Print Friendly and PDF


เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA

ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) กำหนดพันธสัญญาของ EU และประเทศหุ้นส่วน VPA โดย VPA แต่ละฉบับจะประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนเนื้อหาหลักและภาคผนวก กระบวนการเจรจาของ VPA จะกำหนดว่าข้อมูลใดที่จะปรากฏในแต่ละส่วน

เนื้อหาหลักของ VPA

เนื้อหาหลักของ VPA จะอธิบายข้อผูกพันหลักสำหรับภาคีแต่ละรายและการดำเนินการร่วมกันระหว่างการนำเอาข้อตกลงมาใช้ปฏิบัติ เนื้อหาในส่วนนี้จะยาวประมาณ 15 หน้าและแทบจะไม่แตกต่างกันระหว่าง VPA โดยจะประกอบด้วย 30 มาตราซึ่งให้รายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้

  • วัตถุประสงค์และขอบเขตของข้อตกลง
  • คำจำกัดความของคำศัพท์
  • การทำงานของโครงสร้างต่างๆ ที่นำไปปฏิบัติ เช่น คณะกรรมการดำเนินงานร่วม
  • หลักการที่อยู่เบื้องหลังแง่มุมต่างๆ ของข้อตกลง
  • เงื่อนไขสำหรับการมีผลบังคับใช้ของข้อตกลงและสำหรับการที่ฝ่ายต่างๆ จะแก้ไขเพิ่มเติม ระงับ ขยายเวลา หรือทำให้ข้อตกลงสิ้นสุด

มาตราบางมาตรากำหนดกรอบของภาคผนวก VPA ซึ่งจะให้ข้อมูลจำเพาะประเทศอย่างละเอียดในด้านต่างๆ ของข้อตกลง

ภาคผนวกของ VPA

ภาคผนวกที่บรรยายถึงขั้นตอนในทางปฏิบัติสำหรับการนำพันธสัญญาหลักใน VPA ไปปฏิบัติอย่างละเอียด ภาคผนวกให้ข้อมูลที่จำเพาะประเทศ ในเรื่องต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

  • กฎหมายต่างๆ ที่ประเทศหุ้นส่วนจะทำการติดตามภายใต้ VPA
  • ผลที่ข้อตกลงจะครอบคลุม
  • ระบบทางเทคนิคสำหรับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องตามกฎหมาย การติดตามไม้ และการออกใบรับรอง FLEGT ในประเทศหุ้นส่วน
  • กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการนำ VPA ไปปฏิบัติและบทบาทของกระทรวงและหน่วยงานเหล่านี้
  • ข้อมูลและเอกสารที่จะวางไว้ในโดเมนสาธารณะและกลไกที่จะทำให้การดำเนินการนี้เกิดขึ้น

แต่ละ VPA จะมีจำนวนภาคผนวกแตกต่างกันไป จนถึงปัจจุบัน VPA ส่วนใหญ่จะมีภาคผนวกดังต่อไปนี้

ภาคผนวกที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้

แต่ละ VPA จะมีภาคผนวกเรื่องระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ อย่างไรก็ตาม ภาคผนวกนี้มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นในด้านการติดตามและควบคุมไม้และการตรวจพิสูจน์ของระบบ จนถึงปัจจุบัน VPA ส่วนใหญ่จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ เช่น คำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายไว้ในภาคผนวกอื่นๆ แต่ไลบีเรียได้รวมคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย การติดตามและควบคุมไม้ไว้ในภาคผนวกเดียว

การสำรวจหัวข้อต่างๆ ใน VPA

ตาราง 1 แสดงหัวข้อและภาคผนวกใน VPA ของประเทศหุ้นส่วนแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักแต่ละหัวข้อ

ตาราง 1 แสดงหัวข้อและภาคผนวกใน VPA ของประเทศหุ้นส่วนแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักแต่ละหัวข้อ

เรื่อง

คาเมรูน

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

กานา

อินโดนีเซีย

ไลบีเรีย

สาธารณรัฐคองโก

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์

Anx 1

Anx 1 Anx 1 Anx 1 Anx 1 Anx 1

คำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

Art 8

Art 7

Art 7

Art 2

Art 7

Art 7

 

Anx 2

Anx 2 Anx 2 Anx 2 Anx 2 Anx 2

การติดตามและควบคุมระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้

Art 9

Anx 3

Art 8

Anx 5

Art 8

Anx 5

Art 7

Art 10

Anx 5

Art 8

Anx 2

Art 8

Art 9

Anx 3

ขั้นตอนการนำเข้าไม้ที่มีใบรับรอง FLEGT ของสหภาพยุโรป

Art 6

Anx 4

Art 5

Anx 3

Art 5

Anx 3

Art 5

Art 8

Anx 3

Art 5

Anx 3

Art 5

Anx 4

ใบรับรอง FLEGT

Art 4

Art 7

Anx 5

Art 3

Art 4

Art 6

Anx 4

Art 3

Art 6

Anx 4

Art 4

Art 6

Anx 4

Art 3

Art 4

Art 6

Anx 4

Art 3

Art 4

Art 6

Anx 5

การตรวจสอบที่เป็นอิสระ

Art 11

Anx 6

Art 10

Anx 6

Art 10

Anx 6

Art 15

Anx 6

Art 11

Anx 5

Art 11

Anx 6

เกณฑ์การประเมินระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้

Anx 8

Anx 7

Anx 7

Anx 8

Anx 6

Anx 7

กำหนดเวลาการนำไปปฏิบัติ

Art 14

Anx 9

Art 14

Anx 8

Art 14

Anx 8

เชิงอรรถ*

Art 14

Anx 7

Art 14

Anx 8

มาตรการประกอบ

Art 15

Anx 10

Arti 15

Anx 9

Art 15

Anx 9

Art16

Art 15

Anx 8

Art 15

Anx 9

การเข้ามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการนำไปปฏิบัติ

Art 16

Art 16

Art 16

Art 11

Anx 5

Art 16

Art 16

การพิทักษ์สังคม

Art 17

Art 17

Art 17

Art 12

Art 17

Art 17

ข้อมูลสาธารณะ

Art 21

Anx 7

Art 21

Anx 11

Art 20

Art 17

Anx 9

Art21

Anx 9

Art 21

Anx 10

คณะกรรมการดำเนินงานร่วม

Art 19

Anx 11

Art 19

Anx 10

Art 19

Art 14

Art19

Anx 10

Art 19

Anx 11

การติดตามตลาดค้าไม้ที่เป็นอิสระ

 

 

 

Art 15

Anx 7

 

 

* ไม่กำหนดให้เป็นภาคผนวก แต่ได้รับการพัฒนาระหว่างการนำไปปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติการร่วม

ข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแกะกล่อง VPA

ผลลัพธ์จาก VPA

ลิงค์ภายนอก

เนื้อหาและภาคผนวกในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจของคาเมรูน-สหภาพยุโรป [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]

เนื้อหาและภาคผนวกในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง-สหภาพยุโรป [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]

เนื้อหาและภาคผนวกในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจของกานา-สหภาพยุโรป [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]

เนื้อหาและภาคผนวกในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจของอินโดนีเซีย-สหภาพยุโรป [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]

เนื้อหาและภาคผนวกในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจของไลบีเรีย-สหภาพยุโรป [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]

เนื้อหาและภาคผนวกในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจของสาธารณรัฐคองโก-สหภาพยุโรป [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]

Bollen, A. and Ozinga, S. 2013. Improving Forest Governance. A Comparison of FLEGT VPAs and Their Impact. FERN. 50pp. [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]