Print Friendly and PDF


การตรวจพิสูจน์การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ก่อนที่หน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศหุ้นส่วน VPA จะสามารถออกใบรับรอง FLEGT ได้ หน่วยงานเหล่านี้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไม้ถูกกฎหมาย ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบว่าผู้ประกอบการ ซัพพลายเออร์ หรือบุคลอื่นใดที่อยู่ในเป้าหมายของข้อกำหนดตามกฎหมายได้ปฏิบัติตามคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย VPA ทุกข้อ หน่วยงานผู้มีอำนาจยังต้องทำให้มั่นใจว่าการควบคุมห่วงโซ่อุปทานทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบรับรองมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

VPA จะอธิบายถึงวิธีการที่ประเทศหุ้นส่วนจะจัดการกับกรณีการไม่ปฏิบัติตามต่างๆ และการบังคับใช้มาตรการแก้ไขหรือป้องกัน

เพื่อให้สามารถไว้ใจและเชื่อถือได้ การตรวจพิสูจน์ต้องการหลักฐานที่ชัดเจนไม่มีข้อกังขาว่าผลิตภัณฑ์ไม้และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของ VPA

หลักฐานต่างๆ มาจากการเก็บรวบรวมจากการตรวจสอบทางกายภาพและเอกสารบันทึก รวมถึงสารสนเทศและ/หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบและผ่านการตรวจสอบยืนยันที่ขั้นต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน

กระบวนการสำหรับการจัดทำบันทึกเอกสารและจัดเก็บหลักฐานช่วยให้หน่วยงานผู้มีอำนาจในการออกใบรับรองในประเทศหุ้นส่วน VPA สามารถประเมินความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าที่ส่งได้ก่อนที่จะออกใบรับรอง FLEGT

องค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายอาจเป็นหน่วยงานรัฐบาล ผู้เข้าร่วมในตลาด องค์กรภายนอก หรือกลุ่มเหล่านี้รวมกัน บทบาทและความรับผิดชอบของทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบยืนยันควรมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและจัดทำเป็นเอกสาร เมื่อแผนการออกใบรับรอง FLEGT ใช้งานจริง ผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระจะทำการตรวจสอบและรายงานเรื่องการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยจะกล่าวถึงประสิทธิภาพและข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน

ในประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกาที่ได้ลงนามใน VPA จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานรัฐจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบยืนยัน ในบางประเทศมีผู้ให้บริการที่จะช่วยในภารกิจดังกล่าว

ในประเทศอินโดนีเซีย กระทรวงป่าไม้จะแต่งตั้งบริษัทเอกชนอิสระที่เรียกกันว่าหน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (CABs) เพื่อตรวจพิสูจน์การปฏิบัติตามคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของภาคเอกชนและรัฐบาล CABs ยังได้รับการรับรองโดย National Accreditation Body (หน่วยงานรับรองคุณภาพแห่งชาติ) ของอินโดนีเซียและดำเนินงานภายใต้กฎ ISO/IEC 17065 การควบคุมดูแลงานด้านการออกใบอนุญาตของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในภาพรวมยังคงเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล