Print Friendly and PDF


การตรวจสอบที่เป็นอิสระ

การตรวจสอบที่เป็นอิสระเป็นองค์ประกอบบังคับของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบที่เป็นอิสระเพื่อทบทวนและรายงานเกี่ยวกับระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และตรวจสอบว่าองค์ประ กอบต่างๆ ของระบบทำงานได้ดังเช่นบรรยายไว้ใน VPA ดังนั้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระจึงมีส่วนช่วยให้ VPA มีความน่าเชื่อถือ รายงานผู้ตรวจสอบอาจระบุถึงวิธีการต่างๆ สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานร่วมของ VPA ที่จะใช้ปรับปรุงระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้

รัฐบาลของประเทศหุ้นส่วน VPA แต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระจากการปรึกษาหารือกับสหภาพยุโรปผ่านกระบวนการที่ได้บรรยายไว้ในภาคผนวกของ VPA เรื่องการตรวจสอบที่เป็นอิสระ ภาคผนวกนี้ทำให้เกิดความชัดเจนว่าผู้ตรวจสอบจะต้องเป็นอิสระจากองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ VPA ทุกฉบับที่ได้รับการลงนามจะต้องมีการตรวจสอบโดยองค์กรตรวจสอบอาชีพที่ทำงานตามมาตรฐานนานาชาติ (ISO)

ภาคผนวกของ VPA เรื่องการตรวจสอบที่เป็นอิสระจะกำหนดขอบเขตงานสำหรับผู้ตรวจสอบอิสระ รวมถึงเวลาและวิธีการที่ผู้ตรวจสอบจะเข้าทำงานและเขียนรายงาน

บทบาทของผู้ตรวจสอบ

บทบาทของผู้ตรวจสอบในแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน โดยอาจรวมถึง

 • การประเมินทุกแง่มุมของ ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้เพื่อตรวจสอบว่าระบบนั้นทำหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ใน VPA
 • ระบุถึงข้อบกพร่องในระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
 • การประเมินประสิทธิผลของมาตรการแก้ไขต่างๆ
 • การประเมินว่าการจัดการข้อมูลนั้นช่วยในการตัดสินใจออกใบรับรอง FLEGT อย่างถูกต้องหรือไม่
 • การประเมินขั้นตอนของ EU สำหรับการอนุญาตให้ไม้ที่มีใบรับรองเข้าสู่ตลาด EU
 • การประเมินว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจพิสูจน์เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ในคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย
 • การประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจพิสูจน์
 • การประเมินว่าการรายงานเรื่องฝ่าฝืนกฎหมายของหน่วยงานผู้มีอำนาจตรงประเด็นเพียงใด
 • การประเมินการทำงานของกลไกการจัดการข้อร้องเรียนที่ครอบคลุมถึงการร้องทุกข์ของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการนำระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายไปปฏิบัติและ/หรือกิจกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระต่างๆ
 • การประเมินระบบการติดตามไม้ระหว่างการขนส่งที่ใช้งานอยู่
 • การตรวจสอบข้ามในประเทศหุ้นส่วน VPA เกี่ยวกับใบรับรอง FLEGT ที่ส่งมาที่ EU กับข้อมูลที่ EU มีอยู่เกี่ยวกับใบรับรอง FLEGT ที่ได้รับ

บทบาทสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ตรวจสอบอิสระจะหาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ได้รับผลกระทบจากระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ VPA บางฉบับจะระบุอย่างชัดเจนว่าองค์กรภาคประชาสังคมสามารถและควรที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ตรวจสอบอิสระในเชิงรุก บาง VPA ยังได้สร้างบทบาทให้กลุ่มประชาสังคมเป็นผู้สังเกตการณ์อิสระ โปรดดูกล่อง ‘การตรวจสอบที่เป็นอิสระเปรียบเทียบกับการสังเกตการณ์โดยอิสระ'

การตรวจสอบที่เป็นอิสระเปรียบเทียบกับการสังเกตการณ์โดยอิสระ

VPA บางฉบับยอมรับบทบาทของผู้สังเกตการณ์อิสระเพิ่มเติมจากการตรวจสอบที่เป็นอิสระซึ่งบังคับไว้ ส่วนที่แตกต่างจากการเป็นผู้สังเกตการณ์ที่เป็นอิสระ คือผู้ตรวจสอบอิสระ ไม่ต้องตรวจติดตามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับป่าไม้หรือประเมินว่าผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ผู้ตรวจสอบจะมุ่งเน้นไปที่ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ทั้งหมดและความสามารถของระบบในการทำหน้าที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสังเกตการณ์ที่เป็นอิสระ โปรดดูที่หมวดแกะกล่อง VPA หัวข้อ การติดตามกระบวนการ VPA

ความถี่ของการตรวจสอบและรายงาน

EU และประเทศหุ้นส่วน VPA ตกลงยินยอมในเรื่องความถี่ของการตรวจสอบระหว่างการเจรจา จนถึงปัจจุบัน VPA ส่วนใหญ่ระบุว่าการตรวจสอบจะเกิดขึ้นอย่างน้อยทุกหกเดือนเมื่อประเทศหุ้นส่วนอยู่ระหว่างการเตรียมออกใบรับรอง FLEGT หลังจากที่การออกใบรับรอง FLEGT เริ่มต้นขึ้น การตรวจสอบจะดำเนินการปีละครั้ง ผู้ตรวจสอบอาจทำการสุ่มตรวจด้วย นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบจะส่งรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานร่วมที่ EU และประเทศหุ้นส่วน VPA จัดตั้งขึ้น สรุปของรายงานต่างๆ จะเผยแพร่สู่สาธารณะ

โปรดดูที่หมวดแกะกล่อง VPA หัวข้อ ภาคผนวกของ VPA เรื่องการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

หมายเหตุเรื่องชื่อ

บาง VPA จะเรียกการตรวจสอบที่เป็นอิสระในชื่ออื่น กานาเรียกการตรวจสอบที่เป็นอิสระว่า ‘independent monitoring (การตรวจติดตามที่เป็นอิสระ)' ในขณะที่อินโดนีเซียจะเรียกว่า ‘periodic evaluation (การประเมินตามคาบเวลา)' แต่ไม่ว่าชื่อจะแตกต่างกันอย่างไร แต่หลักการต่างๆ ยังคงเหมือนกัน