Print Friendly and PDF


ภาคผนวกของ VPA เรื่องขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีใบรับรอง FLEGT ของสหภาพยุโรป

ภาคผนวกเรื่องขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีใบรับรอง FLEGT ของสหภาพยุโรปแตกต่างกันน้อยมากในบรรดาข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) เนื่องจากข้อตกลงเหล่านี้เขียนตามกฎระเบียบการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ของสหภาพยุโรป ปี 2005 ภาคผนวกนี้อธิบายมาตรการควบคุมชายแดนของสหภาพยุโรปและบรรยายถึงขั้นตอนกระบวนการที่หน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศสมาชิก EU จะปฏิบัติตามเมื่อมีการส่งไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีใบรับรอง FLEGT จากประเทศหุ้นส่วน VPA มาถึง

กระบวนการและมาตรการควบคุมต่างๆ ได้รับการกำหนดไว้ในกฎระเบียบ FLEGT ของสหภาพยุโรปปี 2005 และกฎระเบียบการนำไปใช้ปฏิบัติ ปี 2008 ภายใต้กฎระเบียบเหล่านี้ เมื่อประเทศ VPA เริ่มการรับรอง FLEGT หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในประเทศสมาชิก EU จะต้องตรวจสอบยืนยันว่าไม้ที่ส่งมอบจากประเทศหุ้นส่วน VPA มีใบรับรอง FLEGT ที่ถูกต้อง

ภาคผนวกเรื่องขั้นตอนการนำเข้าไม้ที่มีใบรับรอง FLEGT ของสหภาพยุโรปจะอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบสองแบบ ได้แก่

  • การตรวจสอบเอกสารเพื่อขอดูใบรับรองเพื่อให้มั่นใจว่ามีรูปแบบ วันที่ และเนื้อหาที่ถูกต้อง
  • การตรวจสอบตัวสินค้าตามกระบวนการพิธีศุลกากรตามปกติที่ดำเนินการในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งมอบสอดคล้องตามใบรับรองที่มาด้วยกัน