Print Friendly and PDF


ภาคผนวกของ VPA เรื่องนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

จุดประสงค์ของภาคผนวกของ VPA เรื่องคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายคือเพื่อระบุถึงกฎหมายระดับชาติที่ประเทศหุ้นส่วนในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) จะใช้เพื่อบ่งชี้ว่าไม้ถูกกฎหมายหรือไม่และบรรยายถึงกระบวนการในการเก็บรวมรวมหลักฐานเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย

คำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายเป็นหัวใจของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ของประเทศนั้นๆ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ต้องปฏิบัติตามคำนิยามนี้เพื่อรับใบรับรอง FLEGT แม้ว่า VPA ทั้งหมดจะมีภาคผนวกเรื่องระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย บางประเทศจะใส่คำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายไว้ในภาคผนวกที่แยกต่างหาก

คำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย เกิดจากการปรึกษาหารือกันของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายตั้งแต่ตอนต้นของกระบวนการ VPA ในขณะที่ผู้มีส่วนได้เสียมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันทำให้มักเกิดความขัดแย้งขึ้นในภาคป่าไม้ของประเทศออกมาในช่วงเริ่มการปรึกษาหารือนี้ รัฐบาลของประเทศส่งออกไม้มีความรับผิดชอบในการส่งเสริมให้เกิดการเสวนาและสร้างความเป็นเอกฉันท์ในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้การปรึกษาหารือของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายสามารถสื่อสารในเรื่องต่อไปนี้ได้อย่างชัดเจน

  • สิ่งที่ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้กำหนดให้ต้องมี
  • ข้อบังคับทางกฎหมายใดที่ต้องบังคับใช้ให้ดีขึ้น
  • แง่มุมใดของกรอบกฎหมายที่จำเป็นต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

ขอบเขตของคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วนหนึ่งของการเสวนาของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายเน้นที่ขอบเขตของความถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจว่าจะรวมเอาการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ เช่น ป่าไม้ตามธรรมชาติหรือสวนป่า และแง่มุมต่างๆ ของการบริหารจัดการ เช่น การจัดสรรใบอนุญาต สิทธิในการขาย หรือขั้นตอนกระบวนการส่งออก ไว้ในคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย เป้าหมายของการเสวนาคือการสร้างคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายที่ชัดเจนซึ่งสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามได้จริง

คำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะต้องครอบคลุมมากกว่าเพียงแค่สิทธิทางกฎหมายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และจำหน่ายไม้เท่านั้น สหภาพยุโรปคาดไว้ว่าคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย จะครอบคลุมแกนหลักสามประการของความยั่งยืน (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) การปรึกษาหารือกันของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายจะทำให้เกิดโอกาสในการทำให้มั่นใจได้ว่าคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายนั้นน่าเชื่อถือและเป็น ประโยชน์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

กฎหมายต่างๆ ที่ประกอบด้วยคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่

  • รัฐธรรมนูญของประเทศ
  • กฎหมายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ภาษี การค้า การจ้างงาน สิ่งแวดล้อม ประกันสังคม การสงวนความหลากหลายทางชีวภาพและเสรีภาพในเรื่องข้อมูลข่าวสาร
  • กฎหมายจารีตประเพณี
  • สนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม

VPA ให้นิยามความถูกต้องตามกฎหมายสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการ VPA บางกระบวนการ การอภิปรายของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายในเรื่องคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายได้ระบุถึงช่องว่างหรือความไม่สอดคล้องกันในกฎหมายที่มีอยู่เดิม กระบวนการ VPA สามารถระบุได้ถึงการปฏิรูปกฎหมายและ/หรือนโยบายเพื่อจัดการกับช่องว่างเหล่านี้ ประเทศกานาได้มีการปฏิรูปเพื่อจัดการกับช่องว่างในภาคผนวกเรื่องคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย ใน VPA อื่นๆ ภาคผนวกเรื่องมาตรการประกอบได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิรูป

โครงสร้างของภาคผนวกเกี่ยวกับคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

VPA ส่วนใหญ่จะมีตาราง ซึ่งเรียกว่าตารางความถูกต้องตามกฎหมายหรือเมทริกซ์ความถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อแสดงคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย ตารางเหล่านี้จะสรุปเค้าโครงข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งปกติแล้วจะเรียกว่า ‘ตัวบ่งชี้' ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย ตารางเหล่านี้ยังบรรยายถึงวิธีที่หน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศนั้นๆ ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย

ประเทศหุ้นส่วน VPA แสดงข้อมูลเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายในหลายรูปแบบตามความต้องการ สถานการณ์ และระบบที่มีอยู่เดิม ผลก็คือ ภาคผนวกเรื่องคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายอาจรวมเอาเมทริกซ์ความถูกต้องตามกฎหมายหลายเมทริกซ์ที่ใช้กับมาตรฐานที่แตกต่างกันกับแหล่งที่มา ของไม้ต่างๆ กัน เช่น ป่าชุมชน สวนป่า หรือป่าสัมปทาน ยกตัวอย่างเช่น

  • อินโดนีเซียมีเมทริกซ์ความถูกต้องตามกฎหมายจำนวนมากสำหรับการถือสิทธิแบบต่างๆ
  • คาเมรูนมีเมทริกซ์ความถูกต้องตามกฎหมายจำนวนมากสำหรับป่าไม้ และสิทธิในการขายแบบต่างๆ
  • กานามีเมทริกซ์ความถูกต้องตามกฎหมายเมทริกซ์เดียวที่ใช้ร่วมกับห่วงโซ่อุปทานสำหรับไม้และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ที่ได้จากป่าไม้ทุกประเภท

เมทริกซ์ความถูกต้องตามกฎหมายอาจดูซับซ้อนในช่วงแรก แต่จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าต้องการองค์ประกอบใดของกฎหมาย ต้องใช้หลักฐานใดเพื่อแสดงการปฏิบัติตาม และแง่มุมใดที่จะต้องติดตามอย่างเป็นระบบ

หมายเหตุเรื่องการตั้งชื่อภาคผนวกเรื่องคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

ชื่อของภาคผนวกเรื่องคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายอาจแตกต่างกันไปตาม VPA คาเมรูนและสาธารณรัฐคองโกเรียกภาคผนวกต่างๆ ว่า ‘เมทริกซ์ความถูกต้องตามกฎหมาย' สาธารณรัฐแอฟริกากลางและอินโดนีเซียเรียกภาคผนวกต่างๆ ว่า ‘คำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย' และกานาเรียกภาคผนวกว่า ‘กฎหมายที่ต้องนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย' ไลบีเรียรวมคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายเข้าในภาคผนวกเรื่องระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

EU. 2007. FLEGT Briefing Note 02: What is legal timber? European Union. [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]

EU. 2007. FLEGT Briefing Note 03: A timber legality assurance system. European Union. [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]