ຄຳ​ສັບ
C

CEEAC: ดูที่ ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกากลาง (Economic Community of Central African States)

คณะกรรมการกรมป่าไม้แห่งแอฟริกากลาง (COMIFAC): องค์การระหว่างรัฐบาลในแอฟริกากลางซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการป่าไม้ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน COMIFAC มีสมาชิกจำนวน 10 ประเทศ: บุรุนดี แคเมอรูน ชาด สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อิเควทอเรียลกินี กาบอง สาธารณรัฐคองโก รวันดา และ เซาตูเมและปรินซีปี COMIFAC ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ปี 1999 ภายใต้อนุสัญญายาอุนเด ดูที่เว็บไซต์ COMIFAC

อนุสัญญา CITES: เอกสารที่ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ไม้ที่มาพร้อมกับใบอนุญาต CITES จะได้รับการยอมรับทางกฎหมาย ภายใต้กฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของ EU ดังนั้น ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของ EUTR จึงไม่จำเป็นต้องนำมาใช้กับไม้ที่มีใบอนุญาต CITES สัตว์ที่ได้รับอนุญาตจาก CITES จะไม่ได้รับใบอนุญาต FLEGT เนื่องจากจะได้รับใบรับรอง CITES ของตนเอง และดูที่::อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์

CITES: ดูที่อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์

ผู้มีอำนาจ: ภายใต้กฎระเบียบ FLEGT ของ EU หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจจะได้รับการกำหนดโดยแต่ละประเทศสมาชิกของ EU เพื่อตรวจสอบใบอนุญาต FLEGT ภายใต้กฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของ EU (EUTR) หน่วยงานที่มีอำนาจจะได้รับการกำหนดโดยแต่ละประเทศสมาชิกของ EU เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ประกอบการและเพื่อตรวจสอบว่าองค์กรที่ตรวจสอบสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนได้หรือไม่ ในประเทศสมาชิกของ EU บางประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ EUTR คือ เจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบในการควบคุมชายแดน ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ของ EU มอบหมายหน้าที่นี้ให้กับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในประเทศสมาชิกของ EU บางประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ EUTR และ FLEGT เป็นสถาบันเดียวกัน (และบุคคลเดียวกัน) ดูรายชื่อผู้มีอำนาจของกฎระเบียบ FLEGT [PDF] และรายชื่อผู้มีอำนาจของกฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของ EU [PDF]

การค้าไม้เถื่อนของกลุ่มติดอาวุธ: ไม้ที่ซื้อขายโดยกลุ่มติดอาวุธ ซึ่งเป็นเงินที่ใช้ในการระดมเงินทุนของกลุ่มติดอาวุธ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้กำหนดคำว่า "การค้าไม้เถื่อนของกลุ่มติดอาวุธ" ในปี ค.ศ. 2004 ในมติที่ 1521

หน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB): การตรวจสอบรับรอง หมายถึงการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ วัสดุ บริการ ระบบ หรือบุคคลที่ทำขึ้นเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ใน VPA หน่วยตรวจสอบและรับรองอาจต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ หน่วยตรวจสอบและรับรองแสดงให้เห็นถึงความสามารถโดยยึดมั่นในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอกสารที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ISO/IEC โดยการแสวงหาการรับรองตามมาตรฐานเหล่านั้น

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ (CITES): ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่าการค้าระหว่างประเทศในตัวอย่างสัตว์ป่าและพืชจะไม่คุกคามความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ และดูที่: อนุสัญญา CITES:

การดำเนินการแก้ไข: ใน VPA จะต้องมีการดำเนินการโดยผู้ดำเนินการในระบบการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ เพื่อแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละราย หรือความล้มเหลวของระบบที่ระบุโดยหน่วยงานตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบอิสระD

DG DEVCO:ดู อธิบดีกรมความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศ

DG ENV: ดู อธิบดีกรมสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศ (DG DEVCO): อธิบดีของคณะกรรมาธิการยุโรปรับผิดชอบในการออกแบบนโยบายความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศของยุโรปและการให้ความช่วยเหลือทั่วโลก DG DEVCO ร่วมกับ DG ENV เป็นหนึ่งใน DG ของคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้นำการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ FLEGT ของ EU กลุ่ม DG DEVCO นำไปสู่การเจรจา VPA กับประเทศในแอฟริกาและกับประเทศในลาตินอเมริกาบางประเทศ และให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทวิภาคีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมาย FLEGT ดู เว็บไซต์ GD DEVCO.

อธิบดีกรมสิ่งแวดล้อม (DG ENV): อธิบดีกรมสิ่งแวดล้อม คือคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ EU มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง รักษา และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต เสนอและใช้นโยบายที่ให้การปกป้องสิ่งแวดล้อมในระดับสูงและรักษาคุณภาพชีวิตของพลเมืองของ EU นอกจากนี้เพื่อให้แน่ใจว่าประเทศสมาชิกจะใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของ EU ได้อย่างถูกต้องและเป็นตัวแทนของสหภาพยุโรปในเรื่องสิ่งแวดล้อมในการประชุมนานาชาติ DG ENV ร่วมกับ DG DEVCO เป็นหนึ่งใน DG ของคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้นำการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ FLEGT ของ EU ดู เว็บไซต์ GD ENV

การดูแลอย่างรอบคอบ: ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ การดูแลอย่างรอบคอบกำหนดให้บุคคลดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลนั้นจะไม่ละเมิดกฎหมาย การดูแลอย่างรอบคอบจะถูกนำไปใช้แตกต่างกันไปตามประเภทของบุคคลที่มีระดับความรู้และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน และดูที่ ระบบตรวจทานเอกสาร

ระบบตรวจทานเอกสาร: มีการใช้ผู้ดำเนินการระบบเพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีการค้าไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ผิดกฎหมายให้น้อยที่สุดในตลาด EU องค์ประกอบหลักสามประการของระบบตรวจทานเอกสารคือ: 1) ข้อมูล: ผู้ดำเนินการระบบจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่ระบุถึงผลิตภัณฑ์ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประเทศแหล่งกำเนิด ชนิด จำนวน รายละเอียดของซัพพลายเออร์ และข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ 2) การประเมินความเสี่ยง: ผู้ปดำเนินการระบบควรประเมินความเสี่ยงของไม้ที่ผิดกฎหมายในห่วงโซ่อุปทานของตน โดยยึดตามข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้นและคำนึงถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของ EU 3) การลดความเสี่ยง: เมื่อการประเมินแสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงจากการผลิตไม้ที่ผิดกฎหมายในห่วงโซ่อุปทาน คุณสามารถลดความเสี่ยงโดยการขอข้อมูลเพิ่มเติมและการยืนยันจากซัพพลายเออร์

ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ดูที่: ระบบตรวจทานเอกสารE

ECCAS: ดูที่ ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกากลาง (Economic Community of Central African States)

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกากลาง (ECCAS, CEEAC): ECCAS เป็นประชาคมเศรษฐกิจของสหภาพแอฟริกาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในแอฟริกากลาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุเอกภาพร่วมกัน ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชากร และรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านการร่วมมือกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีสมาชิกจำนวน 10 ประเทศ: แองโกลา บุรุนดี แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ชาด สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อิเควทอเรียลกินี กาบอง และ เซาตูเมและปรินซีปี ดูที่ เว็บไซต์ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกากลาง

คณะผู้แทน EU: คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปในอดีต ในปัจจุบันคณะผู้แทน EU อยู่ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรปในฐานะสถานทูตของสหภาพยุโรปและเป็นตัวแทนด้านการทูตของสหภาพยุโรปทั่วโลก ส่วนใหญ่คณะผู้แทน EU รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์ของ EU กับประเทศใดประเทศหนึ่ง บางส่วนดูแลความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศหรือภูมิภาค และบางส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับองค์กรต่าง ๆ เช่น สหภาพแอฟริกา อาเซียนหรือองค์การสหประชาชาติ และดูที่ เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป (EEAS) และ EEAS

โครงการ FAO FLEGT ของ EU: โครงการริเริ่มระยะเวลาห้าปีระหว่างปี 2012 ถึง 2016 ซึ่งให้การสนับสนุนแก่ประเทศผู้ผลิตไม้เพื่อดำเนินโครงการที่กำหนดเป้าหมายไปยังแผนปฏิบัติการ FLEGT ของ EU โครงการ FAO FLEGT ของ EU ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสหภาพยุโรปและดำเนินการโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โครงการนี้เป็นโครงการสืบทอดของโครงการสนับสนุน ACP-FLEGT (ปี 2008-2012) ดูที่ เว็บไซต์โครงการ FAO FLEGT ของ EU

แผนปฏิบัติการ FLEGT ของ EU: แผนปฏิบัติการด้านการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ของ EU คือการตอบสนองของสหภาพยุโรปต่อปัญหาการตัดไม้ และการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ผิดกฎหมาย ตามที่ประเทศสมาชิกของ EU เห็นพ้องกันในปี 2003 แผนปฏิบัติการ FLEGT ของ EU ตระหนักถึงบทบาทของ EU ในฐานะตลาดการส่งออกสำหรับประเทศที่มีระดับความผิดกฎหมายและการกำกับดูแลในระดับต่ำในภาคป่าไม้เป็นเรื่องร้ายแรงที่สุด แผนการรวมถึงการดำเนินการเพื่อให้ EU ทำงานร่วมกับกับประเทศผู้ส่งออกไม้ เพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลป่าไม้และลดการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ผิดกฎหมาย

สถาบัน FLEGT ของ EU: กองทุนระดับพหุภาคีที่จัดตั้งขึ้นโดย EU เพื่อสนับสนุนการพัฒนา VPA และองค์ประกอบอื่น ๆ ของแผนปฏิบัติการ FLEGT ของ EU สถาบันก่อตั้งขึ้นในปี 2007 และตั้งอยู่ที่สถาบันป่าไม้ยุโรป ดูที่ เว็บไซต์สถาบัน FLEGT ของ EU

สถาบัน REDD ของ EU: กองทุนระดับพหุภาคีที่จัดตั้งขึ้นโดย EU เพื่อสนับสนุนความพยายามของ EU ในการแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและการเสื่อมโทรมของป่า และส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนา สถาบันก่อตั้งขึ้นในปี 2010 และตั้งอยู่ที่สถาบันป่าไม้ยุโรป ดูที่ เว็บไซต์สถาบัน REDD ของ EU

กฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของ EU (EUTR): กฎระเบียบ (EU) เลขที่ 995/2010 ซึ่งกำหนดภาระหน้าที่ของผู้ประกอบการที่นำไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้เข้าสู่ตลาด เพื่อต่อต้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย กฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของสหภาพยุโรป (EUTR) เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ FLEGT (การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า) ของ EU ที่มีเป้าหมายเพื่อลดการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายทั่วโลก EUTR ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายในการนำไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาด EU เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่นำไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้เข้าสู่ตลาดเป็นครั้งแรกจะต้องมีระบบระบบตรวจทานเอกสารเพื่อลดความเสี่ยงของการได้ไม้มาที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของ EU มีผลใช้บังคับในวันที่ 3 มีนาคม 2013 และสามารถบังคับใช้ได้โดยตรงกับประเทศสมาชิก EU ทั้งหมด ดูที่ เว็บไซต์ EUTR ของคณะกรรมาธิการยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC): หน่วยงานบริหารของ EU ซึ่งแสดงผลประโยชน์ของยุโรปโดยรวม (เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ของแต่ละประเทศ) คำว่า 'คณะกรรมาธิการ' หมายถึงคณะกรรมาธิการทั้งชุดและสถาบันเอง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม และมีสำนักงานอยู่ในลักเซมเบิร์ก คณะกรรมาธิการยังมีสำนักงานที่เป็น 'ตัวแทน' ในประเทศสมาชิก EU ทั้งหมด ดูที่ เว็บไซต์คณะกรรมาธิการยุโรป

กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป (EEAS / คณะผู้แทน EU): บริการด้านการทูตของสหภาพยุโรป ซึ่งช่วยหัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศของ EU - ผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศและนโยบายด้านความปลอดภัย - ดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงและการต่างประเทศของสหภาพ คณะผู้แทน EEAS (หรือที่รู้จักในนามของคณะผู้แทน EU) ดำเนินงานทั่วโลก ดูที่ เว็บไซต์ EEAS

สถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI): องค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ซึ่งดำเนินการวิจัยและให้การสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ EFI เป็นที่ตั้งของสถาบัน FLEGT และ REDD ของ EU ดูที่ เว็บไซต์ EFI

สหภาพยุโรป (EU): สหภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในยุโรป 28 ประเทศ EU ดำเนินงานผ่านระบบของสถาบันอิสระเหนือรัฐและการตัดสินใจเจรจาระหว่างรัฐบาลโดยประเทศสมาชิก ดูที่ เว็บไซต์ EUF

โครงการ FAO FLEGT ของ ACP: โครงการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าของประเทศในแอฟริกา แคริบเบียนและแปซิฟิก (ACP) เป็นโครงการริเริ่มระยะเวลาสี่ปีระหว่างปี 2008-2012 เพื่อแก้ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าในประเทศสมาชิกของ ACP โครงการ FLEGT ของ ACP ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากคณะกรรมาธิการยุโรปและดำเนินการโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โครงการมีองค์ประกอบหลักสองประการ คือการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ ACP ด้านการนำแผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ของสหภาพยุโรป (EU) มาปฏิบัติ และสนับสนุนการจัดเก็บ วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ FLEGT และบทเรียนที่เรียนรู้จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปี 2012 โครงการสนับสนุนของ ACP-FLEGT ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ FAO FLEGT ของ EU (ปี 2012-2016) และดูที่ โครงการ FAO FLEGT ของ EU

คณะกรรมการ FLEGT: คณะกรรมการที่ประสานนโยบายของสหภาพยุโรปภายใต้แผนปฏิบัติการ FLEGT ของ EU คณะกรรมาธิการยุโรปเป็นประธานของคณะกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการ FLEGT เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศใน EU

ใบอนุญาต FLEGT: ใบอนุญาตการส่งออกที่ออกโดยประเทศคู่ค้าของ VPA สำหรับไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่กำหนดไว้สำหรับตลาด EU ใบอนุญาตรับรองว่าไม้ หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ส่งออกภายใต้ใบอนุญาตนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้รับใบอนุญาต FLEGT จะได้รับการยอมรับว่าถูกกฎหมายภายใต้กฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของ EU ดังนั้น ผู้นำเข้าจึงไม่จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของ EUTR กับไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้รับอนุญาตของ FLEGT และดูที่ ไม้ที่ได้รับอนุญาตของ FLEGT

โครงการการออกใบอนุญาต FLEGT: การออกใบอนุญาตสำหรับไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่กำหนดไว้สำหรับการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปจากประเทศคู่ค้าของ VPA และการดำเนินงานในสหภาพยุโรปตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมชายแดน

กฎระเบียบ FLEGT: ระเบียบ EC เลขที่ 2173/2005 เกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการการออกใบอนุญาต FLEGT สำหรับการนำเข้าไม้ไปยังสหภาพยุโรป กฎระเบียบ FLEGT ของ EU ทำให้การนำเข้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ไปยัง EU จากประเทศที่ EU ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือโดยสมัครใจ (VPA) เป็นเรื่องผิดกฎหมาย เว้นแต่ประเทศผู้ส่งออกได้ส่งออกไม้พร้อมใบอนุญาต FLEGT เพื่อยืนยันความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ FLEGT ของ EU เกี่ยวข้องกับไม้ที่นำเข้ามาจากประเทศผู้ผลิตที่ได้ให้สัตยาบันกับข้อตกลง VPA กับ EU และเมื่อมีการดำเนินการระบบการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ที่ตกลงกันใน VPA เท่านั้น ประเทศสมาชิก EU ได้ผ่านการออกกฎหมายในประเทศเพื่อใช้กฎระเบียบนี้ ดูที่ กฎระเบียบ FLEGT ฉบับเต็ม

FLEGT: ย่อมาจากการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า คำนี้อาจหมายถึง ก) โครงการริเริ่มของ EU ในการแก้ไขปัญหาการตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย: แผนปฏิบัติการด้านการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าของ EU และดูที่ แผนปฏิบัติการ FLEGT ของ EU ข) กิจกรรมที่จะใช้เพื่อดำเนินแผนปฏิบัติการ FLEGT ของ EU หรือ ค) กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า แต่ไม่อยู่ในขอบเขตของแผนปฏิบัติการ FLEGT ของ EU

การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT): ดูที่  FLEGT

องค์การพิทักษ์ป่าไม้: ดูที่ FSC

FSC: องค์การพิทักษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council - FSC) เป็นองค์กรพหุภาคีระหว่างประเทศที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 1993 เพื่อส่งเสริมการจัดการความรับผิดชอบของป่าไม้โลก เครื่องมือหลักของการบรรลุเป้าหมายนี้ คือการกำหนดมาตรฐาน การรับรองและการติดฉลากผลิตภัณฑ์จากป่า G

การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐสีเขียว: ดูที่ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐH

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (พิกัดศุลกากร HS): ระบบชื่อและหมายเลขมาตรฐานที่เป็นสากลในการจำแนกประเภทสินค้าที่ซื้อขาย พิกัดศุลกากร HS ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้การกำหนดขององค์การศุลกากรโลก EU และประเทศสมาชิกเป็นคู่สัญญากับอนุสัญญาว่าด้วยการจำแนกประเภทและกำหนดรหัสสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ พิกัดศุลกากร HS ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ 5,000 กลุ่ม พิกัดศุลกากรร่วมของ EU จะรวมพิกัดศุลกากร HS และประกอบด้วยส่วนย่อยแปดหลักเพิ่มเติมและบันทึกทางกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาคม และดูที่ HS CodesJ

คณะกรรมการดำเนินงานร่วม (JIC): ใน VPA ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมของ EU และประเทศคู่ค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลง คณะกรรมการมีทั้งการประชุมด้านเทคนิคและการเมือง สมาชิกของคณะกรรมการเป็นตัวแทนของ EU หรือประเทศคู่ค้าของ VPA VPA ในเอกสารหลักหรือภาคผนวก อธิบายว่าลักษณะการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการร่วม ประเทศคู่ค้าของ VPA บางประเทศมีชื่อต่างกันสำหรับคณะกรรมการดำเนินการร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ในกานา เรียกหน่วยงานนี้ว่ากลไกการตรวจสอบและตรวจทานร่วม (Joint Monitoring and Review Mechanism) ในแคเมอรูน คณะกรรมการประกอบด้วยสองหน่วยงาน คือ คณะกรรมการตรวจทานร่วม (Joint Monitoring Committee) และองค์การดำเนินการร่วม (Joint Implementation Council)L

นิยามความถูกต้องตามกฎหมาย: VPA แต่ละฉบับกำหนด "ไม้ที่ถูกต้อง" ตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศคู่ค้า นิยามความถูกต้องตามกฎหมายแห่งชาติกำหนดข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาต FLEGT กฎหมายครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมในการจัดการป่าไม้และการแปรรูปไม้ นอกจากนี้ นิยามยังมีเกณฑ์และตัวชี้วัดที่จะใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้นด้วย นิยามความถูกต้องตามกฎหมายเป็นองค์ประกอบหลักของระบบการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ของ VPA ดูที่ บันทึกย่อของ FLEGT 2 และดูที่ ไม้ที่ผลิตอย่างถูกกฎหมาย

ไม้ที่ผลิตอย่างถูกกฎหมาย: ไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้มา แปรรูป และซื้อขายถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่มีการดำเนินการดังกล่าว

ผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาต: เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่กำหนดโดยประเทศคู่ค้าของ VPA เพื่อออกและตรวจสอบใบอนุญาต FLEGT

พื้นที่ดำเนินการกับไม้: พื้นที่ดำเนินการคือพื้นที่เปิดที่ใช้สำหรับการดำเนินการและจัดเก็บไม้ก่อนที่จะบรรทุกลงบนรถบรรทุก เป็น 'ห้องส่วนหน้า' ของการตัดไม้ส่วนใหญ่ที่มีการจัดเก็บเครื่องจักรและมีการตัดสินใจด้านต่าง ๆ มากมายM

ผู้มีส่วนร่วมในตลาด: ผู้ดำเนินการภาคเอกชนหรือภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้หรือการแปรสภาพหรือการค้าผลิตภัณฑ์จากไม้

กระบวนการผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย: การจัดประชุมภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีขึ้นโดยการทำให้มั่นใจว่ามุมมองของกลุ่มผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น ๆ จะถูกได้ยินและรวมเข้าด้วยกันทุกขั้นตอน ผ่านการเจรจาและการสร้างฉันทามติ วิธีการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ดำเนินการและโซลูชันที่ให้ผลประโยชน์ร่วมกัน (ผลประโยชน์แบบ win - win) วิธีการนี้เน้นที่คนเป็นศูนย์กลางและทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา เนื่องจากมีการใช้วิธีการแบบรวมและมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้เสียจึงมีความรู้สึกเป็นเจ้าของมากขึ้นในการตัดสินใจ ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ และดูที่ ผู้มีส่วนได้เสียO

ผู้ประกอบการ: ภายใต้กฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของ EU บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่นำไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้เข้าสู่ตลาด EU P

PEFC: โปรแกรมสำหรับการรับรองระบบการรับรองป่าไม้ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - PEFC) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่หวังผลกำไรที่สนับสนุนการจัดการป่าอย่างยั่งยืน และองค์กรร่วมนานาชาติที่ดำเนินการประเมิน การรับรองและการยอมรับระบบการรับรองป่าแห่งชาติอย่างเป็นอิสระ

โปรแกรมสำหรับการรับรองระบบการรับรองป่าไม้ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes): ดูที่ PEFC

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ: ดูที่ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ: การซื้อสินค้าและบริการของหน่วยงานภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ‘สีเขียว’ เป็นกระบวนการที่หน่วยงานของรัฐพยายามจัดหาสินค้า บริการและงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตเมื่อเทียบกับสินค้า บริการและงานที่มีหน้าที่หลักเดียวกันกับที่จะจัดหาไว้ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐเป็นหนึ่งในมาตรการในแผนปฏิบัติการ FLEGT ของ EU แผนการเสนอแนะให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศสมาชิก EU ระบุเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อระบุไม้ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างR

REDD+: กลไกที่สร้างขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติด้วยมุมมองในการทำให้ป่ามีคุณค่ามากขึ้นกว่าการโค่นป่า ภายใต้กลไก REDD+ จะมีการวัดปริมาณและประเมินการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าไม้ และได้รับเงินทุนเพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการอนุรักษ์หรือเพิ่มจำนวนป่าไม้

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่าและการเสื่อมโทรมของป่า: ดูที่ REDD+S

การจัดส่ง: ในการค้า การจัดส่ง หรือการส่งมอบเป็นสินค้าที่ขนส่งภายใต้เงื่อนไขของใบตราส่งสินค้าหรือใบตราส่งทางอากาศ โดยไม่คำนึงถึงปริมาณหรือจำนวนคอนเทนเนอร์ หีบห่อหรือชิ้น ใน VPA การจัดส่งคือ ปริมาณของไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้จากประเทศคู่ค้าของ VPA ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยใบอนุญาต FLEGT การจัดส่งจะถูกส่งจากประเทศคู่ค้าของ VPA โดยผู้ส่งมอบหรือผู้จัดส่ง และจะถูกนำมาสำแดงที่สำนักงานศุลกากรของประเทศสมาชิก EU เพื่อการปล่อยเสรีสำหรับการจำหน่ายในตลาด EU ในบริบทของ VPA และการออกใบอนุญาต FLEGT โดยเฉพาะ การจัดส่งและการส่งมอบเป็นคำพ้องทางความหมาย และดูที่ การส่งมอบ และ การออกใบอนุญาตตามการจัดส่ง

การออกใบอนุญาตตามการจัดส่ง: ใน VPA การออกใบอนุญาตตามการจัดส่งเป็นระบบการออกใบอนุญาตที่ใบอนุญาตแสดงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกโดยหน่วยงานออกใบอนุญาตของประเทศคู่ค้าของ VPA สำหรับการจัดส่งที่ส่งออกไปยัง EU แต่ละครั้ง และดูที่ การจัดส่ง

ผู้มีส่วนได้เสีย: ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการหรือกิจกรรม คือบุคคล บริษัท และสถาบันที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากกระบวนการหรือกิจกรรมดังกล่าว ป่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างมากทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้น นโยบายป่าไม้จะมีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ในกรณีของ VPA ผู้มีส่วนได้เสียในประเทศผู้ส่งออกไม้และ EU ได้แก่ รัฐบาล หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชนและ/หรือชนพื้นเมือง และดูที่ กระบวนการผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย

ห่วงโซ่อุปทาน: ห่วงโซ่อุปทานของไม้เป็นระบบขององค์กร ประชากร เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลและทรัพยากรที่จะย้ายและแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้จากจุดที่ตัดหรือนำเข้าสู่การขายขั้นสุดท้าย

การจัดการป่าอย่างยั่งยืน (SFM): แนวคิดแบบไดนามิกและแนวคิดด้านการพัฒนาที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของป่าไม้ทุกชนิด เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคตT

ระบบการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (TLAS): องค์ประกอบหลักของ VPA ระบบการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ช่วยให้ประเทศคู่ค้าของ VPA สามารถกำหนดว่าไม้ที่ถูกกฎหมายเป็นอย่างไร ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์จากไม้ได้มา ขนส่งและค้าขายอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ ติดตามไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากแหล่งกำเนิดไปยังจุดส่งออกหรือออกใบอนุญาต FLEGT สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการตรวจสอบตามกฎหมายที่จะส่งออกไปยัง EU และบังคับให้ทั้งระบบมีการตรวจสอบอย่างอิสระ

ผู้ค้า: ภายใต้กฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของ EU บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคลใด ๆ ที่ทำธุรกิจการค้า ขายหรือซื้อไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้จากตลาดภายในที่จำหน่ายแล้วในตลาดภายใน V

การตรวจสอบความสอดคล้องต่อกฎหมาย: วิธีการประเมินว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ใน VPA การตรวจสอบจะยืนยันว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความถูกต้องตามกฎหมาย และการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน ตามที่กำหนดไว้ในระบบการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ ดูที่ บันทึกย่อของ FLEGT 5

ข้อตกลงความร่วมมือโดยสมัครใจ (VPA): ข้อตกลงการค้าทวิภาคีที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่าง EU กับประเทศผู้ส่งออกไม้นอก EU แต่ละ VPA มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่นำเข้าสู่ EU จากประเทศคู่ค้าเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ

ประเทศคู่ค้าของ VPA: ประเทศผู้ส่งออกไม้ที่เข้าสู่การเจรจาเพื่อลงนามในข้อตกลงความร่วมมือโดยสมัครใจ (VPT) กับสหภาพยุโรป