Print Friendly and PDF


คณะกรรมการดำเนินงานร่วม VPA

ในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) สหภาพยุโรปและประเทศหุ้นส่วนจะตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วม วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการชุดนี้คือการกำกับดูแลการนำ VPA ไปปฏิบัติ คณะกรรมการมีทั้งการประชุมด้านเทคนิคและการเมือง สมาชิกของคณะกรรมการจะเป็นตัวแทนของสหภาพยุโรปและประเทศหุ้นส่วน VPA ภาคผนวกของ VPA หรือเนื้อหาหลักของ VPA จะบรรยายถึงวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานร่วมนี้

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการดำเนินงานร่วมจะเริ่มทำงานได้ก็ต่อเมื่อภาคีของ VPA ทั้งสองฝ่ายให้สัตยาบันในข้อตกลง นั่นหมายความว่าจะมีช่องว่างในการกำกับดูแลการนำไปปฏิบัติในช่วงเวลาระหว่างที่ภาคีทั้งสองลงนามใน VPA เมื่อสิ้นสุดระยะการเจรจาและให้สัตยาบัน

ดังนั้น ในกระบวนการ VPA ต่างๆ ภาคีทั้งสองได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วมระหว่างกาลเพื่อทำการกำกับดูแลในช่วงเวลาระหว่างการลงนามและการให้สัตยาบัน

ประเทศคู่ค้าของ VPA บางประเทศมีชื่อต่างกันสำหรับคณะกรรมการดำเนินการร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น ในกานา คณะกรรมการนี้ใช้ชื่อว่า Joint Monitoring and Review Mechanism ในคาเมรูนจะใช้ว่า Joint Implementation Council

กิจกรรมของคณะกรรมการดำเนินงานร่วม

เนื้อหาหลักหรือภาคผนวกของ VPA บรรยายถึงจุดประสงค์ หลักการ และการดำเนินงานของคณะกรรมการนี้ ดูที่หมวดแกะกล่อง VPA หัวข้อ ภาคผนวกเรื่องคณะกรรมการดำเนินงานร่วม

VPA ส่วนใหญ่จะมีภาคผนวกแยกที่กล่าวถึงกำหนดการนำไปปฏิบัติอย่างละเอียด กำหนดการนี้เป็นหลักพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานร่วมในการสร้างแผนการทำงานและติดตามความคืบหน้า

ส่วนหนึ่งของหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่

 • ตกลงยินยอมในกำหนดการการนำไปปฏิบัติและประเมินความคืบหน้า
 • จัดกำหนดการสำหรับการนำไปปฏิบัติ แผนการทำงานประจำปี และประเด็นเรื่องที่สำคัญ
 • จัดการกับข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลจากผู้มีส่วนได้เสียในประเทศหุ้นส่วนหรือสหภาพยุโรป
 • กำกับดูแลการประเมินร่วมสำหรับระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ เพื่อกำหนดว่าเมื่อใดที่ระบบจะพร้อม
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวันที่สำหรับการออกใบรับรอง FLEGT ที่จะเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ
 • ทบทวนรายงานต่างๆ ในเรื่อง ผู้ตรวจสอบอิสระ และผู้ติดตามตลาดค้าไม้ที่เป็นอิสระ
 • แก้ไขข้อพิพาทซึ่งเกิดระหว่างภาคีต่างๆ
 • ทบทวนและแนะนำการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาคผนวกของ VPA
 • กำหนดกรอบงานเพื่อติดตามผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของ VPA และตอบสนองต่อสิ่งที่พบจากการติดตามผลกระทบ
 • ตีพิมพ์ข้อสรุปสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

ในบางประเทศ คณะกรรมการดำเนินงานร่วมได้กลายเป็นเวทีเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แจ้งปัญหาด้านธรรมาภิบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับป่าไม้ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ใน VPA

รายงานประจำปีของคณะกรรมการดำเนินงานร่วม

รายงานประจำปีของคณะกรรมการดำเนินงานร่วมอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้

 • ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ของ VPA และในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนำ VPA ไปปฏิบัติ
 • ปริมาณการค้าไม้ที่ได้รับใบรับรอง FLEGT
 • การดำเนินการเพื่อป้องกันการนำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ผิดกฎหมาย หรือเพื่อป้องกันการค้าหรือนำไม้ผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดภายในประเทศ
 • กรณีต่างๆ ของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแผนการออกใบรับรอง FLEGT และการดำเนินการเพื่อจัดการกับกรณีเหล่านี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการดำเนินงานร่วม

ประธานร่วม ประธานร่วมของคณะกรรมการดำเนินงานร่วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลจากประเทศหุ้นส่วน เช่น รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบต่อป่าไม้และเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะผู้แทนจากสหภาพยุโรปในประเทศหุ้นส่วน เช่น หัวหน้าคณะผู้แทนจากสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป คณะผู้แทนจากสหภาพยุโรปในประเทศหุ้นส่วน VPA จะเป็นผู้นำสำหรับสหภาพยุโรปและจะเชิญตัวแทนจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อเข้าร่วมในทีมสหภาพยุโรป ตัวแทนจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่น่าจะเข้าร่วมคือตัวแทนจากประเทศที่มีผลประโยชน์ในภาคป่าไม้ ผลประโยชน์ในการค้าไม้กับประเทศหุ้นส่วน หรือผู้ที่มีโปรแกรมพัฒนาความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้นๆ

ประเทศหุ้นส่วน VPA โดยปกติแล้วตัวแทนจากประเทศหุ้นส่วนมักจะประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานกำกับดูแลป่าไม้ของรัฐ หน่วยงานออกใบรับรอง FLEGT กระทรวงและกรมกองของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไปปฏิบัติ เช่น ศุลกากรและกระทรวงหรือกรมอื่นๆ ที่รับผิดชอบในเรื่องการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และ/หรือกิจการต่างประเทศ ใน VPA ส่วนใหญ่ที่มีการให้สัตยาบันจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลของประเทศหุ้นส่วนได้รวมตัวแทนจากภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม และ/หรือชุมชนในคณะกรรมการดำเนินงานร่วมต่างๆ อีกทางเลือกหนึ่งคือรัฐบาลจะกำหนดวิธีการต่างๆ สำหรับคณะกรรมการให้ผลป้อนกลับแก่โครงสร้างผู้มีส่วนได้เสีย ประเทศหุ้นส่วน VPA บางประเทศได้จัดให้มีสมาชิกรัฐสภาและ/หรือผู้มีอำนาจตามธรรมเนียมปฏิบัติมีที่นั่งในคณะกรรมการ

ผู้สังเกตการณ์ คณะกรรมการดำเนินงานร่วมแต่ละคณะมีพลวัตและชุดของผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญเข้าประชุมเฉพาะตัว ทั้งสองภาคีจะเชิญผู้มีส่วนได้เสียและผู้สังเกตการณ์อื่นๆ เพื่อเข้าร่วมในการประชุมโดยผ่านการยินยอมร่วมกัน ผู้สังเกตการณ์อาจ

 • จัดหาความเชี่ยวชาญจำเพาะด้าน ยกตัวอย่างเช่น รายงานจากที่ปรึกษาในสิ่งที่พบ
 • พยายามที่จะทำความเข้าใจในความต้องการและข้อกังวลของ VPA ตัวอย่างเช่น หุ้นส่วนผู้บริจาค
 • ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกของทีมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศสมาชิก EU หรือองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศหุ้นส่วน สมาชิกเหล่านี้จะเพิ่มเข้าในจำนวนของบุคคลที่เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการอยู่แล้ว

สำนักเลขาธิการ จนถึงปัจจุบันในประเทศหุ้นส่วน VPA ส่วนใหญ่ รัฐบาลจะจัดหาสำนักเลขาธิการเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการดำเนินงานร่วมในการจัดเตรียมการประชุม ประสานงานกิจกรรมและการสื่อสาร ในอินโดนีเซีย สำนักเลขาธิการจะอยู่ในโครงสร้างของรัฐบาลอินโดนีเซีย แต่จะมีประธานร่วมโดยคณะผู้แทนจากสหภาพยุโรปและกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

Liberia-EU. 2012. Progress Report: Moving Towards VPA Implementation. Preparation for the Implementation of the FLEGT Voluntary Partnership Agreement. 2011–2012. [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]

Ghana-EU. 2012. Annual Report 2012: Implementing the Ghana-EU Voluntary Partnership Agreement [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]

Cameroon-EU. 2013. Joint Annual Report 2013: On the Implementation of the FLEGT VPA in Cameroon [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF; ภาษาฝรั่งเศส]