Print Friendly and PDF


โครงสร้างการนำกระบวนการ VPA ไปปฏิบัติระดับชาติ

ประเทศหุ้นส่วนได้กำหนดโครงสร้างทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อกำกับดูแลการนำกระบวนการ VPA ไปปฏิบัติ ประเทศหุ้นส่วนอาจสร้างแผนกใหม่ในหน่วยงานรัฐเพื่อรับผิดชอบภารกิจในการนำ VPA ไปปฏิบัตินี้ เช่น

 • รวบรวมข้อมูลจากบริษัทที่ผลิต
 • ดำเนินการตรวจพิสูจน์ภาคสนาม
 • ปรับข้อมูลให้สอดคล้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • ติดตามและรายงานการปฏิบัติตามคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของผู้ผลิต
 • การออกใบรับรอง FLEGT
 • การติดตามการออกใบรับรอง FLEGT

การกำกับดูแลการนำ VPA ไปปฏิบัติ

ประเทศหุ้นส่วน VPA แต่ละประเทศได้ตั้งคณะกรรมการหรือสำนักเลขาธิการอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีบทบาทในการนำ VPA ไปปฏิบัติ ซึ่งได้แก่

 • การนำทางและประเมินงานด้านการนำ VPA ไปปฏิบัติ
 • การรายงานสิ่งที่พบต่อสาธารณชน
 • การตอบสนองต่อข้อกล่าวอ้างเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม
 • การเตรียมเอกสารแสดงจุดยืนระดับชาติและเอกสารอื่นๆ สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานร่วม

ในประเทศหุ้นส่วน VPA ทุกประเทศ คณะกรรมการเหล่านี้จะประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐบาล ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ในประเทศหุ้นส่วนบางประเทศ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น สมาชิกรัฐสภาและตัวแทนจากชนพื้นเมืองท้องถิ่นก็เป็นสมาชิกของคณะกรรมการดำเนินงานร่วมเหล่านี้ด้วย

คาเมรูน จัดตั้ง National Monitoring Committee (คณะกรรมการติดตามแห่งชาติ) และมีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวโดยใช้พระราชกฤษฎีกา สมาชิกถาวรประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี สมัชชาแห่งชาติ กระทรวงห้ากระทรวง ภาคประชาสังคม ชนพื้นเมืองท้องถิ่น ภาคเอกชน และบุคคลที่ต้องพึ่งพาป่าไม้ชุมชน คณะกรรมการจะเชิญผู้สังเกตการณ์ให้เข้าร่วมในการประชุมต่างๆ ของคณะกรรมการ

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง National Committee for Implementation and Monitoring (Comité National de la Mise en Œuvre et Suivi – CNMOS) ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายทำหน้าที่กำกับดูแลการนำ VPA ไปปฏิบัติ CNMOS จะให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้เสียของประเทศแก่คณะกรรมการดำเนินงานร่วม สมาชิกของ CNMOS ประกอบด้วยตัวแทนจากกระทรวงต่างๆ ของรัฐบาล สมัชชาแห่งชาติ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม คณะกรรมการยังเป็นกลไกระดับชาติสำหรับการให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนได้เสีย CNMOS แจ้งและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง สาธารณรัฐแอฟริกากลางยังได้สร้างสำนักเลขาธิการถาวรด้านเทคนิค (STP – Secrétariat technique permanent) เพื่อจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมการนำ VPA ไปปฏิบัติและการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย STP มีบุคลากรถาวรสี่ตำแหน่งและรวมอยู่ในกระทรวงป่าไม้ น้ำ ประมง และการล่าสัตว์

กานา สำนักเลขาธิการของ VPA ในคณะกรรมาธิการป่าไม้ของกานาประสานงานการนำ VPA ไปปฏิบัติ นอกจากนี้ กานายังได้จัดตั้งคณะกรรมการการนำไปปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายขึ้นอย่างเป็นทางการ กลุ่มนี้จะทำหน้าที่เป็นคณะผู้แทนของกานาในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วม สมาชิกของกลุ่มประกอบด้วย ตัวแทนจากหลายกระทรวงและหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งมีความรับผิดชอบในแง่มุมต่างๆ ของ VPA และสำนักเลขาธิการของ VPA สมาชิกอื่นของคณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภา เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ และตัวแทนจากภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รัฐมนตรีของภาคเป็นผู้นำคณะผู้แทนของกานาเข้าสู่คณะกรรมการดำเนินงานร่วม

อินโดนีเซีย คณะกรรมการดำเนินงานร่วมจะได้รับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการ และนำโดยภาคีทั้งคู่ โดยจะตั้งอยู่ในกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ ณ เวลาที่เขียนเอกสารฉบับนี้ อินโดนีเซียได้จัดตั้งคณะทำงานผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายสองคณะภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานร่วม ซึ่งได้แก่

 • คณะทำงานด้านเทคนิคซึ่งรับผิดชอบในการติดตามผลกระทบ
 • คณะทำงานร่วมซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการนำแผนปฏิบัติการของอินโดนีเซีย-สหภาพยุโรปว่าด้วยความก้าวหน้าในการนำ VPA ไปปฏิบัติ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและอินโดนีเซียจะเกิดขึ้นทุกสองเดือนในรูปแบบการประชุมคณะทำงานร่วมและการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญร่วม โดยจะเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมเสมอ ภาคประชาสังคมมีเวทีของตนเองโดยจะมุ่งเน้นที่ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และได้ระบุตัวแทนในการประชุมสหภาพยุโรป-อินโดนีเซีย ส่วนองค์กรตรวจพิสูจน์ภาคเอกชนต่างๆ จะพบกันในฟอรั่มการออกใบรับรองระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้

ไลบีเรีย หลังจากการเจรจา VPA สิ้นสุดลง ทีมการเจรจาระดับชาติจะพัฒนาไปเป็น Liberia Implementation Committee (คณะกรรมการเพื่อการนำไปปฏิบัติแห่งไลบีเรีย) คณะกรรมการนี้ประชุมกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมเป็นหลัก สมาชิกจะมาจากกระทรวงและหน่วยงานรัฐบาล ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม คณะกรรมการติดตามโดยผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายแห่งชาติยังให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการดำเนินงานร่วม สมาชิกของคณะกรรมการทั้ง 26 คนประกอบด้วยสมาชิกของ Liberia Implementation Committee และตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาล ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และชุมชนต่างๆ

สาธารณรัฐคองโก สำนักเลขาธิการด้านเทคนิคของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายระดับประเทศทำหน้าที่ติดตาม แนะแนวทาง และสนับสนุนการนำ VPA ไปปฏิบัติในสาธารณรัฐคองโก โดยสมาชิกจะมาจากรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม หนึ่งในหน้าที่หลายๆ ประการของสำนักเลขาธิการด้านเทคนิคคือการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วม VPA

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

Faure, N. and Lesniewska, F. 2012. Implementing VPAs: Outlining Approaches for Civil Society's Participation in VPA-related Law Reforms. Ghana Regional Workshop: Experiences from the FLEGT/VPA process in West and Central African countries. ClientEarth. [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]

Bollen, A. and Ozinga, S. 2013. Improving Forest Governance. A Comparison of FLEGT VPAs and Their Impact. FERN. 50pp. [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]

Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. A Practical Guide for Civil Society Organisations Taking Part in VPA Negotiations. FERN. 68pp. [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]