Print Friendly and PDF


โครงสร้างการเจรจาระดับชาติในคาเมรูน

 

คณะกรรมการกำกับการทำงาน

บทบาทของคณะกรรมการกำกับการทำงานคือการพัฒนาจุดยืนในการเจรจาต่อรองและร่างภาคผนวก VPA โดยมีการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย สมาชิกของคณะกรรมการนี้ ประกอบด้วย

รัฐบาล: ตัวแทนจากกระทรวงป่าไม้ ตำแหน่งประธาน สำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การวางแผนและการจัดการดินแดน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากรและสรรพสามิต)

ภาคเอกชน: ตัวแทนจาก Cameroon Wood Supply Group; National Association of Young Timber Loggers และ Wood Processors; Professional Syndicate of Industrial Processors and Exporters of Special Forests Products; General Surveillance Society

ภาคประชาสังคม: หนึ่งที่นั่งเป็นของ EC Forest Platform Cameroon และอีกหนึ่งที่นั่งเป็นของตัวแทนจากภาคประชาสังคมซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องที่อยู่ระหว่างการอภิปราย

ฐสภา: สมาชิกรัฐสภาสองท่านเข้าร่วมในปี 2008 ซึ่งเป็นปีที่หลังการเจรจาเริ่มต้นขึ้น

คณะกรรมการด้านการเจรจา

บทบาทของคณะกรรมการด้านการเจรจาคือดำเนินการเจรจา VPA กับสหภาพยุโรป โดยจะมีสมาชิกภาพเช่นเดียวกับคณะกรรมการกำกับการทำงานแต่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้เพิ่มเข้ามา

ผู้มีส่วนได้เสีย

โครงสร้างของผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วยกลุ่มภาคเอกชนสี่กลุ่มและอีกหนึ่งเวทีภาคประชาสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม