Print Friendly and PDF


การออกใบรับรอง FLEGT

ใบรับรอง FLEGT รับรองว่าไม้จากประเทศในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ได้มีการเก็บเกี่ยว แปรรูป และส่งออกตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ใบรับรอง FLEGT ทำหน้าที่เป็นข้อกำหนดในการควบคุมพรมแดนและไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นฉลากผลิตภัณฑ์

ภาคผนวกในแต่ละ VPA จะให้รูปแบบสำหรับใบรับรอง FLEGT อิงตามแม่แบบของสหภาพยุโรป รูปแบบที่ใช้ร่วมกันจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าใบอนุญาตที่ออกโดยประเทศหุ้นส่วน VPA แต่ละประเทศจะมีลักษณะคล้ายกันในขณะที่มีบทบัญญัติสำหรับข้อมูลที่จำเพาะประเทศนั้นๆ

ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต FLEGT ในประเทศหุ้นส่วน VPA จะออกใบรับรอง FLEGT สำหรับการส่งมอบสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป โดยที่ระบบตรวจพิสูจน์มีหลักฐานว่าสินค้านั้นถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้มีอำนาจออกใบรับรองสามารถออกใบรับรอง FLEGT ได้สองแนวทาง ได้แก่

  • ตามสินค้าที่ส่ง ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตให้กับสินค้าที่ส่งมอบเป็นรายสินค้า หลังจากที่ตรวจสอบสินค้าไม้ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
  • ตามผู้ประกอบการ หากผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตพึงพอใจว่าผู้ประกอบการบางราย เช่น ผู้แปรรูปไม้ สามารถควบคุมความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ได้ตามข้อกำหนดของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาต FLEGT ให้กับสินค้าที่ส่งมอบทั้งหมดจากบริษัทนั้น

ในทั้งสองแนวทาง การส่งมอบสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แต่ละรายการจะมีใบรับรอง FLEGT

เมื่อมีการใช้งานระบบการออกใบรับรอง FLEGT หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการควบคุมพรมแดนสหภาพยุโรป หรือ ‘หน่วยงานผู้มีอำนาจ' จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มาจากประเทศหุ้นส่วน VPA ซึ่งแสดงรายการไว้ในภาคผนวกของ VPA เรื่องขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เดินทางไปพร้อมกับใบรับรอง FLEGT จะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป หากไม่มีใบรับรอง FLEGT มาด้วย หน่วยงานผู้มีอำนาจจะไม่อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด ด้วยการทำให้มั่นใจว่าเฉพาะไม้ที่ถูกกฎหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป การควบคุมของสหภาพยุโรปจะเสริมความเข้มแข็งให้แก่ความพยายามของประเทศหุ้นส่วน VPA เพื่อกำจัดการตัดไม้ผิดกฎหมาย

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ละประเทศมีความรับผิดชอบในการกำหนดกลไกในการป้องกันการเข้าสู่ประเทศของไม้ที่ไม่มีใบรับรองจากประเทศหุ้นส่วน VPA ภาคผนวกมาตรฐานของ VPA จะบรรยายถึงกระบวนการของสหภาพยุโรปในการตรวจพิสูจน์ใบรับรอง FLEGT ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบ FLEGT ของสหภาพยุโรป ปี 2005 สินค้าที่ขนส่งโดยไม่มีใบรับรองจะได้รับการปฏิเสธที่พรมแดนสหภาพยุโรป โปรดดูที่หมวดแกะกล่อง VPA หัวข้อภาคผนวกเรื่องขั้นตอนการนำเข้าไม้ที่มีใบรับรอง FLEGT ของสหภาพยุโรป