Print Friendly and PDF


พันธสัญญาที่โปร่งใส

การขาดความโปร่งใสในภาคป่าไม้เป็นหนึ่งในความท้าทายทางด้านธรรมาภิบาลซึ่งทำให้การตัดไม้ผิดกฎหมายดำเนินต่อไปได้ ดังนั้นข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) จึงรวมเอาพันธสัญญาต่างๆ โดยประเทศหุ้นส่วนเพื่อแสดงข้อมูลซึ่งพร้อมให้สาธารณชนตรวจสอบเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสและพันธะความรับผิดชอบให้ดีขึ้น

พันธะสัญญาระหว่างประเทศหุ้นส่วนในเรื่องความโปร่งใสจะปรากฏในหลายๆ ที่ภายในเนื้อหาและภาคผนวกของ VPA โดยทั่วไป VPA ส่วนใหญ่จะมีภาคผนวกของ VPA ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะที่จะแสดงรายการข้อมูลซึ่งประเทศหุ้นส่วน VPA มีพันธสัญญาที่จะทำให้เป็นข้อมูลสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธรรมาภิบาลในภาคป่าไม้และช่วยให้การนำ VPA ไปปฏิบัติสามารถตรวจติดตามได้ VPA บางฉบับยังให้การยอมรับบทบาทของผู้สังเกตการณ์อิสระในการตรวจติดตามและรายงานการนำ VPA ไปปฏิบัติ

อย่างไรก็ดี พันธสัญญาในเนื้อหาและภาคผนวก VPA มิใช่ทางเดียวที่จะใช้ในการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ธรรมชาติที่แท้จริงของกระบวนการ VPA และแนวทางในการให้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้าตรวจสอบภาคป่าไม้ของประเทศอย่างละเอียด

โปรดอ่านเพิ่มเติมในหมวดแกะกล่อง VPA เรื่อง VPA จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสได้อย่างไร