင်းမစတင်မီ လိုအပ်သော တရားဝင် သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ်၏ရှုထောင့်များကို ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် နောက်ကြောင်းပြန်စစ်ဆေးခြင်းများ စတင် နိုင်ခြင်းပါဝင်သည်။ အချိန်ယူရဖွယ်ရှိသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးများတွင် သစ်ပင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ပြည်တွင်း ဈေးကွက်၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရရပိုင်ခွင့်များ၊ အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခြင်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်များပါဝင်ကြ ပါသည်။

VPA အရ ဥပဒေရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ၏ ဥပမာများမှာ။ ။

 • ကင်မရွန်း သည် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း၊ FLEGT လိုင်စင်ပေးခြင်းနှင့် လေးစားလိုက်နာမှုမရှိခြင်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ဥပဒေစာသားအသစ်များ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ် သစ်တောဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဆက်လက်လုပ် ဆောင်နေပါသည်။
 • ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံတွင် VPA လုပ်ငန်းစဉ်မှ FLEGT လိုင်စင်မပေးခင်အဆုံးသတ်ရမည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပြုရေးကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ VPA သည်ဒေသခံ ပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောများနှင့် လက်မှုပညာဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သူများကို ပေါင်းစပ်ပေးမည့် နောက်ထပ်ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ VPA တွင် အနာဂတ် ၌ဖြစ်ပေါ်မည်ဟု ဖော်ပြထား သည်။
 • ဂါနာ အတွက် VPA သည် FLEGT လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းမတိုင်မီ နှင့် နောက်ပိုင်း တွင်ဖြစ်လာမည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကိုခွဲခြားပြသခဲ့သည်။ သို့သော် တိကျသောအချိန်ကာလ တစ်ခုအတွင်း ဖြစ်ရပါမည်။ နောက်ပိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများသည် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်။ VPA ၏ ရလဒ်အနေဖြင့် အစိုးရနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းမှ ကျင်းပသည့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပွဲစင်မြင့်များ သည် ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင်တရားမဝင်သစ်ခုတ်ခြင်းကိုကိုင်တွယ် မည့် မူဝါဒများ ကို ဖြစ်ပေါ် လာစေပြီး သဘောတူခဲ့ပါသည်။
 • အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို VPA လုပ်ငန်းနှင့်အပြိုင် တိုးတက်လာခဲ့ သည်။ ၄င်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအချို့၏ ရလဒ်အနေဖြင့် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း ကဲ့သို့သောနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့သော နောက်ဆက်တွဲများကို ပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်သည်။
 • လိုင်ဘေးရီးယား ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများတွင် ကျင်းတူး သစ်ခုတ်ခြင်း၊ စက်လွှဖြင့် သစ်ခုတ် ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ထားသောသစ်လုံးများ တဆင့်ခံပို့သော၊ တင်သွင်းထားသော နှင့် ဖမ်းဆီးထားသော သစ်၊ တတိယ အဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသော ဧရိယာများတွင် သယံဇာတများကို ရယူခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်း စသည်တို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် စည်းမျဉ်း အသစ်များပါဝင်ပါသည်။
 • ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံတွင် VPA မှပံ့ပိုးပေးသောပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများတွင် သစ်တောဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ ဥပဒေများကို (တရားဝင်) ထုတ်ပြန်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အခြား ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ခြင်း များသည် ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အလွှာစုံမှအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများဆက်လက်ပါ ဝင်နေခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေပါသည်။ အတွေ့အကြုံက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုထိရောက်စေရန် ပြည်သူ့အာဏာပိုင်များသည် ဥပဒေပြဌာန်းပေး သော အရာများနှင် ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖြန့်ဖြူးပေးရန်လိုအပ်ပြီး အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝင်လာနိုင်ရန် လုံလောက်သည့် အချိန်ပေး ရပါမည်ဟုပြသနေပါသည်။

အခြားသတင်းအချက်အလက်

ပြင်ပအဆက်အသွယ်များ

Bollen, A. and Ozinga, S. 2013. Improving Forest Governance. A Comparison of FLEGT VPAs and Their Impact. FERN. 50pp. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]

Faure, N. and Lesniewska, F. 2012. Implementing VPAs: Outlining Approaches for Civil Society's Participation in VPA-related Law Reforms. Ghana Regional Workshop: Experiences from the FLEGT/VPA process in West and Central African countries. ClientEarth. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]