Print Friendly and PDF


ผู้ประสานงานเจรจา VPA

ส่วนใหญ่แล้ว รัฐบาลของประเทศหุ้นส่วนจะกำหนดผู้ประสานงานเจรจาระดับชาติเพื่อประสานงานในกระบวนการข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ผู้ประสานงานเจรจาอาจเป็นบุคคลหรือโครงสร้าง โดยอาจอยู่ภายในหรือภายนอกหน่วยงานรัฐก็ได้ รัฐบาลอาจระบุตัวผู้ประสานงานเจรจาระหว่างหรือก่อนการเจรจา VPA ผู้ประสานงานเจรจาอาจยังคงประสานกระบวนการ VPA ต่อไปในระยะการนำไปปฏิบัติ:

  • ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง รัฐบาลได้แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงสิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้ประสานงานเจรจาเพื่อทำหน้าที่เลขาธิการให้แก่คณะกรรมการการประสานงาน VPA แห่งชาติ ข้าราชการผู้นี้จะดูแลในส่วนของการบริหารจัดการและลอจิสติกส์ของกระบวนการและจะมีผู้ช่วยหนึ่งคน
  • ในกานา รัฐบาลได้แต่งตั้งข้าราชการในคณะกรรมาธิการป่าไม้ให้เป็นผู้ประสานงานเจรจานอกเหนือจากหน้าที่ที่มีอยู่เดิม
  • ในอินโดนีเซีย ก่อนการเจรจา VPA อย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้น กระทรวงป่าไม้จะระบุตัวข้าราชการ 12 คนอย่างเป็นทางการเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเจรจา โดยกลุ่มข้าราชการนี้จะดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และพิจารณาไตร่ตรอง VPA อย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งในกระทรวงเองและในหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนี้กลุ่มยังพัฒนาเอกสารที่จะสนับสนุนจุดยืนของอินโดนีเซีย ประสานงานกิจกรรมระหว่างรัฐบาลและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเริ่มการเจรจา
  • ลาว กำหนดผู้ประสานงานเจรจาขึ้นตั้งแต่เริ่มในระยะก่อนการเจรจา โครงสร้างของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายประกอบด้วย สามกระทรวง ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
  • ไลบีเรีย กำหนดเลขาธิการด้านเทคนิคอิสระซึ่งประกอบด้วยสี่คนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการ VPA เมื่อการเจรจาสิ้นสุดลง รัฐบาลจะมอบหมายให้เลขาธิการด้านเทคนิคประสานงานกิจกรรมระยะก่อนการนำ VPA ไปปฏิบัติในช่วงระหว่างการสิ้นสุดการเจรจาและการให้สัตยาบัน หลังจากที่การให้สัตยาบันสิ้นสุดลง คณะกรรมการดำเนินงานร่วมก็จะเริ่มการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. A Practical Guide for Civil Society Organisations Taking Part in VPA Negotiations. FERN. 68pp. [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]