Print Friendly and PDF


ผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชนในประเทศ

ผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชนมีความสนใจในด้านการเงินทางตรงของข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) และบทบาทหลักของการนำไปปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชน ได้แก่

  • บริษัทตัดไม้
  • ครัวเรือนและช่างไม้ในกิจการขนาดเล็กอื่นๆ
  • องค์กรด้านป่าไม้ขนาดกลางถึงเล็ก
  • พ่อค้า
  • บริษัทขนาดใหญ่ที่ขนส่ง แปรรูป หรือส่งออกไม้

ความหลากหลายของผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชนในแง่ของขนาด อำนาจ และจุดยืนในห่วงโซ่คุณค่า แสดงให้เห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีความซับซ้อน และไม่เสมอไปที่จะไปในทิศทางเดียวกัน ในบางบริบท ผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชนอาจขับเคลื่อนกระบวนการ VPA แต่ผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นอาจต่อต้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นกระบวนการ การต่อต้านอาจเพราะผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าใจ VPA หรือเพราะได้ผลประโยชน์จากข้อตกลงนอกระบบซึ่งการเพิ่มการรับรู้และการกำกับดูแลที่เป็นผลมาจาก VPA อาจทำให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง

การเรียกประชุมและการรักษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชนอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเจรจา VPA ที่ยาวนาน เพราะการเข้าร่วมการประชุมที่ยืดยาวทำให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยตรงต่อธุรกิจ

ผลประโยชน์ภาคเอกชน

ภาคเอกชนเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ใหญ่และหลากหลาย มีทั้งบริษัทขนาดใหญ่และเล็ก ที่มีผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับรัฐบาลที่หลากหลาย และบางครั้งก็แย่งชิงผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับรัฐบาล

ข้อห่วงใยของภาคเอกชน ได้แก่ ความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ เช่น ขณะที่ผู้ส่งออกอาจยินดีกับการรับประกันว่าไม้ที่มีใบรับรอง FLEGT จะเข้าสู่ตลาด EU ได้โดยไร้อุปสรรค แต่บริษัทและผู้ประกอบการอื่นที่ดำเนินงานเหนือขึ้นไปในห่วงโซ่อุปทาน อาจเห็นว่าการปฏิบัติตาม VPA ดังกล่าวทำให้เกิดค่าใช้จ่ายทางธุรกรรมที่สูงขึ้นสำหรับบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชนจำนวนมากมีความสนใจในศักยภาพของ VPA ที่จะสร้างความเสมอภาค โดยเชื่อมั่นว่าทุกบริษัทจะยอมปฏิบัติตามกฎหมายเดียวกัน การสร้างความเสมอภาคจะขจัดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากไม้ผิดกฎหมายที่ราคาถูกกว่า ในขณะเดียวกันผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชนรายอื่นอาจคัดค้านความพยายามการบังคับใช้กฎหมาย เพราะได้ผลประโยชน์จากการค้าไม้ที่ไม่ถูกกฎหมาย

องค์กรและอิทธิพล

ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไม่สามารถมีประสิทธิภาพได้ ถ้าไม่มีภาคเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในกระบวนการ VPA ที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่มจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้ของ VPA และเป็นประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชนในธุรกิจค้าไม้ทั้งหมดที่จะเข้าร่วมกระบวนการ VPA

อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนเผชิญกับความท้าทายจากการเข้าร่วมในกระบวนการ VPA ความท้าทายดังกล่าว ได้แก่ ปริมาณเวลาที่ต้องใช้ในการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ผู้ผลิตขนาดเล็กอาจต้องฝ่าฟันให้ได้แสดงความคิดเห็นในกระบวนการ VPA เพราะขาดแคลนด้วยทรัพยากร ข้อมูล และอิทธิพล ทำให้บ่อยครั้ง กลุ่มผู้ผลิตขนาดเล็กหายไปจากกระบวนการ หรือมีการจัดระบบที่ไม่ดีพอ การเข้าถึงข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างมาก ผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชนจำนวนมากไม่ทราบมาก่อนเลยจริงๆ ว่าทำไมจึงควรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ VPA

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการขนาดเล็กบางราย เช่น ธุรกิจตัดไม้ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน อาจไม่มีสถานะทางกฎหมายในการประกอบการ จึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะนำผู้ประกอบการขนาดเล็กๆ เหล่านี้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในกระบวนการ VPA เพราะธุรกิจขนาดเล็กๆ เหล่านี้มีจำนวนมากมาย ไม่มีการจัดการที่ดี และกระจัดกระจาย แต่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ เมื่อรวมตัวกันจะมีผลกระทบอย่างมากต่อภาคป่าไม้ และโดยเฉพาะต่อตลาดภายในประเทศ

สถานะทางกฎหมายที่ไม่แน่นอนของธุรกิจตัดไม้ขนาดเล็ก ทำให้ยากที่จะเข้าถึงทรัพยากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้จากภาษี และมีความเสี่ยงที่จะทำลายความพยายามการปรับปรุงธรรมาภิบาลให้ดีขึ้น โปรดดูเนื้อหาในกรอบ ‘คนตัดไม้ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์อย่างผิดกฎหมายของกานาต้องการมีสถานะที่ชอบด้วยกฎหมาย'

ในทางตรงกันข้าม ผู้ประกอบการขนาดใหญ่อาจมีอิทธิพลทางการเมืองที่เข้มแข็ง ที่อาจขัดขวางกระบวนการ VPA หากรู้สึกว่ามีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของตน หรืออาจส่งเสริมเฉพาะด้านที่ VPA เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตน

การเข้ามาเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนร่วมขนาดเล็ก

ในกระบวนการ VPA เริ่มแรก มักขาดแคลนตัวแทนจากผู้เข้าร่วมภาคเอกชนขนาดเล็ก เช่น ในกานา สองที่นั่งสำหรับภาคเอกชนในคณะกรรมการกำกับการทำงานแห่งชาติ (national steering committee) เป็นของตัวแทนจาก Ghana Timber Millers Organization ซึ่งมีสมาชิกเป็นบริษัทโรงสีทันสมัยขนาดใหญ่ ส่วน Ghana Timber Association ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการโรงสีและการตัดไม้ขนาดกลางถึงเล็ก กลับไม่มีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการกำกับการทำงาน

ในกระบวนการ VPA ที่กำลังดำเนินไปในปัจจุบัน การสนับสนุนมุ่งเป้าไปที่กลุ่มภาคเอกชนที่มีขนาดเล็กลง เพื่อส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ในเวียดนาม มีการผลักดันครั้งใหญ่ให้ช่างไม้ที่มีฝีมือเข้ามามีส่วนร่วม และเข้าสู่ที่ประชุม ในคาเมรูนและอินโดนีเซีย องค์กรที่ให้การสนับสนุน ทำงานร่วมกับบริษัทขนาดกลางถึงเล็ก เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ และข้อเรียกร้องของตลาด EU ในเรื่องไม้ถูกกฎหมาย

การเป็นตัวแทนในกระบวนการ VPA

  • กระบวนการ VPA ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง และสาธารณรัฐคองโก บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ และบริษัทภายในประเทศขนาดเล็กกว่า ต่างมีผู้เข้าไปทำหน้าที่แทนโดยบุคคลที่จะส่งข้อมูลกลับไปสู่ผู้มีสิทธิออกเสียงในเขตเลือกตั้งของตน
  • ในคาเมรูน ตัวแทนจากสหภาพการค้าสามแห่งปฏิบัติหน้าที่นี้
  • ในการเจรจา VPA ในประเทศไทย ภาคเอกชนมีความคิดเห็นที่หนักแน่น และออกเอกสารแสดงจุดยืนเพื่อเสนอมุมมองของตน

ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของอินโดนีเซีย

สำหรับบริษัทขนาดเล็กหลายแห่งที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของอินโดนีเซีย การนำระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไปปฏิบัติเพิ่งจะมาชัดเจนหลังจากการเจรจา VPA สิ้นสุดลง และการนำไปปฏิบัติก้าวหน้าไปได้ดี ดังนั้นบริษัทขนาดเล็กในภาคอุตสาหกรรมนี้จึงวิ่งเต้นให้รัฐบาลผ่อนปรนข้อกำหนด และขอเวลาเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติตาม ดังนั้น ในปี 2014 รัฐบาลได้แก้ไขระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ ด้วยการนำเสนอขั้นตอนการดำเนินการที่เรียกว่า การแสดงความสอดคล้องของผู้ประกอบการ (Supplier's Declaration of Conformity) ซึ่งทำให้การปฏิบัติตามเป็นไปได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ถือครองรายย่อยที่ประกอบการบนที่ดินส่วนตัว พ่อค้าที่ซื้อขายไม้จากผู้ถือครองรายย่อยและผู้ผลิตขนาดเล็ก

 

คนตัดไม้ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์อย่างผิดกฎหมายของกานาต้องการมีสถานะที่ชอบด้วยกฎหมาย

VPA เป็นต้นเหตุของความท้าทายที่มีต่อธุรกิจตัดไม้ขนาดเล็กในกานา ตามกฎหมายในปัจจุบัน ถือว่าคนตัดไม้ดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย การปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายตาม VPA อาจเป็นการลงโทษธุรกิจตัดไม้ขนาดเล็ก รายได้น้อยเหล่านี้อย่างไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น จึงอาจเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนเหล่านี้ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการ VPA เพื่อเรียกร้องการปฏิรูปให้มีการนิรโทษกรรมในการกระทำที่ผ่านมา

ในกานา ธุรกิจตัดไม้ด้วยโซ่เลื่อยยนต์มีผลผลิตมากกว่า 80% ของไม้ท่อนทั้งหมด และทั้งหมดเป็นไม้ผิดกฎหมาย ธุรกิจตัดไม้ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์กว่า 100,000 รายนี้เลี้ยงดูคนกว่าล้านคน และเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น ธุรกิจตัดไม้เหล่านี้กล่าวว่าวิธีการตัดไม้ของพวกเขามีประสิทธิภาพ และความยั่งยืนมากกว่าอุตสาหกรรมโรงเลื่อยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สมาคมการค้าไม้แปรรูปภายในประเทศ (Domestic Lumber Trade Association) คือสมาคมที่เป็นตัวแทนของผู้ค้าไม้แปรรูปภายในประเทศ ผู้ประกอบการเครื่องจักรแบบตั้งโต๊ะ ผู้ประกอบการเลื่อยโซ่ยนต์ และผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน 25,000 ราย สมาคมกำลังเร่งรัดรัฐบาลให้ยุติคำสั่งห้ามการตัดไม้ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และออกเป็นใบอนุญาตอย่างเป็นทางการเพื่อควบคุมกิจกรรมดังกล่าวแทน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องการผลักดันให้ธุรกิจตัดไม้เลิกใช้เลื่อยโซ่ยนต์ และหันไปสู่รูปแบบถูกกฎหมายอย่างโรงเลื่อยเทคโนโลยีต่ำ เช่น การใช้แท่นเลื่อยเคลื่อนที่

VPA ของกานา ต้องการให้ไม้แปรรูปทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งไม้แปรรูปที่ผลิตเพื่อตลาดภายในประเทศ แต่ไม้ที่ตัดอย่างผิดกฎหมายด้วยเลื่อยโซ่ยนต์มีจำนวนมาก จึงมีความเสื่ยงที่ไม้บางส่วนเหล่านี้อาจเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการส่งออก และทำลายกระบวนการ VPA

"เราหวังพึ่งให้ VPA ช่วย" กล่าวโดย Patrick Agyei เลขานุการสมาคมภาคตะวันออก น"ในขณะที่เรายังไม่ชอบด้วยกฎหมาย สถานะของ VPA ก็มีความสั่นคลอน เราได้ไปที่ไลบีเรียซึ่งดำเนินการให้ถูกกฎหมายแล้ว และที่กายอาามีการมอบป่าให้กับชุมชนแล้ว นี่คือสิ่งที่เราต้องการ"

ที่มา: Pearce, F. 2012. Forest Stands: How New EU Trade Laws Help Countries Protect Both Forests and Peoples. FERN, Brussels, Belgium. 24pp. [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]; Ghana News Agency. 2012. DOLTA calls on government to expedite action on VPA. 22 September 2012. [อ่านออนไลน์]; GhanaWeb. 2014. Illegal chainsaw operators make $200m annually. 24 July 2014 [อ่านออนไลน์]

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

Capacity4Development. 2013. Civil Society Shares Their Experience of the VPA Process at FLEGT Week 2013. [อ่านออนไลน์]

Jeffree, M. 2014. FLEGT forest power to the people. Timber Trades Journal Online October 2014: 48–49.

Pearce, F. 2012. Forest Stands: How New EU Trade Laws Help Countries Protect Both Forests and Peoples. FERN, Brussels, Belgium. 24pp. [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]