Print Friendly and PDF


การสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ VPA

ในกระบวนการข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาต่างๆ ได้สนับสนุนรัฐบาลแห่งชาติ องค์กรประชาสังคม และ/หรือภาคเอกชน การสนับสนุนก็ได้แก่ การสร้างขีดความสามารถ คำแนะนำด้านเทคนิค และความช่วยเหลือด้านโลจิสติกส์ในระยะก่อนการเจรจา การเจรจาและการนำไปปฏิบัติ

ผู้อำนวยความสะดวก FLEGT

กระบวนการ VPA ส่วนใหญ่ ได้รับประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของผู้อำนวยความสะดวก การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ที่เป็นกลาง และได้รับเงินสนับสนุนจาก EU ผู้อำนวยความสะดวกสนับสนุนกระบวนการ VPA ช่วยรับรองความมีประสิทธิภาพของการมีส่วนเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย และช่วยผู้มีส่วนได้เสียหาทางออกให้กับปัญหา ที่ผ่านมา EU หรือประเทศสมาชิกของ EU เป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินให้ผู้อำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยความสะดวกมีความเป็นกลาง และทำงานเพื่อ VPA ที่มีประสิทธิภาพซึ่งให้การสนับสนุนทั้ง EU และประเทศหุ้นส่วน

ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

รัฐบาลของประเทศส่งออกไม้อาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในด้านที่จำเพาะเจาะจง เช่น การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือการตรวจสอบย้อนกลับได้ของไม้

โปรแกรมการพัฒนาต่างๆ มักจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคทำงานร่วมกับสถาบันของรัฐบาลในประเทศหุ้นส่วน ประเทศหุ้นส่วนใน VPA หลายประเทศได้ร้องขอการสนับสนุนจากผู้บริจาคเพื่อขอผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยประเทศเหล่านี้คิดและจัดระเบียบข้อมูลที่จะนำเข้าสู่การเจรจา VPA และ/หรือการนำ VPA ไปใช้ปฏิบัติ ในการเจรจาแบบทวิภาคี ความช่วยเหลือด้านเทคนิคดังกล่าวนี้จะสนับสนุนประเทศส่งออกไม้ ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ยังสนับสนุนกระบวนการ VPA กระบวนการแล้วกระบวนการเล่าด้วยการ

 • ช่วยเหลือรัฐบาลในการจัดตั้งโครงสร้างระดับชาติเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายหรือแนวทางการเข้ามีส่วนร่วมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้ข้อมูลนำเข้าที่จะ
 • ระบุความต้องการในเรื่องขีดความสามารถ
 • ให้การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการเพื่อช่วยให้รัฐบาลจัดการประชุมสำคัญ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเจรจา และกิจกรรมอื่นๆ

องค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานด้านการพัฒนา

บ่อยครั้งที่องค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานด้านการพัฒนาจะจัดตั้งโปรแกรมหรือให้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสียของประเทศ ในด้านต่อไปนี้

 • เข้าร่วมในกระบวนการ VPA
 • สร้างขีดความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นธรรมาภิบาลป่าไม้ต่างๆ
 • สนับสนุนกระบวนการ VPA ในทางอื่นๆ

นอกเหนือจากคณะกรรมาธิการยุโรปแล้ว องค์กรต่างๆ ที่ช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสียของประเทศ ประกอบด้วย

 

ศูนย์อำนวยการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าแห่งสหภาพยุโรป (EU FLEGT Facility)

EU FLEGT Facility ซึ่ง European Forest Institute รับเป็นเจ้าภาพ ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่รัฐบาลและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในประเทศส่งออกไม้เพื่อให้การสนับสนุนในการเจรจาและการนำกระบวนการ VPA ไปปฏิบัติ โดยศูนย์อำนวยการฯ สามารถ

 • ช่วยในเรื่องการแบ่งปันข้อมูล การสร้างขีดความสามารถ และความร่วมมือภายในภูมิภาคในเรื่อง FLEGT
 • ให้ข้อมูลแก่ประเทศที่สนใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของ FLEGT และ VPA
 • สนับสนุนให้มีการริเริ่มการเสวนาในประเทศที่ให้ความสนใจว่าจะดำเนินการตาม VPA หรือไม่
 • ให้ความกระจ่างในแง่มุมเชิงเทคนิคของ VPA เช่น ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ด้านความโปร่งใส และคณะกรรมการดำเนินงานร่วม
 • นำบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการ VPA อื่นๆ เข้ามา
 • สนับสนุนประเทศต่างๆ ในการพัฒนาระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย
 • สนับสนุนประเทศผู้มีส่วนได้เสียใน VPA ในการวางแผนและนำเอากิจกรรมต่างๆ ไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และพันธสัญญาของ VPA
 • ช่วยให้ประเทศสามารถระบุถึงความต้องการด้านขีดความสามารถ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ใน VPA

องค์กรพัฒนาเอกชนในสหภาพยุโรป

องค์กรพัฒนาเอกชนในสหภาพยุโรปจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการ VPA ในประเทศส่งออกไม้ กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ประกอบด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อช่วยให้สามารถใช้พื้นที่เจรจาที่กระบวนการ VPA สร้างขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น และการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องของผู้มีส่วนได้เสีย

องค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกลุ่มภาคประชาสังคมในประเทศส่งออกไม้ผ่านทางกิจกรรมการสร้างขีดความสามารถและการสนับสนุนต่างๆ ประกอบด้วย

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชนในประเทศส่งออกไม้ ได้แก่

สมาคมการค้าก็ให้การสนับสนุน หนึ่งในการสนับสนุนที่สมาคมให้คือช่วยให้ผู้นำเข้าในทวีปยุโรปเข้าใจถึงเงื่อนไขในประเทศหุ้นส่วน VPA ต่างๆ เพื่อที่พวกเขาจะมั่นใจได้ว่าผู้นำเข้าได้ไม้จากแหล่งที่ถูกกฎหมาย สมาคมการค้าได้แก่

 • European Timber Trade Federation (www.ettf.info) และสมาชิกภาพของสมาพันธ์การค้าไม้แห่งชาติในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป เช่น UK Timber Trade Federation (www.ttf.co.uk)
 • The Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (www.atibt.com)

เครือข่ายสิทธิชุมชน

เครือข่ายสิทธิชุมชน (Community Rights Network) เป็นเครือข่ายนานาชาติขององค์กรภาคประชาสังคมที่ให้ความสนใจในเรื่องธรรมาภิบาลป่าไม้ สมาชิกเครือข่ายจำนวนมากเป็นองค์กรในประเทศต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการเจรจาหรือนำเอา VPA ไปปฏิบัติ เครือข่ายจะมีการพบปะกันทุกสองปีเพื่อแบ่งปันข้อมูลและพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เครือข่ายจะนำเสนอสิ่งที่พบและข้อกังวลแก่คณะกรรมาธิการยุโรปและสมาชิกของรัฐสภายุโรป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. A Practical Guide for Civil Society Organisations Taking Part in VPA Negotiations. FERN. 68pp. [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]