Print Friendly and PDF


ระยะก่อนการเจรจาของกระบวนการ VPA

ในช่วงระยะก่อนการเจรจาของกระบวนการข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ประเทศส่งออกไม้และสหภาพยุโรปสำรวจโอกาส และความท้าทายของการมีส่วนร่วมในกระบวนการ VPA และตัดสินใจว่าจะเริ่มการเจรจาหรือไม่ แต่ละประเทศจะมีแนวทาง และโครงสร้างเป็นของตนเองในการนำไปสู่การตัดสินใจ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ:

 • การได้มาและการแบ่งปันข้อมูล
 • การวิเคราะห์ภาคป่าไม้ โครงสร้าง และผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง หรือมีความสนใจในภาคป่าไม้
 • การสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ผู้มีส่วนได้เสีย
 • การไตร่ตรองอย่างรอบคอบภายในกลุ่มเดียวกัน และระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียถึงประเด็นสำคัญที่ VPA สามารถช่วยจัดการได้
 • การประเมินแนวโน้มของประโยชน์ที่จะได้รับ และผลที่จะตามมาจากการเข้าไปมีส่วนร่วมใน VPA
 • การจัดเตรียมการเจรจา

ระยะเวลาของระยะก่อนการเจรจาจะแตกต่างกันไปในประเทศต่างๆ ในกานา กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2005 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2005 มีผลเป็นความเห็นชอบแบบกว้างๆ ในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียให้เดินหน้าต่อไป รัฐบาลประเทศกานาแจ้งต่อสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการถึงความปรารถนาที่จะเข้าสู่การเจรจาในเดือนธันวาคม 2006

ข้อมูลข่าวสารและการสร้างความตระหนักรู้

ประเทศส่งออกไม้และประเทศผลิตไม้ในเขตร้อน มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) แห่งสหภาพยุโรปมาตั้งแต่ปี 2003 ประเทศส่งออกไม้ที่สนใจใน VPA สามารถขอข้อมูลได้จากสหภาพยุโรป นอกจากนี้สหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ผู้อำนวยความสะดวก FLEGT ศูนย์อำนวยการ FLEGT แห่งสหภาพยุโรป เอ็นจีโอ และหน่วยงานของสหประชาชาติ เช่น องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) มีการให้ข้อมูลและการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือตัวแทนของประเทศ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ให้เข้าใจเกี่ยวกับ VPA

รัฐบาลและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในประเทศส่งออกไม้ยังได้สร้างและแบ่งปันข้อมูลผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น:

 • การมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองในระดับชาติ เพื่อเสริมสร้างการสนับสนุนกระบวนการ VPA ทั่วทุกกระทรวง
 • การประชุมเพื่อสร้างความตระหนักรู้
 • การวิเคราะห์ภาคป่าไม้และแง่มุมที่เกี่ยวข้องของธรรมาภิบาล กฎหมาย และการค้า เช่น ระบบห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์
 • การเยี่ยมชมประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือตัดสินใจในการเจรจา VPA เพื่อพบปะกับผู้มีส่วนได้เสียและเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนเหล่านี้
 • การเยี่ยมชมสหภาพยุโรปเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
 • การศึกษาการเริ่มดำเนินการ เช่น ศึกษาค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของ VPA ที่มีศักยภาพ หรือศึกษาผลกระทบทางสังคมของ VPA ที่อาจเกิดขึ้น (ดูเนื้อหาในกรอบ ‘การศึกษาทางเทคนิค')
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสู่ภายนอกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในระดับภูมิภาค

ความท้าทายโดยทั่วไป คือการสื่อสารข้อมูลทางเทคนิคที่ซับซ้อนเกี่ยวกับ VPA ด้วยภาษาที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าใจได้

การปรึกษาหารืออย่างรอบคอบ

การตัดสินใจของประเทศที่จะเริ่มการเจรจา VPA ควรสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ความขัดแย้งภายในกลุ่มเดียวกันหรือระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียต้องรวมกลุ่มกันก่อนเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีฉันทามติว่าจะดำเนินการ VPA หรือไม่

ดังนั้น จึงสำคัญมากที่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับจะต้องทำความเข้าใจถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นและประโยชน์ที่จะได้รับ และ VPA มีความสำคัญอย่างไรต่อพวกเขาในทางปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มประชาสังคมและภาคเอกชนมักอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเองว่า VPA จะมีประโยชน์ต่อพวกเขาหรือไม่ ก่อนที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองกับตัวแทนรัฐบาล

รัฐบาลของประเทศส่งออกไม้จะรับผิดชอบในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในประเทศหุ้นส่วน VPA ส่วนใหญ่ ก่อนการตัดสินใจว่าจะดำเนินการเจรจาหรือไม่ รัฐบาลได้ใช้ความพยายามปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้เสีย และมีฉันทามติแบบกว้างๆ ถึงคุณค่าของ VPA และความท้าทายที่ VPA สามารถจัดการได้ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่:

 • การระบุ การมีส่วนร่วม และการแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ที่อาจสร้างเวทีระดับชาติ หรือโครงสร้างผู้แทนแบบอื่นเพื่อให้ผลประโยชน์ของตนรุดหน้า
 • การส่งเสริมให้มีการเสวนาภายในกลุ่มเดียวกันและระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ VPA และองค์ประกอบสำคัญของ VPA
 • จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ โดยอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้เสียระบุถึงความท้าทายที่พวกเขาคิดว่า VPA ควรแก้ไข

การปรึกษาหารือสามารถเปิดการเสวนาในประเด็น เช่น:

 • จะให้นิยามไม้ถูกกฎหมายอย่างไร
 • จะติดตามและตรวจพิสูจน์ไม้ถูกกฎหมายอย่างไร
 • จะขจัดความคับข้องใจอย่างไร

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้แสดงให้เห็นว่า การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีผลดีต่อกระบวนการ VPA ในขั้นตอนถัดไป ถ้ารัฐบาลตัดสินใจเข้าสู่การเจรจากับ EU การอภิปรายภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของประเทศจะต่อเนื่องไปจนสู่ระยะการเจรจา แต่บางประเทศมีปัญหาในการขอความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย และกระทบต่อความคืบหน้าของกระบวนการ VPA

การศึกษาด้านวิชาการ

ขณะที่ประเทศต่างๆ เตรียมพร้อมเข้าสู่การเจรจา หรือทันทีที่การเจรจาเริ่มขึ้น พวกเขาอาจพบว่าเขาขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับภาคป่าไม้และระบบที่ใช้อยู่ ในกรณีเช่นนี้ แต่ละประเทศอาจจัดให้มีการศึกษาทางวิชาการเพื่อเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ หรือสำรวจว่าหลักเกณฑ์ของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้จะใช้ได้ผลในทางปฏิบัติอย่างไร การศึกษาเหล่านี้ควรให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม เพราะคนเหล่านี้สามารถช่วยรัฐบาล และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ:

 • ตัดสินใจว่า VPA เหมาะสมหรือไม่
 • พิจารณาค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโดยตรงกับ EU
 • เข้าใจว่าต้องดำเนินการอะไรบ้างเพื่อออกแบบ และทำให้ระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนด VPA มีการปฏิบัติ
 • แน่ใจว่าการเจรจาได้พิจารณาถึงประเด็นต่างๆ หมดแล้ว

ตัวอย่างการศึกษาและกิจกรรมที่ให้ข้อมูลกับการเจรจา ได้แก่:

คาเมรูน การตรวจสอบกฎหมายอย่างครอบคลุม การศึกษาการค้าขายของตลาดภายในประเทศ และการวิเคราะห์ภาคป่าไม้จากการสังเกตการณ์ที่เป็นอิสระ

โกตดิวัวร์ การประเมินแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมาย และการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ป่าไม้ ซึ่งระบุประเด็นที่เชื่อมโยงถึงแต่ละองค์ประกอบของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย

กาบอง การประเมินความท้าทายด้านธรรมาภิบาลในภาคป่าไม้

กานา การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ VPA อาจมีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จากผลการเจรจาที่เป็นไปได้แตกต่างกัน

อินโดนีเชีย การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสียในภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายของประเทศถึงศักยภาพของ VPA และยุทธศาสตร์การมีส่วนเกี่ยวข้อง ผลที่ได้ อินโดนีเซียแต่งตั้งผู้ประสานงานเจรจา FLEGT เพื่อปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเวทีภาคประชาสังคมที่มีอยู่ และให้ดำเนินการศึกษาตลาดเป็นลำดับต่อมา

ไลบีเรีย การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่จะได้รับของ VPA ต่อไลบีเรีย และการศึกษาระบบควบคุมการตรวจสอบย้อนกลับไม้ของประเทศ ที่ไลบีเรียกำลังพัฒนา

ประเทศไทย การระบุผู้มีส่วนได้เสียภาคประชาสังคม และการศึกษาการนำเคลื่อนที่ไม้ เพื่อระบุแหล่งที่มาของไม้ ระดับการควบคุม ผู้มีส่วนได้เสีย และช่องว่างที่ปล่อยให้ไม้ที่ไม่มีการตรวจพิสูจน์เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานที่มีการกำกับดูแล

ที่มา: FAO. 2014. The Voluntary Partnership Agreement (VPA) Process in Central and West Africa: from Theory to Practice. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy. 58pp. [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]

 

การจัดเตรียมการเจรจา

ระดับการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจในระยะก่อนการเจรจา ส่งผลต่อกระบวนการในขั้นถัดไปและคุณภาพโดยรวมของ VPA ถ้าในขั้นตอนนี้ VPA มีแนวโน้มจะดำเนินการต่อ การเตรียมพร้อมก่อนเริ่มการเจรจาจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ การเตรียมความพร้อมสามารถทำได้ดังนี้:

 • ผู้มีส่วนได้เสียอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึง การศึกษาการเคลื่อนที่ไม้เพื่อการค้า และการประเมินระบบติดตามไม้และระดับการค้าไม้ที่ไม่ถูกกฎหมาย
 • การพิจารณาว่า VPA จะเข้ากับกฎหมายที่มีอยู่ ระบบ และการปฏิรูปอย่างไร
 • การจัดตั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย โดยมีสมาชิกจากภาคเอกชน และองค์กรประชาสังคม ซึ่งใช้หลักการสมัครใจเข้าร่วมเอง

ในหลายประเทศ การเคลื่อนเข้าสู่การเจรจาแบบทางการรุดหน้าอย่างรวดเร็ว เวลาและพื้นที่สำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการสร้างฉันทามติจึงลดลง ซึ่งแสดงถึงความสำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียจะจัดระเบียบตัวเองสู่โครงสร้างตัวแทน ระบุลำดับความสำคัญ และเตรียมพร้อมเจรจาในประเด็นเฉพาะให้เร็วที่สุด ถ้า EU มีความเชื่อมั่นว่าประเทศกำลังเดินหน้าสู่การเจรจา VPA แล้วล่ะก็ EU อาจส่งเสริมโครงการช่วยเหลือ เพื่อช่วยผู้มีส่วนได้เสียคิดค้นนโยบาย และเข้าใจในประเด็นต่างๆ เพื่อจะได้มีทักษะความรู้ในการเข้าร่วมเจรจาเมื่อการเจรจาเริ่มต้นขึ้น

ความพร้อมในการเจรจา

ระยะก่อนการเจรจาของกระบวนการ VPA จะสิ้นสุดลงเมื่อรัฐบาลของประเทศส่งออกไม้ตัดสินใจว่า VPA ไม่มีความเหมาะสม หรือตัดสินใจว่าต้องการเริ่มการเจรจา ในกรณีหลัง การตัดสินใจโดยทั่วไปเกิดขึ้นในการประชุมระดับชาติ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดยืนยันให้การสนับสนุน การตัดสินใจอาจออกมาในรูปแบบแถลงการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ตัวแทนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียลงนาม

ในหลายประเทศ การตัดสินใจเริ่มการเจรจาต้องได้รับความเห็นชอบจากทางการเมืองในประเทศ เช่น ประเทศไทยการตัดสินใจเป็นอำนาจของรัฐสภา และมาเลเซียการตัดสินใจเป็นอำนาจของสภาแห่งรัฐ

เมื่อรัฐบาลของประเทศส่งออกไม้ตัดสินใจว่าต้องการเดินหน้าสู่ VPA รัฐบาลจะมีหนังสือถึง EU ชี้แจงว่าเหตุใดจึงอยากเริ่มการเจรจา และหวังว่าจะได้รับความสำเร็จในเรื่องใดกับ VPA รัฐบาลแห่งชาติควรแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจของตน ได้ทำตามและได้สะท้อนถึงการปรึกษาหารืออย่างรอบคอบทั่วทั้งรัฐบาล และผู้มีส่วนได้เสีย รัฐบาลควรระบุความท้าทายที่ผู้มีส่วนได้เสียของประเทศคิดว่า VPA ควรแก้ไข

ทันทีที่ EU ได้รับคำยืนยันที่จะเข้าร่วมจากประเทศ ทั้งสองฝ่ายจะแถลงเจตจำนงของตนเพื่อเริ่มการเจรจา VPA ในบางกรณี คำขออย่างเป็นทางการจากประเทศส่งออกไม้ไปยัง EU เพื่อเริ่มการเจรจา VPA ไม่ได้ชี้แจงให้ชัดเจนว่ามีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือระบุถึงวัตถุประสงค์ของ VPA ในกรณีเหล่านี้ EU ได้แนะนำให้มีการเสวนาและสะท้อนมุมมองภายในประเทศเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเจรจา

การเตรียมพร้อมสามารถทำให้เกิดความล่าช้า

การเตรียมพร้อมสามารถทำให้พื้นที่การมีส่วนร่วมแคบลง ถ้าการตระเตรียมดังกล่าวไม่เปิดเผย หรือไม่ให้ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้างมีส่วนเข้าร่วม ตัวอย่างเช่น ถ้ารัฐบาลเป็นผู้เลือกผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าร่วม แทนการปล่อยให้ผู้มีส่วนได้เสียตัดสินใจด้วยตัวเอง เหตุการณ์เช่นนี้สามารถทำให้เกิดความตึงเครียดที่สร้างปัญหาต่อการได้รับฉันทามติในกระบวนการถัดไป

ในบางกระบวนการของ VPA กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์มีเสียง และเรียกร้องให้ดำเนินการแก้ปัญหา ในบางกรณี ก็นำไปสู่การตีความที่กว้างขึ้นของผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนในกรณีอื่นๆ ก็นำไปสู่การเดินออกจากที่ประชุมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในประเทศหนึ่ง การทำแผนที่เพื่อหาผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสนใจใน VPA ได้ระบุเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทาน และคัดผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่มีศักยภาพออก การดำเนินการแทนแบบเบ็ดเสร็จกลายเป็นประเด็นในระยะการเจรจา และต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ความล่าช้าเป็นสิ่งที่น่าจะหลีกเลี่ยงได้ ถ้าการทำแผนที่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะก่อนการเจรจามีขอบเขตที่กว้างขึ้น

ผู้มีส่วนได้เสียอาจเตรียมพร้อมมากเกินไป ในอีกประเทศหนึ่ง ก่อนเข้าสู่การเจรจา VPA ผู้มีส่วนได้เสียตัดสินใจทำฉันทามติของผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่ม ในเรื่องมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมาย โดยยึดตามประสบการณ์ที่มีกับบริษัทที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เมื่อการเจรจาเริ่มขึ้น ประเทศนี้ได้แบ่งปันข้อมูลที่ถือเป็นนิยามความถูกต้องตามกฎหมายที่เกือบสมบูรณ์แล้วแก่ EC

อย่างไรก็ตาม EC รู้สึกว่านิยามนี้ไม่ได้แก้ไขปัญหาความกังวลอย่างครบถ้วน และไม่ได้เพิ่มความชัดเจนในระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ ในกรณีเช่นนี้ การเตรียมพร้อมได้สร้างประสบการณ์ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย แต่นำไปสู่แนวทางที่ผิดในช่วงแรกของกระบวนการ VPA

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

Falconer, J. 2013. Overview of VPA processes: opportunities and challenges for projects to advance FLEGT. Presentation to FLEGT Project coordination meeting. 9 October 2013, Brussels. [ดาวน์โหลดไฟล์การนำเสนอ PowerPoint]

FAO. 2014. The Voluntary Partnership Agreement (VPA) Process in Central and West Africa: From Theory to Practice. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy. 58pp. [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]