Print Friendly and PDF


การลงนามย่อ การลงนาม และการให้สัตยาบันของ VPA

ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) จะมีผลบังคับใช้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อ สภานิติบัญญัติของทั้งสองฝ่ายให้สัตยาบันตามขั้นตอนทั่วไปของตนในการให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างประเทศ กระบวนการนี้อาจใช้เวลานานหลายเดือนไปจนมากกว่าหนึ่งปี โดยมีสามขั้นตอนหลัก คือ การลงนามย่อ การลงนาม และการให้สัตยาบัน

  1. การลงนามย่อ การลงนามย่อใน VPA โดย EC และรัฐบาลของประเทศหุ้นส่วน ถือเป็นการสิ้นสุดการเจรจา แต่ไม่รวมถึงการลงนามอย่างเป็นทางการ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ การลงนามย่อยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายยอมรับถ้อยคำในเอกสารลงนามย่อ ว่าคือถ้อยคำที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ การลงนามย่อไม่ได้แสดงนัยถึงความยินยอมให้มีการลงนาม หรือการให้สัตยาบันที่ตามมา
  2. การลงนาม ในช่วงเวลาระหว่างการลงนามย่อและการลงนามใน VPA แต่ละฝ่ายต้องยืนยันข้อตกลงผ่านโครงสร้างการตัดสินใจของตน ในประเทศหุ้นส่วน กระบวนการนี้อาจเกี่ยวข้องกับการออกเสียงลงคะแนนในรัฐสภา และ/หรือ ได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดี หรือนายกรัฐมนตรี เมื่อทั้งสองฝ่ายลงนามใน VPA ถือว่าทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตจำนงอย่างเป็นทางการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหากมีการให้สัตยาบัน ตามกฎหมายระหว่างประเทศ การลงนามมีผลผูกพันเจ้าของลายมือชื่อ 'มิให้ล้มเลิกจุดประสงค์และเป้าหมายของข้อตกลง'
  3. การให้สัตยาบัน หรือ ‘การสรุป' ข้อผูกพันใน VPA จะมีผลผูกพันทุกฝ่ายเมื่อแต่ละฝ่ายให้สัตยาบันในข้อตกลงแล้วเท่านั้น และกรอบเวลาการเข้าสู่การบังคับใช้ได้ผ่านไปแล้วหากมีการกำหนดไว้ใน VPA แต่ละฝ่ายปฏิบัติตามมาตรฐานการให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างประเทศของตน ซึ่งอาจเกี่ยวพันถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยรัฐสภาเป็นต้น ตัวอย่างเช่น ใน EU การให้สัตยาบันจะรวมถึงขั้นตอนที่เกี่ยวพันถึงประเทศสมาชิก EU รัฐสภาของประเทศสมาชิก และรัฐสภายุโรป ทันทีที่ขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสิ้น คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปจะลงมติยอมรับการตัดสินใจเพื่อสรุปการให้สัตยาบันของ VPA

ในเวลาที่มีการให้สัตยาบัน ทั้งสองฝ่ายบอกกล่าวซึ่งกันและกันว่ากระบวนการให้สัตยาบันสิ้นสุดแล้ว จากนั้นโครงสร้างที่เป็นระเบียบแบบแผน และข้อผูกพันของข้อตกลงจะเข้าสู่การมีผลบังคับใช้ ใน EU คำประกาศนี้จะได้รับการตีพิมพ์ไว้ใน Official Journal of the European Union ในขั้นนี้ EC และประเทศหุ้นส่วนออกประกาศอย่างเป็นทางการ และคณะกรรมการดำเนินงานร่วม (Joint Implementation Committee) สามารถปฏิบัติงานได้

แม้การให้สัตยาบันจะหมายถึงการเริ่มนำ VPA ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ แต่กระบวนการ VPA ส่วนใหญ่ที่ผ่านมา เริ่มกิจกรรมเพื่อการนำไปปฏิบัติก่อนที่กระบวนการให้สัตยาบันจะจบลง ในบางประเทศ ทั้งสองฝ่ายจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วมระหว่างกาล (Interrim Joint Implementation Committee (JIC) หรือ pre-JIC เพื่อรักษาแรงกระตุ้นช่วงระหว่างการลงนามย่อ และการให้สัตยาบัน

ในแง่กฎหมาย VPA มีผลบังคับใช้เมื่อทั้งสองฝ่ายได้บอกกล่าวซึ่งกันและกันว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการให้สัตยาบันครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามการมีผลบังคับใช้ไม่ได้แสดงนัยว่า การออกใบรับรอง FLEGTสามารถเริ่มขึ้นได้ ในแง่ปฏิบัติ หลังจากข้อตกลงมีผลบังคับใช้ มีงานจำนวนมากเกิดขึ้นในการนำ VPA ไปปฏิบัติก่อนการออกใบรับรอง FLEGT

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

Falconer, J. 2013. Overview of VPA processes: opportunities and challenges for projects to advance FLEGT. Presentation to FLEGT Project coordination meeting. 9 October 2013, Brussels. [ดาวน์โหลดไฟล์การนำเสนอ PowerPoint]