Print Friendly and PDF


ผู้มีส่วนได้เสียภาครัฐบาลแห่งชาติ

ภายในรัฐบาลแห่งชาติของประเทศส่งออกไม้ มีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่ต่างก็มีผลประโยชน์ของตนโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ตัวอย่างเช่น หลายกระทรวงมีความสนใจในภาคป่าไม้ ผู้มีส่วนได้เสียภาครัฐบาลอาจได้แก่

  • กระทรวงการคลัง เช่น มีความสนใจในการเพิ่มรายได้ภาษีจากภาคป่าไม้ ก็จะทำให้ภาคธุรกิจนอกระบบเข้าสู่โครงสร้างตามระเบียบแบบแผน และกำจัดความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  • กระทรวงสิ่งแวดล้อม มีความสนใจในการส่งเสริมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในภาคป่าไม้
  • กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีความสนใจในการกำจัดการกระทำผิดเกี่ยวกับป่า และกลุ่มอาชญากรต่างๆ
  • กระทรวงการค้า มีความสนใจในการส่งเสริมการส่งออกไม้ การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นกับประเทศอื่น และการพัฒนาความน่าเชื่อถือของภาคป่าไม้ให้ดีขึ้น
  • เจ้าหน้าที่ศุลกากร มีความสนใจในระบบการทำงานที่ง่ายขึ้น
  • กระทรวงการต่างประเทศ มีความสนใจในประโยชน์ทางการทูตของนโยบายป่าไม้ระหว่างประเทศ หรือการพัฒนาภาพลักษณ์ของประเทศให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียภายในประเทศที่แตกต่างกัน อาจก่อให้เกิดการแก่งแย่งกัน (โปรดดูเนื้อหาในกรอบ ‘การแก่งแย่งผลประโยชน์ในคาเมรูน') แม้แต่ในกระทรวงของรัฐก็อาจมีอำนาจที่ทรงอิทธิพลมาดึงให้ไปในทิศทางต่างๆ และเช่นกัน ก็อาจมีผู้มีส่วนได้เสียในรัฐบาลที่คัดค้านการปฏิรูปภาคป่าไม้ซึ่งกำหนดโดย VPA ผู้คัดค้านอาจไม่เข้าใจใน VPA หรืออาจทนกับการสูญเสียอำนาจ หรือทรัพย์สินถ้ามีการนำ VPA มาดำเนินการ

อีกประเด็น คือ หน่วยงานรัฐบาลแต่ละหน่วยมีความรับผิดชอบ หรืออำนาจรัฐในห่วงโซ่อุปทานของไม้ในส่วนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การประสานงานและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐอาจขาดประสิทธิภาพ

ดังนั้น การก้าวข้ามความขัดแย้งและมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็นสำคัญ จึงมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียภาครัฐ กระบวนการ VPA สามารถนำผู้มีส่วนได้เสียภาครัฐมารวมกลุ่มกันและส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานให้ดีขึ้นซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการนำระบบการประกันความถูก ต้องตามกฎหมายของไม้ไปปฏิบัติ

การให้ความมั่นใจในการเป็นตัวแทนของโครงสร้าง VPA ระดับชาติสามารถเสริมสร้างการประสานงานในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียภาครัฐ ในบางกระบวนการของ VPA รัฐบาลมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ

ความท้าทายในการนำ VPA ไปปฏิบัติ

ในคาเมรูน ตามรายงานการวิจัยโดยศูนย์การวิจัยป่าไม้นานาชาติ (Center for International Forestry Research - CIFOR) เจ้าของโรงเลื่อยโซ่ยนต์ที่ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายมีผลผลิตประมาณ 75% ของไม้ที่ตัดเพื่อการบริโภคภายในประเทศ รัฐบาลไม่มีรายได้จากการค้านี้ แต่เจ้าหน้าที่รัฐได้รับเงินก้อนโตเข้ากระเป๋าตัวเองในแต่ละปี โดยได้รับเป็นเงินสินบนจากธุรกิจตัดไม้นอกระบบและพ่อค้าไม้ ธุรกิจตัดไม้ขนาดเล็กที่อยู่ในสมาคมชื่อ Les Verts ต้องการจ่ายภาษีมากกว่าสินบน นักวิจัย CIFOR รายงานว่า Les Verts ทำข้อเสนอเรื่องภาษีให้กระทรวงการคลังซึ่งสนับสนุนความคิดนี้ แต่เจ้าหน้าที่กระทรวงป่าไม้กลับขัดขวาง โดยโต้แย้งว่าเป็นการทำให้การกระทำผิดทางอาญาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย

ที่มา: Cerutti, P.O. et al. 2013. Cameroon's Hidden Harvest: Commercial Chainsaw Logging, Corruption, and Livelihoods. Society and Natural Resources 26: 539–553. [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF] and Pye-Smith, C. 2010. Cameroon's Hidden Harvest. CIFOR. Bogor, Indonesia. 30pp. [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]