Print Friendly and PDF


VPA မှ ဥပဒေပြုရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းမှုကို မည်ကဲ့သို့ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သနည်း

ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုသည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့်အရေးပါသနည်း။

ဥပဒေပြုရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုဆိုသည်မှာ ဉပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍများ နှင့် တာဝန်များသည် ရှင်းလင်းပြီး တစ်သမတ်တည်းဖြစ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမှာ ကောင်းမွန်သောသစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၏ အရေးပါသောရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများကို အခွင့်အရေးများ၊ တာဝန်များ၊ ဝတ္တရားများနှင့် အသိစိတ်များ ကို နားလည်ရန်ထောက်ကူ ပါသည်။

သာဓကအားဖြင့် ဥပဒေဘောင်တွင်ပါသည့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုသည် နိုင်ငံများကို အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက် သူများ အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်မည့်ရိုးရှင်းပြီးတစ်သမတ်တည်းဖြစ်သော ထိန်းချုပ်သည့် လက်နက်ကိရိယာများကို တရားဝင်လက်ခံရန် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန်ထောက်ကူနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါရှင်းလင်းမှုသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပေါ် မူတည်ပြီးတာဝန်ခံမှုပမာဏ အတွက် အခြေခံကိုပေး သည်။

မတူသည့်အချက်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏သစ်တောကဏ္ဍတွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိခြင်းသည် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နှင့်၊ သို့မဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကိုဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ ရှင်းလင်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာရပါသည်။

  • မြေယာ သို့မဟုတ် သစ်ပင်ကို မည်သူပိုင်ဆိုင်သည်
  • တရားဝင်သစ်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းနှင့် တရားမဝင်သစ်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း
  • အငြင်းပွားဖွယ်ဥပဒေများအနက် မည်သည့်ဥပဒေက စဉ်းစားနေသည့် အခြေအနေတစ်ရပ်တွင် သက်ဆိုင်နေပါသနည်း
  • သစ်ထုတ်သည့်ကုမ္ပဏီများက ဒေသခံပြည်သူများကို မည်သည်များထောက်ပံ့ပေးရန် တာဝန်ရှိပါသနည်း
  • သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၏ မတူညီသောရှုထောင့်များအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းတွင် တာဝန် ရှိပါသနည်း

ထို့ကြောင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုသည် ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက်များ (VPAs) နှင့် ၎င်းတို့၏ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်များနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေသည်။

VPAs များက ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကို မည်ကဲ့သို့တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သနည်း။

VPA လုပ်ငန်းစဉ်၏ ထူးခြားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ တရားဝင်သစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြဌာန်းရာတွင် ပါဝင်မည့်အရာများကို သဘောတူရန်အလွှာစုံမှ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်သည့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်သည်။ ၎င်းဆွေးနွေးပွဲသည် သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံရှိ မည်သည့်ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းများကို VPA ၏ တရားဝင် ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ရေးဖော်ထုတ်ရန် သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံ၏ လက်ရှိဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းများကို သုံးသပ်ရာတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ် သက်သူများကိုပါဝင်ပတ်သက်စေပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသည် သစ်တောအကျိုးဆက်စပ်ပတ် သက်သူများကို မတိကျ၊ တစ်သမတ်တည်းမဖြစ်သည့် ဥပဒေလိုအပ်ချက်များနှင့်၊ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းဆိုင် ရာလုပ်ထုံး လုပ်နည်း နှင့် နည်းလမ်းများ ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အခွင့်အရေးပေးပါသည်။

ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာစေရန် ပထမဆုံးအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် လက်ရှိဥပဒေများကိုကြည့်ရှုလေ့ လာ နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းရရန် နှင့် နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက် သူများသည် မကိုက်ညီမှုများကို ထောက်ပြရန် နှင့် အဖြေများကို အဆိုပြုတင်ပြရန် ဥပဒေများကို ပထမဉီးစွာ သူတို့၏ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အုပ်စုအတွင်းဆွေးနွေးပြီးနောက် အခြားအဖွဲ့များ နှင့်လည်းဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကို တိုးတက် ကောင်းမွန်စေသည့် လုပ်ငန်း စဉ်သည် ပါဝင်မှုနှင့်ပွင့်လင်းမြင့်သာမှုပမာဏ နှစ်ခုစလုံးအပေါ်တွင် မူတည်သည်။

ယနေ့အထိ VPA လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ပတ်သက်သည့် အလွှာစုံ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းများက အောက်ပါ အငြင်းပွားမှုများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါ သည်။

  • သစ်ခုတ်လှဲခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာအဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူခြင်းများ
  • စာချုပ်များခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်းအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ - စည်းမျဉ်းတစ်ခုက ယှဉ်ပြိုင် လေလံဆွဲရန် တောင်းဆိုထားပြီး အခြားစည်းမျဉ်းတစ်ခုက ဝန်ကြီးဌာနအဆင့် မှ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ် ခွင့်ပြု ထားခြင်း
  • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းများအတွက် အစိုးရ အေဂျင်စီများအကြားတာဝန်များ

တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများတွင် ယင်းကဲ့သို့တစ်သမတ်တည်းမဖြစ်မှုများ၊ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေမှုများနှင့်၊ သို့မဟုတ် ထပ်နေခြင်းများကို မကြာခဏဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ အားလုံးကို ကျေနပ်စေမည့် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ထွက်ပေါ်လာရန် လိုအပ်သောဥပဒေရေးရာပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ VPAs များသည် ဓလေ့ ထုံးတမ်းအခွင့်အရေးများ၊ ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောများနှင့် ပြည်တွင်းဈေးကွက်တို့ကို အသိအမှတ်ပြုရန် လိုအပ်သည့် ဥပဒေနှင့်၊ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကို ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့သည်။

ဥပဒေရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန် စေသည့်အပြင် VPA လုပ်ငန်းစဉ်သည် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကိုလည်းတိုးတက် ကောင်းမွန်စေသည်။ တရားဝင်သစ်ဖြစ် ကြောင်းအာမခံ သည့်စနစ်၊ ပူးတွဲ အကောင်အ ထည်ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ၊ FLEGT လိုင်စင်များ၊ လွတ်လပ်သော စာရင်းစစ်နှင့် ပြည်သူ့သတင်း အချက်အလက်များကို ဖော်ပြသည့် VPA နောက်ဆက်တွဲများအားလုံးသည် မည်သူက မည်သည့်အတွက်တာဝန် ရှိသည်ကို ရှင်းလင်းစေပါသည်။ ရှင်းလင်းသောအခန်းကဏ္ဍများနှင့် တာဝန်များသည် သစ်တောကဏ္ဍတွင် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသောတာ၀န်ခံမှုအတွက် အခြေခံဖြစ်သည်။

ဥပမာ။ အင်ဒိုနီးရှားရှိ ဥပဒေ ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားမှု

အင်ဒိုနီးရှားတွင် ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်း ၉ဝဝ ကျော်သည်သစ်တောကဏ္ဍအပေါ်တစ်နည်းနည်းဖြင့် အကျိုး သက်ရောက်နေပါသည်။ ဥပဒေများသည် အရေအတွက်အားဖြင့်များပြားသကဲ့သို့ နားလည်ရခက်ခဲပြီး တခါတရံ လက်တွေ့လည်းမကျဖြစ်နေကြပါသည်။

VPA ဆွေးနွေးပွဲမစတင်မီ ၄ နှစ်အလို ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများသည် သစ်တောဥပဒေ အလွယ်တကူနားလည်အောင်ရှင်းရန်နှင့် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ထွက်ပေါ်လာရန် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်ကို စတင်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အစိုးရနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များမှပါဝင်မှုသည် VPA ဆွေးနွေးပွဲများစတင်သည့် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း တွင်တိုးမြှင့်လာခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင် အလွှာစုံမှ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူများပါဝင်သောအဖွဲ့တစ်ခုမှအစိုးရကိုတရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် တရားဝင်သစ်ဖြစ် ကြောင်းအာမခံစနစ်အတွက်အဆိုပြုလွာတင်ပြခဲ့သည်။ ၆ လအတွင်း အစိုးရနှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ် သက်သူများသည် အဆိုပြုလွာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ဥပဒေအသစ်တွင် ထည့်သွင်းပေါင်း စပ်ခဲ့ပါသည်။

ရာနှင့်ချီရှိသည့်လက်ရှိ ဥပဒေများ၏နေရာတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် ၎င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ကိုပေးသည့် ဥပဒေခွဲများနှင့် စည်းမျဉ်းခွဲများ အပိုင်းကိုသာ ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ VPA အရ အင်ဒိုနီးရှားတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုကွင်းဆက်စံတစ်ခု နှင့် သစ်တောအမျိုးအစား (၇) မျိုးအတွက် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုများရှိသည်။

အင်ဒိုနီးရှားတွင် VPA လုပ်ငန်းစဉ်သည် သစ်တောကဏ္ဍတွင် တရားဝင်ဖြစ်မှုကို ပို၍ရှင်းလင်းပါသည်။ စာရင်းစစ်များ တရားဝင်ဖြစ်မှုကို အကဲဖြတ်ရန်သုံးနိုင်မည့် အညွှန်းကိန်းများနှင့် စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း အစီအမံများကို VPA က ပေးထားပါသည်။ တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ်များသည် ရဲများအတွက် ဥပဒေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေရန် နှင့် တရားစီရင်ရေးစနစ်အတွက် တရားမဝင် သစ်ခုတ်သမား များကို တရားစွဲဆိုရန်တို့တွင် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍသည် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆိုချက် အသစ်များကို အဓိကအားဖြင့် ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။

၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အင်ဒိုနီးရှား၏တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်သည် အလွှာစုံ မှအကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ၏ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ ပြန်လည်သုံး သပ်ချက်များ သည် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် သင်ခန်းစာများနှင့် စနစ်ကို EU-အင်ဒိုနီးရှားပူးတွဲ အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ကနဦးရလဒ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ အန္တရာယ်နည်းသော သစ်နှင့်ဆက်စပ်သည့် အသေးစား ထုတ်လုပ်သူများ နှင့်ပတ်သက်သည့် လေးစားလိုက်နာမှု ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုးကိုလျှော့သည့် ပြင်ဆင်ခြင်းများအပါအဝင် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများသည် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဥပဒေပြု ရေးကို ပြောင်းလဲစေသည့် အကျိုးဆက်ထွက်ပေါ်စေခဲ့ ပါသည်။