Print Friendly and PDF


ขั้นตอนการนำไปปฏิบัติของกระบวนการ VPA

ในขั้นตอนการนำไปปฏิบัติ ทั้งสองฝ่ายต่างปรับปรุง และ/หรือ พัฒนาระบบ สถาบัน ขีดความสามารถ กรอบการออกกฎหมาย และการปฏิรูปธรรมาภิบาล ตามที่เห็นชอบร่วมกันในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ซึ่งรวมถึงระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ และการปฏิรูปธรรมาภิบาลที่กว้างขึ้น

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการนำไปปฏิบัติ คือ:

 • ประเทศหุ้นส่วนนำความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
 • ดำเนินการให้ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้สามารถใช้งานได้จริง
 • ประเทศหุ้นส่วนสามารถส่งออกไม้ที่มีใบรับรอง FLEGT ไปยัง EU
 • มีการติดตามและประเมินผลที่เกิดจากข้อตกลง
 • ผู้มีส่วนได้เสียขับเคลื่อนการนำข้อตกลงไปปฏิบัติ
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีใบรับรอง FLEGT สามารถพบเห็นได้ง่ายในตลาด

ทุกข้อตกลง VPA จะมีการจัดทำตารางกำหนดการสำหรับการนำข้อตกลงไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการปฏิรูปธรรมาภิบาล และการพัฒนาระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไว้ก่อนการออกใบรับรอง FLEGT ข้อตกลง VPA ส่วนใหญ่จะนำตารางกำหนดการนี้ใส่ไว้ใน ภาคผนวกที่ว่าด้วยกำหนดการในการนำข้อตกลงไปปฏิบัติ

ลำดับและการกำหนดเวลาของกิจกรรมต่างๆในขั้นตอนการนำไปปฏิบัติเป็นความเฉพาะของประเทศหุ้นส่วน VPA แต่ละประเทศ และสามารถคาบเกี่ยวกับกระบวนการให้สัตยาบันได้ บางกิจกรรมของการนำไปปฏิบัติอาจเริ่มก่อนการเจรจาจะจบลงเสียอีก ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เช่น การปฏิรูปอย่างต่อเนื่องจะดำเนินต่อไปหลังจากการออกใบรับรอง FLEGT เริ่มขึ้น การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียคือหัวใจสำคัญของขั้นตอนการนำไปปฏิบัติในกระบวนการ VPA

โดยทั่วไป องค์กรนำการบริหารจัดการซึ่งมักเป็นกระทรวงป่าไม้ ทำหน้าที่ประสานงานกิจกรรมต่างๆในการนำข้อตกลงไปปฏิบัติในประเทศหุ้นส่วน VPA

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการดำเนินงานร่วมของ EU และตัวแทนของประเทศหุ้นส่วน VPA (joint implementation committee) จะดูแลการนำไปปฏิบัติ ติดตามความก้าวหน้า ดูแลข้อร้องทุกข์ และรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

กระบวนการ VPA บางกระบวนการมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วมเฉพาะกาล เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างการเจรจาที่จบลง และการให้สัตยาบัน VPA ของทั้งสองฝ่าย

 

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักในขั้นตอนการนำไปปฏิบัติ ได้แก่:

การจัดตั้งโครงสร้าง รวมถึง โครงสร้างระดับชาติและระดับทวิภาคีตามที่ได้อธิบายไว้ในเนื้อหาและในภาคผนวกของ VPA และโครงสร้างอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการนำ VPA ไปปฏิบัติ โครงสร้างดังกล่าวมักจะรวมถึงองค์กรผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายของประเทศหุ้นส่วน หน่วยงานดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินงานร่วม

ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างดังกล่าวได้ในแกะกล่อง VPA หัวข้อโครงสร้างของ VPA

การพัฒนาระบบ ประเทศหุ้นส่วนจำเป็นต้องพัฒนาระบบที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และอาจต้องพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมา ถ้าองค์ประกอบของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ทั้งหมดตามที่อธิบายไว้ใน VPA ยังไม่สามารถปฏิบัติการได้ ประเทศส่งออกไม้ทั้งหมดที่ได้ลงนาม VPA เท่าที่ผ่านมา ต้องปรับปรุงระบบที่มีอยู่ให้ดีขึ้นก่อนจะสามารถก้าวสู่การออกใบรับรอง FLEGT ประเทศหุ้นส่วน จะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ โดยจะปรึกษาหารือกับ EU และจะบรรจุขอบเขตของงานของผู้ตรวจสอบอิสระนี้ไว้ในภาคผนวกของ VPA (โปรดดู การตรวจสอบที่เป็นอิสระ) กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้สามารถปฏิบัติงานได้ ได้แก่:

 • การพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นเพื่อรับรองการเป็นไม้ถูกกฎหมาย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • การออกกฎหมายรองรับระบบดังกล่าว
 • การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านบุคลากร ด้านเทคนิค และด้านสถาบันที่จำเป็นต่อการนำระบบต่างๆตามข้อตกลง VPA ไปปฏิบัติ

การสร้างกลไกการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ประเทศหุ้นส่วน VPA จะสร้างกลไกการแบ่งปันข้อมูลกับสาธารณะ โดยแสดงรายละเอียดไว้ใน ภาคผนวกของ VPA ที่ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

การประเมินระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ที่เป็นอิสระร่วมกัน ก่อนที่ประเทศหุ้นส่วน VPA จะสิ้นสุดการพัฒนาระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ และสามารถเริ่มการออกใบรับรอง FLEGT ได้ ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการให้มีการประเมินร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้เห็นชอบร่วมกันแล้วใน VPA

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ คณะกรรมการดำเนินงานร่วมจะมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระมาประเมินระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้แสดงไว้ในภาคผนวกของ VPA โดยทั่วไปการประเมินไม่ใช่กิจกรรมซึ่งจะทำเสร็จในครั้งเดียว ในกระบวนการ VPA ที่ผ่านมา การประเมินเกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนที่การออกใบรับรอง FLEGT จะสามารถเริ่มขึ้นได้ และเพื่อออกแบบระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ขั้นสุดท้ายให้สมบูรณ์

ผู้ประเมินจะรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานร่วม ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจว่าระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ทำงานได้ตามที่ตั้งใจหรือไม่ ถ้าระบบทำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้ คณะกรรมการดำเนินงานร่วมจะแนะนำให้การออกใบรับรอง FLEGT สามารถเริ่มขึ้นได้

การตัดสินใจเริ่มออกใบรับรอง FLEGT จะมีผลสืบเนื่องทางกฎหมายต่อทั้งสองฝ่าย แต่ละฝ่ายดำเนินการตามกระบวนการของตนเพื่อให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการต่อคำแนะนำที่ให้การออกใบรับรอง FLEGT เริ่มขึ้นได้ และวางมาตรการที่จำเป็นต่อการบังคับใช้การออกใบรับรอง FLEGT กระบวนการนี้ประกอบด้วย:

 • การออกใบรับรอง FLEGT
 • การสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่าง EU และเจ้าหน้าที่ของประเทศหุ้นส่วน
 • การแก้ไขกฎระเบียบ FLEGT ที่มอบอำนาจให้ EU ตรวจพิสูจน์ใบรับรอง FLEGT สำหรับไม้ที่เข้าสู่ตลาด EU

ผ่านมา มีเพียง VPA ของกานา และอินโดนีเซียเท่านั้นที่ดำเนินไปจนถึงขั้นการประเมินระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ร่วมกันแล้ว ในกรณีของอินโดนีเซีย ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการประเมินร่วมกันทำให้ EU และอินโดนีเซียได้พัฒนาและปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อการนำ VPA ไปสู่การปฏิบัติอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการวางแนวทางการออกใบรับรอง FLEGT แผนปฏิบัติการนี้เปิดเผยสู่สาธารณะ (โปรดดู ลิงก์ด้านล่าง)

การส่งออกไม้ที่มีใบรับรอง FLEGT และการควบคุมชายแดนของ EU เมื่อทั้งสองฝ่ายรู้สึกพอใจกับระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ ว่าทำงานได้ตามที่ตกลงกันใน VPA ประเทศหุ้นส่วนสามารถเริ่มออกใบรับรอง FLEGT ให้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกกฎหมายตามรายการที่แสดงไว้ในภาคผนวกของ VPA ที่ว่าด้วยขอบข่ายผลิตภัณฑ์ จากนั้นหน่วยงานศุลกากรในประเทศสมาชิก EU สามารถตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ที่มีใบรับรอง FLEGT ได้ที่ชายแดนและอนุญาตให้เข้าสู่ตลาด EU

โปรดดูแกะกล่อง VPA หัวข้อ การค้าขายผลิตภัณฑ์ที่มีใบรับรอง FLEGT

การปฏิรูปที่กว้างขึ้น VPA ที่ผ่านมาทั้งหมดยังได้ระบุถึงการปฏิรูปอื่นๆอีกที่ประเทศหุ้นส่วนจะดำเนินการ นอกเหนือจากการปฏิรูปธรรมาภิบาลและกฎหมายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้

โปรดดูแกะกล่อง VPA หัวข้อ การปฏิรูปกฎหมายอันเป็นผลจากกระบวนการ VPA

การติดตามผลกระทบ ทุก VPA จะผูกมัดทั้งสองฝ่ายให้พัฒนากรอบการทำงานเพื่อติดตามผลกระทบ ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินงานร่วมจะทำให้แน่ใจว่ามีการวางกรอบการทำงานเพื่อติดตามผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ VPA และจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบด้านลบ ด้านต่างๆ ที่จะทำการติดตามนั้นอาจรวมถึงประสิทธิภาพเชิงสถาบัน กระแสการค้า และพลวัตของตลาด การตัดไม้โดยผิดกฎหมาย สภาพป่าไม้ การดำรงชีวิตและความยากจน และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โปรดดู แกะกล่อง VPA หัวข้อการติดตามตรวจสอบ VPA

การสร้างความตระหนักรู้ ทั้งสองฝ่ายของ VPA และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อาจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ใน VPA และเพิ่มโอกาสให้ไม้ที่มีใบรับรอง FLEGT สามารถเห็นได้ง่ายในตลาด ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมที่ได้กล่าวไว้ในยุทธศาสตร์การสื่อสาร

โปรดดูแกะกล่อง VPA หัวข้อการสื่อสารในกระบวนการ VPA

ความท้าทายในการนำข้อตกลง VPA ไปสู่การปฏิบัติ

ภายหลังจากการเจรจากันภายในประเทศหุ้นส่วนและการเจรจาทวิภาคีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้น ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการนำข้อตกลงไปปฏิบัติกิจกรรมต่างๆจะขยับไปเป็นเรื่องของกระบวนการภายในประเทศหุ้นส่วน ทั้งการทำสัตยาบัน และการจัดทำระบบและการปฏิรูปที่จำเป็นต่างๆ การเปลี่ยนแปลงนี้อาจต้องนำผู้มีส่วนได้เสียที่ต่างกับขั้นตอนก่อนหน้าเข้าร่วม

รัฐบาลประเทศหุ้นส่วนจำเป็นจะต้องจัดเตรียมทรัพยากรไว้สำหรับใช้ในการนำข้อตกลง VPA ไปสู่การปฏิบัติและการให้ผู้มีส่วนได้เสียยังคงสามารถมีส่วนร่วมต่อไป ที่สำคัญการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติที่เคยเป็นมา ภาครัฐอาจต้องเผชิญกับการต้องรักษาสมดุลระหว่างการดำเนินการมิติด้านเทคนิคและมิติด้านธรรมาภิบาลของข้อตกลง

จากประสบการณ์ VPA ที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าโมเมนตัมมักถดถอยลง เมื่อเปลี่ยนจากขั้นตอนการเจรจามาสู่การนำไปปฏิบัติ การรักษาโมเมนตัมสามารถทำได้ถ้า EU และประเทศหุ้นส่วน VPA จัดทำโครงสร้างเฉพาะกาล เช่น 'คณะกรรมการร่วมก่อนขั้นตอนการปฏิบัติ' หรือ 'คณะกรรมการเตรียมการร่วม' เพื่อดำเนินงานในช่วงระหว่างหลังสิ้นสุดการเจรจา และก่อนการให้สัตยาบัน VPA คณะกรรมการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือคณะผู้แทน EU ภายในประเทศ ซึ่งเข้ามาทำหน้าที่แทน EC ในฐานะผู้นำฝ่ายสหภาพยุโรปในกระบวนการ VPA ภายหลังการเจรจาสิ้นสุดลง และทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลง

ความท้าทายใหม่อาจปรากฏขึ้น เมื่อกระบวนการ VPA เคลื่อนจากระยะการเจรจาสู่ระยะการนำไปปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชนมักตระหนักถึงความท้าทายของการปฏิบัติให้ถูกต้องตามนิยามความถูกต้องตามกฎหมายในระหว่างการนำไปปฏิบัติ ในกรณีของอินโดนีเซีย ในระยะการนำไปปฏิบัติ ภาคเฟอร์นิเจอร์พยายามลอบบี้เพื่อขอเงื่อนไขพิเศษ และขอเวลาเพิ่มขึ้นในการปรับตัวตามข้อกำหนดของ VPA

ประเด็นใหม่ๆที่ก่อตัวขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในภาคป่าไม้หลังจากที่เริ่มมีการเจรจา VPA แล้ว สามารถส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการนำไปปฏิบัติด้วยเช่นกัน เช่น กานาไม่ได้นำเข้าไม้เมื่อเริ่มเจรจา VPA แต่ปัจจุบันมีการนำเข้าไม้ ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน และต่อด้านอื่นๆ ของ VPA อีกด้วย

การคุกคามป่าไม่ได้มีแต่การทำไม้ไม่ถูกกฎหมาย การคุกคามที่กำลังมีมากขึ้นเกิดจากการเปลี่ยนพื้นที่ป่าไปทำเกษตรกรรมหรือทำเหมือง ซึ่งอาจสร้างความท้าทายใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้เช่นกัน ความท้าทายประการหนึ่งก็คือ จะจัดการกับไม้ที่ถูกโค่นเพื่อทำการเกษตรอย่างไรภายใต้กรอบของ VPA