Print Friendly and PDF


ภาคผนวกของ VPA เรื่องใบรับรอง FLEGT

ภาคผนวกเรื่องใบรับรอง FLEGT แตกต่างกันน้อยมากในบรรดาข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ต่างๆ โดยภาคผนวกอธิบายถึง:

เงื่อนไขในการออกใบรับรอง ภาคผนวกเรื่องใบรับรอง FLEGT อธิบายถึงขั้นตอนในการที่บริษัทในประเทศหุ้นส่วน VPA จะขอรับใบรับรอง FLEGT ที่จะมาพร้อมกับการจัดส่งไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีปลายทางที่สหภาพยุโรป ภาคผนวกดังกล่าวอธิบายว่าจะทำการประเมินคำขอของผู้สมัครที่ขอใบรับรองอย่างไรและหน่วยงานใดที่จะเป็นผู้ออกใบรับรอง FLEGT

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของใบรับรอง FLEGT ภาคผนวกจะอธิบายแง่มุมทางเทคนิคของใบรับรอง FLEGT เช่น ใบรับรองจะออกเป็นกระดาษหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อใดที่จะสามารถใช้ใบรับรองได้และใช้ได้นานเท่าใด และภาษาที่ใช้ในใบรับรอง

วิธีการจัดการหากสงสัยในความถูกต้องของใบรับรอง ภาคผนวกเรื่องใบรับรอง FLEGT ให้ความกระจ่างว่าหน่วยงานใน EU และประเทศหุ้นส่วน VPA จะต้องดำเนินการอย่างไรหากใบรับรอง FLEGT สูญหาย ถูกโจรกรรม เสียหาย หรือถูกปลอมแปลงขึ้น

ใบรับรอง FLEGT ควรมีรูปลักษณะอย่างไร EU กำหนดให้ประเทศหุ้นส่วน VPA ต้องใช้รูปแบบเดียวกันสำหรับใบรับรอง FLEGT เพื่อที่ว่าหน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศสมาชิก EU สามารถตรวจสอบใบรับรองเพื่อดูข้อมูลที่ต้องการได้ทันที ดังนั้นภาคผนวกของ VPA เรื่องใบรับรอง FLEGT จะแสดงแม่แบบสำหรับใบรับรอง บางประเทศใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แทนใบรับรองกระดาษ