Print Friendly and PDF


โครงสร้างการเจรจาระดับชาติในไลบีเรีย

คณะกรรมการกำกับการทำงาน

สมาชิกในคณะกรรมการกำกับการทำงานจะประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐบาล 9 คน ตัวแทนจากภาคเอกชน 3 คน ตัวแทนจากพันธมิตร NGO 4 คน และตัวแทนจากชุมชน 7 คน

คณะกรรมการเจรจา

สมาชิกของคณะกรรมการเจรจาประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ตัวแทนจากรัฐบาล 9 คน ตัวแทนจาก ภาคเอกชน 1 คน และตัวแทนจากภาคประชาสังคม 1 คน

เวทีของผู้มีส่วนได้เสีย

โครงสร้างของผู้มีส่วนได้เสียจะประกอบด้วย:

ภาคเอกชน: สมาคมไม้แห่งไลบีเรีย; สมาคมผู้ตัดไม้แห่งไลบีเรีย

ภาคประชาสังคม: NGO Coalition for Liberia (องค์กรสมาชิก 24 องค์กร)

ชุมชน: ห้าเวทีซึ่งเป็นตัวแทนของ 15–20 ชุมชน

ข้อมูลเพิ่มเติม