Print Friendly and PDF


VPA เสริมสร้างขีดความสามารถได้อย่างไร

ทำไมขีดความสามารถจึงมีความสำคัญ

ธรรมาภิบาลป่าไม้ที่ดีขึ้นอยู่กับความรู้ ทักษะ ระบบ และทรัพยากรต่างๆ โดยรัฐบาลและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ จำเป็นต้อง

 • ควบคุมห่วงโซ่อุปทาน
 • ตรวจพิสูจน์ความถูกกฎหมายของไม้
 • ติดตามและลงโทษอาชญากรรมป่าไม้
 • จัดตั้งตนเองและเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ และปรับฟังก์ชันธุรกิจต่างๆ ให้เหมาะสม
 • ประสานงานกิจกรรม
 • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดี บ่อยครั้งที่ช่องว่างในขีดความสามารถภายในรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีส่วนในความล้มเหลวของธรรมาภิบาล ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) สามารถระบุและช่วยให้มีการเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้ได้ การสร้างขีดความสามารถนั้นอาจเกิดขึ้นทั้งในระหว่างกระบวนการ VPA และเป็นผลจากพันธสัญญาที่ฝ่ายต่างๆ ให้ไว้ในเนื้อหาและภาคผนวก VPA

กระบวนการ VPA เสริมสร้างขีดความสามารถได้อย่างไร

การมีส่วนร่วมในกระบวนการ VPA โดยตัวเองแล้วสามารถสร้างขีดความสามารถให้เกิดขึ้นได้ เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียได้รับความรู้ด้วยการสร้างและแบ่งปันข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น รัฐบาลต่างๆ เรียนรู้ทักษะผ่านการลองผิดลองถูก เช่น การจัดการการให้คำปรึกษา

เพื่อที่จะให้การเข้ามีส่วนร่วมมีความหมาย บ่อยครั้งที่ผู้มีส่วนได้เสียจำเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขีดความสามารถของตนเองเป็นลำดับแรก รัฐบาล สถาบันของสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป กลุ่มประชาสังคม องค์กรที่มิใช่องค์กรรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ สมาคมผู้ค้าไม้และบริษัทเอกชนต่างๆ สามารถมีบทบาทในการสร้างขีดความสามารถเพื่อเข้าร่วมในกระบวนการ VPA ได้ กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถได้แก่

 • การสนับสนุนสำหรับเวทีต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถจัดระเบียบตนเอง อภิปรายถึงประเด็นปัญหาต่างๆ และพัฒนาท่าทีในการเจรจา
 • การฝีกอบรมในประเด็นด้านเทคนิค เช่น การติดตามไม้
 • การฝึกอบรมในประเด็นเชิงองค์กร การเสริมความเข้มแข็งให้แก่การสนับสนุน เช่น การพัฒนาเอกสารแสดงจุดยืน การเจรจา และการระดมทุน
 • การวิจัยและวิเคราะห์ข้อกฎหมาย
 • การสนับสนุนเพื่อระบุด้านต่างๆ ที่การปฏิบัติตามของภาคเอกชนอาจเป็นความท้าทายและขั้นตอนต่างๆ ที่จะจัดการกับความท้าทายเหล่านี้
 • การสร้างความเข้าใจในเรื่องข้อกำหนดของตลาดและความต้องการของตลาดในด้านข้อมูล
 • การสนับสนุนสำหรับการแลกเปลี่ยนในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ VPA ในประเทศต่างๆ
 • การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่รัฐบาลและอื่นๆ
 • การสนับสนุนเพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการประชุมต่างๆ
 • การให้เงินทุนเพื่อว่าจ้างผู้ประสานงานของกลุ่มพันธมิตร NGO

ในระหว่างกระบวนการ VPA เดินไปข้างหน้า ช่องว่างอื่นๆ เกี่ยวกับขีดความสามารถมักจะเด่นชัดขึ้น ช่องว่างเหล่านี้รวมถึงขีดความสามารถของผู้มีอำนาจภาครัฐในการเติมเต็มคำสั่งที่มีอยู่ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อจัดการป่าไม้และบังคับใช้กฎหมาย ทั้งยังอาจมีช่องว่างเกี่ยวกับขีดความสามารถของรัฐบาล ภาคเอกชน และกลุ่มประชาสังคมในการนำ VPA ไปปฏิบัติและติดตามผลกระทบของ VPA การทดสอบภาคสนามสำหรับระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้อาจเผยให้เห็นถึงความต้องการในการสร้างขีดความสามารถในภาคเอกชน

กระบวนการ VPA มีประสิทธิภาพในการประเมินขีดความสามารถในภาคป่าไม้ทั้งหมด โดยปกติแล้ว ประเทศหุ้นส่วน VPA มักจะไม่ได้ทำการประเมินขีดความสามารถของภาคป่าไม้มาก่อน แม้ว่าขีดความสามารถจะสำคัญอย่างยิ่งต่อธรรมาภิบาลป่าไม้ที่ดี ความต้องการด้านขีดความสามารถที่ได้รับการระบุโดยกระบวนการ VPA อาจได้แก่

 • การฝึกอบรมเชิงเทคนิคและเชิงองค์กรสำหรับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
 • เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์
 • บุคลากรหรือทักษะเพิ่มเติม
 • องค์กรใหม่ๆ เช่น องค์กรความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียขนาดเล็กในภาคเอกชน
 • สถาบันใหม่ๆ เช่น หน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่ตรวจพิสูจน์ความถูกต้องตากฎหมายของไม้หรือออกใบรับรอง FLEGT

ในการเผยให้เห็นถึงช่องว่างในขีดความสามารถ กระบวนการ VPA เน้นในเรื่องความซับซ้อนอันเป็นปกติวิสัยของภาคป่าไม้ และทำไมการควบคุมดูแลจึงถือเป็นความท้าทาย กระบวนการ VPA ยังทำให้ช่องว่างเกี่ยวกับขีดความสามารถสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งช่วยให้นักการเมืองสามารถมุ่งความสนใจในการแก้ไขช่องว่างเหล่านี้ ประเทศต่างๆ ตอบสนองต่อช่องว่างเรื่องขีดความสามารถแตกต่างกันไป

ประเทศหุ้นส่วน VPA บางประเทศจัดการกับการสร้างขีดความสามารถในการเจรจาและสรุปเค้าโครงความต้องการในการสร้างขีดความสามารถใน ภาคผนวก VPA เรื่องมาตรการประกอบ, ภาคผนวกในเรื่องระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ หรือที่อื่นๆ ใน VPA ถ้อยแถลงที่แสดงถึงความต้องการสามารถช่วยให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของประเทศหรือการสนับสนุนจากการบริจาคเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถให้ดีขึ้น

ประเทศอื่นๆ แถลงว่าพวกเขาเข้าใจในช่องว่างด้านขีดความสามารถของตนและจะจัดการกับช่องว่างเหล่านี้ระหว่าง ระยะการนำไปปฏิบัติของ VPA ไม่ว่า VPA จะกล่าวถึงการสร้างขีดความสามารถหรือไม่ สิ่งสำคัญคือกระบวนการสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างด้านขีดความสามารถ การดำเนินการตามลำดับความสำคัญ และทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็น