Print Friendly and PDF


องค์ประกอบของ VPA

ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ทั้งหมดมีส่วนประกอบต่างๆ เหมือนกัน แต่รายละเอียดของข้อตกลงหนึ่งๆ จะจำเพาะกับบริบทระดับชาติของประเทศหุ้นส่วนนั้นๆ เนื่องจากจะอิงตามกฎหมายแห่งชาติและเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียของประเทศนั้นๆ ให้ความสำคัญ

ผลผลิตจากแต่ละข้อตกลง ประกอบด้วย

เนื้อหาใน VPA จะประกอบด้วยสองส่วน กล่าวคือ เนื้อหาหลักและภาคผนวก ซึ่งจะบรรยายถึงผลผลิตเหล่านี้ เนื้อหาหลักของ VPA จะว่าด้วยหลักการพื้นฐานและโครงสร้าง และจะแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างแต่ละ VPA ภาคผนวกจะแตกต่างกันไประหว่าง VPA เนื่องจากจะให้รายละเอียดที่จำเพาะกับประเทศนั้นๆ ในประเด็นต่างๆ ได้แก่:

  • ข้อกำหนดทางกฎหมายที่ประเทศหุ้นส่วนจะตรวจติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามนั้นจริงภายใต้ VPA
  • ขั้นตอนในการตรวจพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมาย การติดตามไม้ และการออกใบรับรอง FLEGT
  • เอกสารและข้อมูลที่แต่ละประเทศจะทำให้สาธารณชนเข้าถึงได้

การปรึกษาหารืออย่างรอบคอบในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียในประเทศส่งออกไม้จะเป็นตัวกำหนดเนื้อหาของ VPA ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพียงใด การปรึกษาหารืออย่างรอบคอบนี้จะช่วยให้รัฐบาลของประเทศหุ้นส่วน VPA กำหนดขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่ VPA จะครอบคลุม รวมถึงว่าจะรวมเอาตลาดการค้าภายในประเทศไว้ใน VPA ด้วยหรือไม่ และจะปฏิรูปกฎหมายและธรรมาภิบาลเพียงใด

VPA ที่รวมการปฏิรูปด้านกฎหมายและมาตรการสำหรับตลาดการค้าภายในประเทศไว้ด้วยจะส่งสัญญาณที่เข้มแข็งว่ารัฐบาลของประเทศหุ้นส่วนนั้นเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับความท้าทายพื้นฐานในเรื่องธรรมาภิบาลซึ่งทำให้เกิดการตัดไม้ผิดกฎหมายอย่างเอาจริงเอาจัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้องในแกะกล่อง VPA

ผลลัพธ์จาก VPA

เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA