Print Friendly and PDF


คำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

นิยามความถูกต้องตามกฎหมายในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจแต่ละฉบับจะแสดงอย่างชัดเจนถึงประเด็นต่างๆของกฎหมายของประเทศหุ้นส่วนซึ่งระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้จะทำการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นระบบว่ามีการปฏิบัติตามหรือไม่ เจตนารมณ์ของ VPA นั้นไม่ใช่เพื่อดำเนินการซ้ำรอยกฎหมายทั้งหมดของประเทศ แต่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มข้อกำหนดทางกฎหมายที่ผู้มีส่วนได้เสียของประเทศนั้นเห็นว่ามีความสำคัญมากที่สุด

นิยามความถูกต้องตามกฎหมายจะทำให้เกิดความชัดเจน ซึ่งจะทำให้การระบุว่าไม้ใดถูกกฎหมายหรือไม่มีความชัดเจนขึ้น นิยามความถูกต้องตามกฎหมายจะมีประโยชน์เป็นพิเศษในกรณีที่ประเทศนั้นมีกฎหมายจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับภาคป่าไม้ เมื่อการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องท้าทายหรือเมื่อมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างกฎหมายฉบับต่างๆ

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่อ้างถึงในนิยามความถูกต้องตามกฎหมายจะถือว่าถูกกฎหมายภายใต้ VPA ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าถูกกฎหมายจะมีสิทธิ์ได้รับใบรับรอง FLEGT ดังนั้นนิยามความถูกต้องตามกฎหมายจึงเป็นหัวใจของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ แง่มุมด้านเทคนิคอื่นๆ ของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้จะได้มาจากนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

ขอบเขตของนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

นิยามความถูกต้องตามกฎหมายควรรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด จากการจัดสรรสิทธิการทำไม้ผ่านการแปรรูปและการขนส่งไปจนถึงการส่งออกและการแบ่งปันผลประโยชน์

นอกจากนี้ นิยามความถูกต้องตามกฎหมายควรสะท้อนถึงข้อห่วงใยของผู้มีส่วนได้เสียของประเทศและองค์ประกอบต่างๆ ของกรอบกฎหมายของประเทศที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการจะให้รวมเข้าไว้ด้วย

ดังนั้นขอบเขตของนิยามความถูกต้องตามกฎหมายจึงครอบคลุมมากกว่าเพียงกฎหมายป่าไม้ แต่อาจรวมถึงบางส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี การค้า การจ้างงาน ประกันสังคม การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เสรีภาพในเรื่องข้อมูลข่าวสาร และกฎหมายจารีตประเพณี

สหภาพยุโรปวางตัวเป็นกลางในเรื่องเนื้อหาของนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย แต่คาดหวังว่าประเทศหุ้นส่วนจะตีกรอบนิยามที่ครอบคลุมเสาหลักสามประการของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้นิยามความถูกต้องตามกฎหมายเชื่อถือได้ นิยามความถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียของประเทศบรรลุฉันทามติในเรื่องนิยามความถูกต้องตามกฎหมายผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่นำเอาทุกกลุ่มมาพูดคุยกัน การสานเสวนาอย่างรอบด้านของผู้มีส่วนได้เสียพหุภาคีในเรื่องนิยามความถูกต้องตามกฎหมายอาจระบุถึงการปฏิรูปต่างๆ ที่จำเป็นด้วยการเผยให้เห็นถึงช่องว่าง ความไม่สอดคล้องกัน หรือการซ้อนทับกันของกฎหมาย

แนวทางในการนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

ประเทศหุ้นส่วนแต่ละประเทศจะใช้แนวทางของตนในการเลือกวิธีการพิจารณาและกำหนดนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย ในกระบวนการ VPA ส่วนใหญ่ แนวทางที่ประเทศหุ้นส่วนใช้จะมีขั้นตอนต่างๆ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 8 กระบวนการต่างๆ ไม่ได้มีเพียงทิศทางเดียว เนื่องจากมีผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย

 

 

รูปที่ 8 ตัวอย่างของกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียของประเทศสามารถตกลงกันในการนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

ในกระบวนการ VPA ส่วนใหญ่ ขั้นตอนแรกในการกำหนดนิยามความถูกต้องตามกฎหมายคือกระบวนการปรึกษาหารือของผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ในขั้นตอนนี้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอาจพูดคุยกันภายในกลุ่มเพื่อให้ได้จุดยืนร่วมกันในเรื่องลำดับความสำคัญของการกำหนดนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีการรับรู้ต่อกฎหมายที่แตกต่างกัน สำหรับภาครัฐบาลแล้ว ความสนใจจะอยู่ที่การใช้และบังคับใช้กฎหมาย สำหรับบริษัทแล้ว ความท้าทายจะอยู่ที่การปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับชุมชนจะสนใจในเรื่องการพึ่งพากฎหมายเพื่อรักษาสิทธิ์ กระบวนการผู้มีส่วนได้เสียพหุภาคีควรทำให้ได้นิยามความถูกต้องตามกฎหมายที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่ม ได้รับการสนับสนุนจากแต่ละกลุ่ม และดังนั้นจึงทำให้เกิดนิยามที่สมจริงและนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง

ผู้มีส่วนได้เสียวิเคราะห์หมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อตัดสินใจว่าข้อกฎหมายใดบ้างที่ VPA ควรกำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม การตัดสินใจว่าจะใช้ข้อกฎหมายใดบ้างเป็นงานที่หนัก ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอินโดนีเซียมีกฎหมายระดับชาติหรือกฎหมายท้องถิ่นมากกว่า 900 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับภาคป่าไม้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

นิยามความถูกต้องตามกฎหมายไม่จำเป็นต้องรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่จะต้องระบุถึงข้อกฎหมายที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและจะสามารถตรวจพิสูจน์ได้จริงว่ามีการปฏิบัติตามหรือไม่ ผู้มีส่วนได้เสียอาจระบุถึงช่องว่างหรือความไม่สอดคล้องกันของกฎหมายต่างๆ ที่บ่งชี้ถึงความจำเป็นที่ต้องทำการปฏิรูป

ทีมเจรจาระดับชาติร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายโดยอิงตามข้อมูลจากกระบวนการปรึกษาหารือของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย แต่ละประเทศจะมีแนวทางในการร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายที่แตกต่างกัน ทีมเจรจาบางทีมจะร่างนิยามเอง ทีมอื่นๆ จะสร้างคณะทำงานของผู้มีส่วนได้เสียพหุภาคีเพื่อจัดทำร่างนิยาม ในบางประเทศ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศเพื่อร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

นิยามความถูกต้องตามกฎหมายอาจครอบคลุมถึงแง่มุมต่างๆ ต่อไปนี้ของการผลิตไม้

การจัดสรรกรรมสิทธิ์ในป่าไม้

การจัดสรรสิทธิการเก็บเกี่ยวตัดไม้

การจัดการป่าไม้

การเคารพสิทธิในการครอบครอง/สิทธิการใช้ประโยชน์

สัญญาประชาคมกับชุมชน

การแปรรูปไม้

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดในการขนส่งไม้

ข้อกำหนดด้านแรงงาน

สุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน

ภาระผูกพันทางสังคมของบริษัท

ขั้นตอนการนำเข้า

ภาษีและค่าธรรมเนียม

การค้าและการส่งออก

 

บางประเทศทำการปรับปรุงนิยามความถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้วิธีการทดสอบภาคสนาม การทดสอบภาคสนามจะให้โอกาสในการระบุช่องว่างและปัญหาต่างๆ ของข้อกฎหมายและวิธีการที่จะตรวจพิสูจน์ว่ามีการปฏิบัติตามหรือไม่

นิยามความถูกต้องตามกฎหมายท้ายที่สุดจะอยู่ในรูปตารางที่เรียกว่า ตารางความถูกต้องตามกฎหมาย (legality grid หรือ legality matrix) ตารางนี้จะแสดงตัวชี้วัดถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะระบุตามข้อกำหนดต่างๆ ในกฎหมายและระบุถึงหลักฐานที่จำเป็นเพื่อพิสูจน์ถึงการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้น ตารางยังบรรยายถึงวิธีการตรวจพิสูจน์ว่ามีการปฏิบัติตามหรือไม่ VPA บางฉบับมีนิยามความถูกต้องตามกฎหมายที่แตกต่างกันตามแหล่งที่มาของไม้ เช่น จากสวนป่า หรือ พื้นที่สัมปทานการทำไม้

หากต้องการอ่านเพิ่มเติมว่านิยามความถูกต้องตามกฎหมายแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละ VPA โปรดอ่านเพิ่มเติมในแกะกล่อง VPA หัวข้อภาคผนวกของ VPA เรื่องนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย