Print Friendly and PDF


โครงสร้างการเจรจาระดับชาติในสาธารณรัฐคองโก

คณะกรรมการด้านการเจรจา

สมาชิกของคณะกรรมการด้านการเจรจาได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ ตัวแทนจากรัฐบาล 9 คน ตัวแทนจาก ภาคเอกชน 2 คน และตัวแทนจากภาคประชาสังคม 3 คน

คณะกรรมการกำกับการทำงาน

บทบาทของคณะกรรมการกำกับการทำงานคือการพัฒนาจุดยืนในการเจรจาและร่างภาคผนวก VPA ต่างๆ โดยมีการพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย ภาคผนวกส่วนใหญ่จะร่างโดยสมาชิกของคณะกรรมการกลุ่มเล็กๆ และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก คณะกรรมการจะพบกันสัปดาห์ละครั้งและแบ่งปันรายงานของตนกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ สมาชิกภาพของคณะกรรมการนั้นเป็นเช่นเดียวกับของคณะกรรมการด้านการเจรจา ยกเว้นแต่ไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้เข้าร่วม

สมัชชาใหญ่

บทบาทของสมัชชาใหญ่คือการประเมินและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่คณะกรรมการกำกับการทำงานได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการเจรจาได้ใช้ในการเจรจาสองฝ่าย สมัชชาใหญ่จะมีสมาชิกราว 100 คนที่เลือกมาจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และรัฐบาล

ข้อมูลเพิ่มเติม