Print Friendly and PDF


การสื่อสารในกระบวนการ VPA

การสื่อสารมีความสำคัญในแต่ละขั้นของกระบวนการข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) เครื่องมือในการสื่อสารต่างๆ ช่วยรัฐบาลในกำหนดโครงสร้างกิจกรรมสร้างความเข้าใจและแบ่งปันผลลัพธ์ การสื่อสารเสริมสร้างความแข็งแกร่ง แต่ไม่สามารถใช้ทดแทนกระบวนการมีส่วนร่วมที่โปร่งใสได้ จุดประสงค์ของการสื่อสารในกระบวนการ VPA ต่างๆ ได้แก่

 • เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมกับกระบวนการ VPA
 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการสร้างฉันทามติในการเจรจา
 • เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาเรื่องความโปร่งใสที่ได้บรรยายไว้ใน VPA
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำ VPA ไปปฏิบัติ
 • เพื่อทำให้ VPA และไม้ที่ได้ใบรับรอง FLEGT เป็นที่รู้จักมากขึ้น (ดังบรรยายไว้ในมาตราใน VPA ที่ได้ลงนามแต่ละฉบับจนถึงปัจจุบัน)

ระยะก่อนการเจรจา

ในระยะก่อนการเจรจา รัฐบาลและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้เกิดความสนใจและการมีส่วนร่วมในการสนทนาระดับประเทศเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้จากการเข้าสู่การเจรจา VPA กิจกรรมต่างๆ อาจประกอบด้วยการประชุมสาธารณะ การฟังความคิดเห็นของประชาชนของรัฐสภา การท่องเที่ยวเพื่อศึกษา การสร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชน การประชุมผู้มีส่วนได้เสียที่มุ่งเป้าไว้ และกลไกการมีส่วนร่วมซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการ VPA

ระยะการเจรจา

ทันทีที่การเจรจา VPA เริ่มต้นขึ้น กิจกรรมการสื่อสารต่างๆ จะเปลี่ยนไป ผู้มีส่วนได้เสียต้องการวิธีการที่มีประสิทธิผลในการสื่อสารภายในและระหว่างกลุ่มต่างๆ ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้มีส่วนได้เสียผู้มีที่นั่งในโครงสร้างการเจรจาและสามารถแบ่งปันข้อมูลให้แก่ฐานเสียงของตน ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียยังต้องป้อนข้อมูลจากฐานเสียงของตนกลับไปยังการเจรจาระดับชาติและการเจรจาสองฝ่าย นอกจากนั้น ประสบการณ์ที่ผ่านมายังแสดงให้เห็นว่าเมื่อการปรึกษาหารือเป็นการเสวนาที่มีการโต้ตอบกันในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ก็จะได้ฉันทามติอย่างรวดเร็วและราบรื่นขึ้น

ในระยะการเจรจา นอกเหนือจากการเสวนาระดับชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว รัฐบาลได้ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วย

 • การตีพิมพ์ข้อมูลสรุปนโยบายที่อธิบายว่ารัฐบาลกำลังเจรจาเพื่อสิ่งใด
 • การสร้างเว็บไซต์
 • การตีพิมพ์ ‘aides-mémoires' หรือเอกสารสรุปเซสชันการเจรจาอื่นๆ
 • การจัดให้มีผู้มีส่วนได้เสียได้ให้ข้อมูลสรุปและแถลงข่าวเพื่อแจ้งข้อมูลให้แก่สื่อมวลชน
 • การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และพูดคุยถึงประเด็นปัญหาต่างๆ

ระยะการนำไปปฏิบัติ

ระยะการนำไปปฏิบัติ จะรวมกิจกรรมการสื่อสารต่างๆ ที่ได้สรุปไว้ในเนื้อหาหรือภาคผนวกของ VPA เช่น

 • การตีพิมพ์บันทึกการปรึกษาหารือของคณะกรรมการดำเนินงานร่วมและรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ
 • รายงานสาธารณะจากผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระ
 • กลไกที่จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบข้อมูลความก้าวหน้าของการนำ VPA ไปปฏิบัติ
 • การจัดทำการแนะแนวทางแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยผู้มีส่วนได้เสียปฏิบัติตามระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
 • การสร้างเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้บรรยายไว้ในภาคผนวก VPA เรื่องข้อมูลสาธารณะ
 • งานแสดงสินค้า งานสื่อมวลชน และกิจกรรมด้านการตลาดอื่นๆ ที่ทำให้การค้าไม้ที่มีใบรับรอง FLEGT ใน EU เป็นที่รู้จัก
 • การออกอากาศทั้งทางโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้
 • การสื่อสารระดับนานาชาติเกี่ยวกับความพยายามของประเทศในการปรับปรุงธรรมาภิบาลป่าไม้ให้ดีขึ้น

กลยุทธ์การสื่อสาร

บางประเทศยังได้พัฒนากลยุทธ์หรือแผนการสื่อสาร

สาธารณรัฐคองโกได้รวมแผนดังกล่าวไว้ในภาคผนวก VPA เรื่องมาตรการประกอบ แผนนี้ระบุถึงกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย วิธีการที่ใช้ในการสื่อสารและข้อความ การสื่อสารมุ่งที่จะเพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณชนต่อ VPA และประโยชน์ที่จะได้รับและสร้างความแข็งแกร่งในความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้เสียในการนำข้อตกลงมาปฏิบัติ

ภายใต้ VPA ระหว่างสหภาพยุโรป-อินโดนีเซีย ฝ่ายต่างๆ ได้ตกลงยินยอมในกลยุทธ์การสื่อสารร่วมสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานร่วมซึ่งจะมีความสำคัญเป็นพิเศษเมื่ออินโดนีเซียก้าวเข้าใกล้การออกใบรับรอง FLEGT

ข้อมูลเพิ่มเติม