Print Friendly and PDF


ภาคผนวก VPA เรื่องข้อมูลสาธารณะ

ภาคผนวกเรื่องข้อมูลสาธารณะบรรยายถึงเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียคิดว่าควรให้สาธารณชนรับทราบเพื่อช่วยเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคป่าไม้และช่วยให้สามารถติดตามการนำข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน ด้วยความสมัครใจ (VPA) ไปปฏิบัติ

ความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับภาคป่าไม้ของประเทศมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของประเทศและต่อตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจในระบบที่แต่ละประเทศนำมาใช้ VPA สร้างโอกาสสำหรับประเทศต่างๆ ที่ได้มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับภาคป่าไม้ให้สาธารณชนทราบอยู่แล้วเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและนานาชาติ

ในประเทศหุ้นส่วน VPA บางประเทศ องค์กรภาคประชาสังคมที่มีบทบาทเป็นผู้สังเกตการณ์อิสระได้ให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลสาธารณะในการเจรจา VPA เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานขององค์กรเหล่านี้ในฐานะผู้สังเกตการณ์

ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอินโดนีเซีย ภาคผนวกของ VPA เรื่องข้อมูลสาธารณะจะสร้างจากข้อกำหนดของผู้สังเกตการณ์อิสระรวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารของประเทศ

เนื้อหาของภาคผนวก

โดยปกติแล้วจะมีข้อมูลหลักอยู่สองประเภทในภาคผนวกของ VPA เรื่องข้อมูลสาธารณะที่ได้รับการลงนามจนถึงปัจจุบันนี้ ประเภทแรกคือข้อมูลที่ต้องตีพิมพ์เมื่อมีความพร้อม เช่น เอกสารทางกฎหมาย กระบวนการ หรือการจัดการเชิงสถาบันสำหรับการควบคุมดูแลภาคป่าไม้ ประเภทที่สองคือข้อมูลที่จะต้องตีพิมพ์เป็นประจำ เช่น ข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านป่าไม้ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม อาจมีการรวมชุดของข้อมูลเพิ่มเติมที่จะเปิดเผยให้ทราบไว้ในภาคผนวกหากเป็นความประสงค์ของฝ่ายต่างๆ ใน VPA

ใน VPA ที่ได้มีการลงนามจนถึงปัจจุบัน รายการข้อมูลต่างๆ ในภาคผนวกที่เป็นข้อมูลสาธารณะมักจะประกอบด้วย

ข้อมูลด้านกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวกับภาคป่าไม้ของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายป่าไม้ ประมวลกฎหมายป่าไม้ ประมวลรัษฎากร และแง่มุมอื่นๆ ของกรอบงานด้านการกำกับดูแลที่มีการอ้างถึงในคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสำหรับการจัดสรรป่าไม้ ได้แก่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

 • กระบวนการเสนอซื้อและประกาศรับการเสนอซื้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบอนุญาต
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคา
 • รายการแผนที่สัมปทานที่ถูกต้องพร้อมชื่อของบุคคลและ/หรือบริษัทผู้รับผลประโยชน์
 • สัญญา
 • สัญญาประชาคมระหว่างชุมชนป่าไม้ต่างๆ และผู้ถือสัญญา/ใบอนุญาต

ข้อมูลเรื่องการวางแผนป่าไม้ เช่น รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อม เอกสารการวางแผนใช้ที่ดิน แผนที่ รายการและพื้นที่สัมปทาน

ข้อมูลเรื่องการผลิต เช่น ปริมาตรของไม้ที่ตัดและแปรรูปตามชนิดไม้ สัมปทาน และบริษัท

ข้อมูลเรื่องการดำเนินการ เช่น รายการและตำแหน่งที่ตั้งของผู้ดำเนินการที่ได้รับอนุมัติ

ข้อมูลเรื่องการนำเข้าและส่งออก เช่น ปริมาตรของไม้ตามชนิด บริษัทและประเทศปลายทาง และข้อมูลของไม้ที่อยู่ระหว่างการนำส่ง

ข้อมูลเรื่องระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย

 • คำบรรยายระบบอย่างสมบูรณ์
 • ขั้นตอนการออกใบรับรอง FLEGT
 • รายงานการตรวจสอบ
 • รายงานของผู้สังเกตการณ์อิสระ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรอง FLEGT ที่ออกแล้ว
 • กรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแผนการออกใบรับรอง FLEGT
 • การดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อมูลเรื่องการตรวจสอบที่เป็นอิสระ เช่น ขอบเขตงานของผู้ตรวจสอบ สรุปรายงาน และกระบวนการในการแย้งผลการตรวจสอบ

ข้อมูลเรื่องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมป่าไม้ เช่น ค่าเช่า ภาษีการตัดไม้ ค่าธรรมเนียมการฟื้นฟูสภาพป่า และค่าธรรมเนียมอื่นใด

ข้อมูลเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ข้อมูลเรื่องการฝ่าฝืน การจับกุม การลงโทษ และการพิพากษาลงโทษ

ข้อมูลเรื่องโครงสร้างสถาบันและกระบวนการของรัฐ เช่น องค์ประกอบและหน้าที่ของโครงสร้างการดำเนินงานในระดับชาติ

ช่องทางการสื่อสาร

ภาคผนวกเรื่องข้อมูลสาธารณะยังบรรยายถึงช่องทางในการทำให้ข้อมูลออกสู่สาธารณชน ช่องทางดังกล่าวนี้ได้แก่

 • ช่องทางการสื่อสารเชิงรุกซึ่งประเทศจะเป็นผู้ให้ข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น การประชุมผู้มีส่วนได้เสีย รายงานที่ตีพิมพ์และแจกจ่าย รวมถึงการประกาศทางสื่อมวลชน
 • ช่องทางการสื่อสารเชิงรับซึ่งประเทศจะเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้งาน ได้แก่ เว็บไซต์ ศูนย์เอกสาร หรือการสนองตอบต่อคำร้องขอในเรื่องเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ

VPA ของกานาต่างจาก VPA อื่นๆ อย่างไร

VPA ของกานาเป็น VPA แรกที่มีการลงนาม ไม่มีภาคผนวกเรื่องข้อมูลสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ภาคผนวกเรื่องระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ได้ระบุถึงข้อมูลที่ต้องประกาศให้สาธารณชนเข้าถึงได้ ดังนั้นในเนื้อหาหลักของ VPA มาตรา 20 ซึ่งกล่าวถึงการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนระบุว่าการร่วมติดตามและกลไกการตรวจสอบจะบันทึกความพยายามของกานาที่จะไปสู่ความ โปร่งใส มาตรานี้อ้างถึง

 • ความโปร่งใสในเรื่องสิทธิการเก็บเกี่ยว
 • พื้นที่ที่กำหนดสำหรับการเก็บเกี่ยว
 • กำหนดการเก็บเกี่ยว
 • ค่าธรรมเนียมสิทธิ์ในไม้และการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยว
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเรื่องข้อตกลงความรับผิดชอบต่อสังคมและเงินรางวัลชดเชยความเสียหายเกี่ยวกับพืชผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

Global Witness.2012. Making the Forest Sector Transparent. VPA Transparency Gap Assessment 2012 [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]